1. kai uioi roubhn prwtotokou israhl oti outoV o prwtotokoV kai en tw anabhnai epi thn koithn tou patroV autou edwken eulogian autou tw uiw autou iwshf uiw israhl kai ouk egenealoghqh eiV prwtotokia

2. oti ioudaV dunatoV iscui kai en toiV adelfoiV autou kai eiV hgoumenon ex autou kai h eulogia tou iwshf

3. uioi roubhn prwtotokou israhl enwc kai fallouV arswn kai carmi

4. uioi iwhl semei kai banaia uioV autou kai uioi goug uiou semei

5. uioV autou mica uioV autou rhca uioV autou baal

6. uioV autou behra on metwkisen qaglaqfalnasar basileuV assour outoV arcwn twn roubhn

7. kai adelfoi autou th patria autou en toiV katalocismoiV autwn kata geneseiV autwn o arcwn iwhl kai zacaria

8. kai balek uioV ozouz uioV sama uioV iwhl outoV katwkhsen en arohr kai epi nabau kai beelmawn

9. kai proV anatolaV katwkhsen ewV ercomenwn thV erhmou apo tou potamou eufratou oti kthnh autwn polla en gh galaad

10. kai en hmeraiV saoul epoihsan polemon proV touV paroikouV kai epeson en cersin autwn katoikounteV en skhnaiV ewV panteV kat' anatolaV thV galaad

11. uioi gad katenanti autwn katwkhsan en th basan ewV selca

12. iwhl o prwtotokoV kai safam o deuteroV kai iani o grammateuV en basan

13. kai oi adelfoi autwn kat' oikouV patriwn autwn micahl mosollam kai sebee kai iwree kai iacan kai zoue kai wbhd epta

14. outoi uioi abicail uiou ouri uiou idai uiou galaad uiou micahl uiou isai uiou iouri uiou zaboucam

15. uiou abdihl uiou gouni arcwn oikou patriwn

16. katwkoun en galaad en basan kai en taiV kwmaiV autwn kai panta ta pericwra sarwn ewV exodou

17. pantwn o katalocismoV en hmeraiV iwaqam basilewV iouda kai en hmeraiV ieroboam basilewV israhl

18. uioi roubhn kai gad kai hmisu fulhV manassh ex uiwn dunamewV andreV aironteV aspidaV kai macairan kai teinonteV toxon kai dedidagmenoi polemon tessarakonta kai tessareV ciliadeV kai eptakosioi kai exhkonta ekporeuomenoi eiV parataxin

19. kai epoioun polemon meta twn agarhnwn kai itouraiwn kai nafisaiwn kai nadabaiwn

20. kai katiscusan ep' autwn kai edoqhsan eiV ceiraV autwn oi agaraioi kai panta ta skhnwmata autwn oti proV ton qeon ebohsan en tw polemw kai ephkousen autoiV oti hlpisan ep' auton

21. kai hcmalwteusan thn aposkeuhn autwn kamhlouV pentakisciliaV kai probatwn diakosiaV penthkonta ciliadaV onouV disciliouV kai yucaV andrwn ekaton ciliadaV

22. oti traumatiai polloi epeson oti para tou qeou o polemoV kai katwkhsan ant' autwn ewV thV metoikesiaV

23. kai oi hmiseiV fulhV manassh katwkhsan en th gh apo basan ewV baalermwn kai sanir kai oroV aermwn kai en tw libanw autoi epleonasqhsan

24. kai outoi archgoi oikou patriwn autwn ofer kai isei kai elihl kai esdrihl kai iermia kai wdouia kai iedihl andreV iscuroi dunamei andreV onomastoi arconteV twn oikwn patriwn autwn

25. kai hqethsan en qew paterwn autwn kai eporneusan opisw qewn lawn thV ghV ouV exhren o qeoV apo proswpou autwn

26. kai ephgeiren o qeoV israhl to pneuma falwc basilewV assour kai to pneuma qaglaqfalnasar basilewV assour kai metwkisen ton roubhn kai ton gaddi kai to hmisu fulhV manassh kai hgagen autouV eiV calac kai cabwr kai epi potamon gwzan ewV thV hmeraV tauthV

27. uioi leui gedswn kaaq kai merari

28. kai uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl

29. kai uioi ambram aarwn kai mwushV kai mariam kai uioi aarwn nadab kai abioud eleazar kai iqamar

30. eleazar egennhsen ton fineeV fineeV egennhsen ton abisou

31. abisou egennhsen ton bwkai bwkai egennhsen ton ozi

32. ozi egennhse ton zaraia zaraia egennhsen ton marihl

33. kai marihl egennhsen ton amaria kai amaria egennhsen ton acitwb

34. kai acitwb egennhsen ton sadwk kai sadwk egennhsen ton acimaaV

35. kai acimaaV egennhsen ton azaria kai azariaV egennhsen ton iwanan

36. kai iwanaV egennhsen ton azarian outoV ierateusen en tw oikw w wkodomhsen salwmwn en ierousalhm

37. kai egennhsen azaria ton amaria kai amaria egennhsen ton acitwb

38. kai acitwb egennhsen ton sadwk kai sadwk egennhsen ton salwm

39. kai salwm egennhsen ton celkian kai celkiaV egennhsen ton azaria

40. kai azariaV egennhsen ton saraia kai saraiaV egennhsen ton iwsadak

41. kai iwsadak eporeuqh en th metoikia meta iouda kai ierousalhm en ceiri naboucodonosor

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina