1. kai outoi hsan uioi dauid oi tecqenteV autw en cebrwn o prwtotokoV amnwn th acinaam th iezrahlitidi o deuteroV danihl th abigaia th karmhlia

2. o tritoV abessalwm uioV mwca qugatroV qolmai basilewV gedsour o tetartoV adwnia uioV aggiq

3. o pemptoV safatia thV abital o ektoV ieqraam th agla gunaiki autou

4. ex egennhqhsan autw en cebrwn kai ebasileusen ekei epta eth kai examhnon kai triakonta kai tria eth ebasileusen en ierousalhm

5. kai outoi etecqhsan autw en ierousalhm samaa swbab naqan kai salwmwn tessareV th bhrsabee qugatri amihl

6. kai ibaar kai elisama kai elifalet

7. kai nage kai nafag kai ianoue

8. kai elisama kai eliada kai elifalet ennea

9. panteV uioi dauid plhn twn uiwn twn pallakwn kai qhmar adelfh autwn

10. uioi salwmwn roboam abia uioV autou asa uioV autou iwsafat uioV autou

11. iwram uioV autou ocozia uioV autou iwaV uioV autou

12. amasiaV uioV autou azaria uioV autou iwaqan uioV autou

13. acaz uioV autou ezekiaV uioV autou manasshV uioV autou

14. amwn uioV autou iwsia uioV autou

15. kai uioi iwsia prwtotokoV iwanan o deuteroV iwakim o tritoV sedekia o tetartoV saloum

16. kai uioi iwakim ieconiaV uioV autou sedekiaV uioV autou

17. kai uioi ieconia-asir salaqihl uioV autou

18. melciram kai fadaiaV kai sanesar kai iekemia kai wsamw kai deneqi

19. kai uioi salaqihl zorobabel kai semei kai uioi zorobabel mosollamoV kai anania kai salwmiq adelfh autwn

20. kai asoube kai ool kai baracia kai asadia kai asobaesd pente

21. kai uioi anania falletia kai isaia uioV autou rafaia uioV autou orna uioV autou abdia uioV autou secenia uioV autou

22. kai uioV secenia samaia kai uioi samaia cattouV kai iwhl kai mari kai nwadia kai safaq ex

23. kai uioi nwadia eliqenan kai ezekia kai ezrikam treiV

24. kai uioi eliqenan odouia kai eliasib kai falaia kai akoun kai iwanan kai dalaia kai anani epta

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina