1. en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhV o tetrarchV thn akohn ihsou

2. kai eipen toiV paisin autou outoV estin iwannhV o baptisthV autoV hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameiV energousin en autw

3. o gar hrwdhV krathsaV ton iwannhn edhsen auton kai eqeto en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou

4. elegen gar autw o iwannhV ouk exestin soi ecein authn

5. kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti wV profhthn auton eicon

6. genesiwn de agomenwn tou hrwdou wrchsato h qugathr thV hrwdiadoV en tw mesw kai hresen tw hrwdh

7. oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai

8. h de probibasqeisa upo thV mhtroV authV doV moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

9. kai eluphqh o basileuV dia de touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ekeleusen doqhnai

10. kai pemyaV apekefalisen ton iwannhn en th fulakh

11. kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri authV

12. kai proselqonteV oi maqhtai autou hran to swma kai eqayan auto kai elqonteV aphggeilan tw ihsou

13. kai akousaV o ihsouV anecwrhsen ekeiqen en ploiw eiV erhmon topon kat idian kai akousanteV oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn

14. kai exelqwn o ihsouV eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autouV kai eqerapeusen touV arrwstouV autwn

15. oyiaV de genomenhV proshlqon autw oi maqhtai autou legonteV erhmoV estin o topoV kai h wra hdh parhlqen apoluson touV oclouV ina apelqonteV eiV taV kwmaV agoraswsin eautoiV brwmata

16. o de ihsouV eipen autoiV ou creian ecousin apelqein dote autoiV umeiV fagein

17. oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV

18. o de eipen ferete moi autouV wde

19. kai keleusaV touV oclouV anakliqhnai epi touV cortouV kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai klasaV edwken toiV maqhtaiV touV artouV oi de maqhtai toiV ocloiV

20. kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV

21. oi de esqionteV hsan andreV wsei pentakiscilioi cwriV gunaikwn kai paidiwn

22. kai euqewV hnagkasen o ihsouV touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion kai proagein auton eiV to peran ewV ou apolush touV oclouV

23. kai apolusaV touV oclouV anebh eiV to oroV kat idian proseuxasqai oyiaV de genomenhV monoV hn ekei

24. to de ploion hdh meson thV qalasshV hn basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioV o anemoV

25. tetarth de fulakh thV nuktoV aphlqen proV autouV o ihsouV peripatwn epi thV qalasshV

26. kai idonteV auton oi maqhtai epi thn qalassan peripatounta etaracqhsan legonteV oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan

27. euqewV de elalhsen autoiV o ihsouV legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe

28. apokriqeiV de autw o petroV eipen kurie ei su ei keleuson me proV se elqein epi ta udata

29. o de eipen elqe kai katabaV apo tou ploiou o petroV periepathsen epi ta udata elqein proV ton ihsoun

30. blepwn de ton anemon iscuron efobhqh kai arxamenoV katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me

31. euqewV de o ihsouV ekteinaV thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eiV ti edistasaV

32. kai embantwn autwn eiV to ploion ekopasen o anemoV

33. oi de en tw ploiw elqonteV prosekunhsan autw legonteV alhqwV qeou uioV ei

34. kai diaperasanteV hlqon eiV thn ghn gennhsaret

35. kai epignonteV auton oi andreV tou topou ekeinou apesteilan eiV olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV

36. kai parekaloun auton ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina