1. kai exelqwn o ihsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

2. o de ihsouV eipen autoiV ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqhsetai

3. kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai thV sunteleiaV tou aiwnoV

4. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

5. polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

6. mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloV

7. egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV

8. panta de tauta arch wdinwn

9. tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

10. kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

11. kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

12. kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

13. o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

14. kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

15. otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estoV en topw agiw o anaginwskwn noeitw

16. tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh

17. o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ti ek thV oikiaV autou

18. kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou

19. ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

20. proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde en sabbatw

21. estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

22. kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

23. tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

24. egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

25. idou proeirhka umin

26. ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

27. wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

28. opou gar ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

29. euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

30. kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

31. kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhV megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn

32. apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

33. outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

34. amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

35. o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

36. peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoV

37. wsper de ai hmerai tou nwe outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

38. wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai ekgamizonteV acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

39. kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

40. tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai kai o eiV afietai

41. duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai

42. grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioV umwn ercetai

43. ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou

44. dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

45. tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeiaV autou tou didonai autoiV thn trofhn en kairw

46. makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

47. amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

48. ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou elqein

49. kai arxhtai tuptein touV sundoulouV esqiein de kai pinein meta twn mequontwn

50. hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

51. kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina