1. kai egeneto ote etelesen o ihsouV diatasswn toiV dwdeka maqhtaiV autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taiV polesin autwn

2. o de iwannhV akousaV en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemyaV duo twn maqhtwn autou

3. eipen autw su ei o ercomenoV h eteron prosdokwmen

4. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV poreuqenteV apaggeilate iwannh a akouete kai blepete

5. tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai

6. kai makarioV estin oV ean mh skandalisqh en emoi

7. toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsouV legein toiV ocloiV peri iwannou ti exhlqete eiV thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

8. alla ti exhlqete idein anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon idou oi ta malaka forounteV en toiV oikoiV twn basilewn eisin

9. alla ti exhlqete idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou

10. outoV gar estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

11. amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoiV gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteroV en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin

12. apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ewV arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn

13. panteV gar oi profhtai kai o nomoV ewV iwannou proefhteusan

14. kai ei qelete dexasqai autoV estin hliaV o mellwn ercesqai

15. o ecwn wta akouein akouetw

16. tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidarioiV en agoraiV kaqhmenoiV kai prosfwnousin toiV etairoiV autwn

17. kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk ekoyasqe

18. hlqen gar iwannhV mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei

19. hlqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV telwnwn filoV kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV

20. tote hrxato oneidizein taV poleiV en aiV egenonto ai pleistai dunameiV autou oti ou metenohsan

21. ouai soi corazin ouai soi bhqsaidan oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan

22. plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisewV h umin

23. kai su kapernaoum h ewV tou ouranou uywqeisa ewV adou katabibasqhsh oti ei en sodomoiV egenonto ai dunameiV ai genomenai en soi emeinan an mecri thV shmeron

24. plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisewV h soi

25. en ekeinw tw kairw apokriqeiV o ihsouV eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV

26. nai o pathr oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou

27. panta moi paredoqh upo tou patroV mou kai oudeiV epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tiV epiginwskei ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

28. deute proV me panteV oi kopiwnteV kai pefortismenoi kagw anapausw umaV

29. arate ton zugon mou ef umaV kai maqete ap emou oti praoV eimi kai tapeinoV th kardia kai eurhsete anapausin taiV yucaiV umwn

30. o gar zugoV mou crhstoV kai to fortion mou elafron estin

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina