1. oye de sabbatwn th epifwskoush eiV mian sabbatwn hlqen maria h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon

2. kai idou seismoV egeneto megaV aggeloV gar kuriou katabaV ex ouranou proselqwn apekulisen ton liqon apo thV quraV kai ekaqhto epanw autou

3. hn de h idea autou wV astraph kai to enduma autou leukon wsei ciwn

4. apo de tou fobou autou eseisqhsan oi throunteV kai egenonto wsei nekroi

5. apokriqeiV de o aggeloV eipen taiV gunaixin mh fobeisqe umeiV oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite

6. ouk estin wde hgerqh gar kaqwV eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurioV

7. kai tacu poreuqeisai eipate toiV maqhtaiV autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin

8. kai exelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caraV megalhV edramon apaggeilai toiV maqhtaiV autou

9. wV de eporeuonto apaggeilai toiV maqhtaiV autou kai idou o ihsouV aphnthsen autaiV legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou touV podaV kai prosekunhsan autw

10. tote legei autaiV o ihsouV mh fobeisqe upagete apaggeilate toiV adelfoiV mou ina apelqwsin eiV thn galilaian kakei me oyontai

11. poreuomenwn de autwn idou tineV thV koustwdiaV elqonteV eiV thn polin aphggeilan toiV arciereusin apanta ta genomena

12. kai sunacqenteV meta twn presbuterwn sumboulion te labonteV arguria ikana edwkan toiV stratiwtaiV

13. legonteV eipate oti oi maqhtai autou nuktoV elqonteV ekleyan auton hmwn koimwmenwn

14. kai ean akousqh touto epi tou hgemonoV hmeiV peisomen auton kai umaV amerimnouV poihsomen

15. oi de labonteV ta arguria epoihsan wV edidacqhsan kai diefhmisqh o logoV outoV para ioudaioiV mecri thV shmeron

16. oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eiV thn galilaian eiV to oroV ou etaxato autoiV o ihsouV

17. kai idonteV auton prosekunhsan autw oi de edistasan

18. kai proselqwn o ihsouV elalhsen autoiV legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi ghV

19. poreuqenteV oun maqhteusate panta ta eqnh baptizonteV autouV eiV to onoma tou patroV kai tou uiou kai tou agiou pneumatoV

20. didaskonteV autouV threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasaV taV hmeraV ewV thV sunteleiaV tou aiwnoV amhn

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina