1. en de taiV hmeraiV ekeinaiV paraginetai iwannhV o baptisthV khrusswn en th erhmw thV ioudaiaV

2. kai legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

3. outoV gar estin o rhqeiV upo hsaiou tou profhtou legontoV fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

4. autoV de o iwannhV eicen to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh autou hn akrideV kai meli agrion

5. tote exeporeueto proV auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h pericwroV tou iordanou

6. kai ebaptizonto en tw iordanh up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

7. idwn de pollouV twn farisaiwn kai saddoukaiwn ercomenouV epi to baptisma autou eipen autoiV gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV

8. poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV

9. kai mh doxhte legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

10. hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

11. egw men baptizw umaV en udati eiV metanoian o de opisw mou ercomenoV iscuroteroV mou estin ou ouk eimi ikanoV ta upodhmata bastasai autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri

12. ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton autou eiV thn apoqhkhn to de acuron katakausei puri asbestw

13. tote paraginetai o ihsouV apo thV galilaiaV epi ton iordanhn proV ton iwannhn tou baptisqhnai up autou

14. o de iwannhV diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch proV me

15. apokriqeiV de o ihsouV eipen proV auton afeV arti outwV gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton

16. kai baptisqeiV o ihsouV anebh euquV apo tou udatoV kai idou anewcqhsan autw oi ouranoi kai eiden to pneuma tou qeou katabainon wsei peristeran kai ercomenon ep auton

17. kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina