1. mh krinete ina mh kriqhte

2. en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite antimetrhqhsetai umin

3. ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

4. h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

5. upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

6. mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathswsin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

7. aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

8. paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

9. h tiV estin ex umwn anqrwpoV on ean aithsh o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

10. kai ean icqun aithsh mh ofin epidwsei autw

11. ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

12. panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

13. eiselqete dia thV stenhV pulhV oti plateia h pulh kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

14. oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

15. prosecete de apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

16. apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka

17. outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpouV ponhrouV poiei

18. ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV poiein oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

19. pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

20. arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

21. ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV

22. polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

23. kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

24. paV oun ostiV akouei mou touV logouV toutouV kai poiei autouV omoiwsw auton andri fronimw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran

25. kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

26. kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon

27. kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

28. kai egeneto ote sunetelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

29. hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina