1. kai beniamin egennhsen ton bale prwtotokon autou kai asbhl ton deuteron aara ton triton

2. nwa ton tetarton kai rafh ton pempton

3. kai hsan uioi tw bale ader kai ghra kai abioud

4. kai abisoue kai nooma kai acia

5. kai ghra kai swfarfak kai wim

6. outoi uioi awd outoi eisin arconteV patriwn toiV katoikousin gabee kai metwkisan autouV eiV manacaqi

7. kai nooma kai acia kai ghra outoV iglaam kai egennhsen ton naana kai ton acicwd

8. kai saarhm egennhsen en tw pediw mwab meta to aposteilai auton wsim kai thn baada gunaika autou

9. kai egennhsen ek thV ada gunaikoV autou ton iwbab kai ton sebia kai ton misa kai ton melcam

10. kai ton iawV kai ton sabia kai ton marma outoi arconteV patriwn

11. kai ek thV wsim egennhsen ton abitwb kai ton alfaal

12. kai uioi alfaal wbhd messaam semmhr outoV wkodomhsen thn wnw kai thn lod kai taV kwmaV authV

13. kai beriga kai sama outoi arconteV twn patriwn toiV katoikousin ailam kai outoi exediwxan touV katoikountaV geq

14. kai adelfoV autou swshk kai iarimwq

15. kai zabadia kai wrhr kai wdhd

16. kai micahl kai iesfa kai iwca uioi bariga

17. kai zabadia kai mosollam kai azaki kai abar

18. kai isamari kai iezlia kai iwbab uioi elfaal

19. kai iakim kai zecri kai zabdi

20. kai eliwhnai kai salqi kai elihli

21. kai adaia kai baraia kai samaraq uioi samai

22. kai isfan kai wbhd kai elehl

23. kai abadwn kai zecri kai anan

24. kai anania kai ambri kai ailam kai anaqwqia

25. kai aqin kai ieferia kai felihl uioi swshk

26. kai samsaria kai saaria kai ogoqolia

27. kai iarasia kai hlia kai zecri uioi iraam

28. outoi arconteV patriwn kata geneseiV autwn arconteV outoi katwkhsan en ierousalhm

29. kai en gabawn katwkhsen pathr gabawn kai onoma gunaiki autou maaca

30. kai uioV authV o prwtotokoV abadwn kai sour kai kiV kai baal kai nhr kai nadab

31. kai gedour kai adelfoV autou kai zacour kai makalwq

32. kai makalwq egennhsen ton semaa kai gar outoi katenanti twn adelfwn autwn katwkhsan en ierousalhm meta twn adelfwn autwn

33. kai nhr egennhsen ton kiV kai kiV egennhsen ton saoul kai saoul egennhsen ton iwnaqan kai ton melcisoue kai ton aminadab kai ton asabal

34. kai uioi iwnaqan meribaal kai meribaal egennhsen ton micia

35. kai uioi micia fiqwn kai melchl kai qeree kai acaz

36. kai acaz egennhsen ton iwiada kai iwiada egennhsen ton galemaq kai ton asmwq kai ton zambri kai zambri egennhsen ton maisa

37. kai maisa egennhsen ton baana rafaia uioV autou elasa uioV autou eshl uioV autou

38. kai tw eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn ezrikam prwtotokoV autou kai ismahl kai saraia kai abdia kai anan panteV outoi uioi eshl

39. kai uioi ashl adelfou autou ailam prwtotokoV autou kai iaiV o deuteroV elifalet o tritoV

40. kai hsan uioi ailam iscuroi andreV dunamei teinonteV toxon kai plhqunonteV uiouV kai uiouV twn uiwn ekaton penthkonta panteV outoi ex uiwn beniamin





“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina