1. kai egenhqh en tw etei tw enatw thV basileiaV autou en tw mhni tw dekatw hlqen naboucodonosor basileuV babulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi ierousalhm kai parenebalen ep' authn kai wkodomhsen ep' authn periteicoV kuklw

2. kai hlqen h poliV en perioch ewV tou endekatou etouV tou basilewV sedekiou

3. enath tou mhnoV kai eniscusen o limoV en th polei kai ouk hsan artoi tw law thV ghV

4. kai erragh h poliV kai panteV oi andreV tou polemou exhlqon nuktoV odon pulhV thV ana meson twn teicewn auth h estin tou khpou tou basilewV kai oi caldaioi epi thn polin kuklw kai eporeuqh odon thn araba

5. kai ediwxen h dunamiV twn caldaiwn opisw tou basilewV kai katelabon auton en arabwq iericw kai pasa h dunamiV autou diesparh epanwqen autou

6. kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton proV ton basilea babulwnoV eiV deblaqa kai elalhsen met' autou krisin

7. kai touV uiouV sedekiou esfaxen kat' ofqalmouV autou kai touV ofqalmouV sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedaiV kai hgagen auton eiV babulwna

8. kai en tw mhni tw pemptw ebdomh tou mhnoV autoV eniautoV enneakaidekatoV tw naboucodonosor basilei babulwnoV hlqen nabouzardan o arcimageiroV estwV enwpion basilewV babulwnoV eiV ierousalhm

9. kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pantaV touV oikouV ierousalhm kai pan oikon eneprhsen

10. o arcimageiroV

11. kai to perisson tou laou to kataleifqen en th polei kai touV empeptwkotaV oi enepeson proV basilea babulwnoV kai to loipon tou sthrigmatoV methren nabouzardan o arcimageiroV

12. kai apo twn ptwcwn thV ghV upelipen o arcimageiroV eiV ampelourgouV kai eiV gabin

13. kai touV stulouV touV calkouV touV en oikw kuriou kai taV mecwnwq kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi caldaioi kai hran ton calkon autwn eiV babulwna

14. kai touV lebhtaV kai ta iamin kai taV fialaV kai taV quiskaV kai panta ta skeuh ta calka en oiV leitourgousin en autoiV elaben

15. kai ta pureia kai taV fialaV taV crusaV kai taV arguraV elaben o arcimageiroV

16. stulouV duo h qalassa h mia kai ta mecwnwq a epoihsen salwmwn tw oikw kuriou ouk hn staqmoV tou calkou pantwn twn skeuwn

17. oktwkaideka phcewn uyoV tou stulou tou enoV kai to cwqar ep' autou to calkoun kai to uyoV tou cwqar triwn phcewn sabaca kai roai epi tou cwqar kuklw ta panta calka kai kata ta auta tw stulw tw deuterw epi tw sabaca

18. kai elaben o arcimageiroV ton saraian ierea ton prwton kai ton sofonian uion thV deuterwsewV kai touV treiV touV fulassontaV ton staqmon

19. kai ek thV polewV elaben eunoucon ena oV hn epistathV epi twn andrwn twn polemistwn kai pente andraV twn orwntwn to proswpon tou basilewV touV eureqentaV en th polei kai ton grammatea tou arcontoV thV dunamewV ton ektassonta ton laon thV ghV kai exhkonta andraV tou laou thV ghV touV eureqentaV en th polei

20. kai elaben autouV nabouzardan o arcimageiroV kai aphgagen autouV proV ton basilea babulwnoV eiV deblaqa

21. kai epaisen autouV basileuV babulwnoV kai eqanatwsen autouV en deblaqa en gh aimaq kai apwkisqh ioudaV epanwqen thV ghV autou

22. kai o laoV o kataleifqeiV en gh iouda ouV katelipen naboucodonosor basileuV babulwnoV kai katesthsen ep' autwn ton godolian uion acikam uiou safan

23. kai hkousan panteV oi arconteV thV dunamewV autoi kai oi andreV autwn oti katesthsen basileuV babulwnoV ton godolian kai hlqon proV godolian eiV masshfaq kai ismahl uioV naqaniou kai iwanan uioV karhe kai saraiaV uioV qanemaq o netwfaqithV kai iezoniaV uioV tou macaqi autoi kai oi andreV autwn

24. kai wmosen godoliaV autoiV kai toiV andrasin autwn kai eipen autoiV mh fobeisqe parodon twn caldaiwn kaqisate en th gh kai douleusate tw basilei babulwnoV kai kalwV estai umin

25. kai egenhqh en tw ebdomw mhni hlqen ismahl uioV naqaniou uiou elisama ek tou spermatoV twn basilewn kai deka andreV met' autou kai epataxen ton godolian kai apeqanen kai touV ioudaiouV kai touV caldaiouV oi hsan met' autou eiV masshfaq

26. kai anesth paV o laoV apo mikrou kai ewV megalou kai oi arconteV twn dunamewn kai eishlqon eiV aigupton oti efobhqhsan apo proswpou twn caldaiwn

27. kai egenhqh en tw triakostw kai ebdomw etei thV apoikesiaV tou iwakim basilewV iouda en tw dwdekatw mhni ebdomh kai eikadi tou mhnoV uywsen euilmarwdac basileuV babulwnoV en tw eniautw thV basileiaV autou thn kefalhn iwakim basilewV iouda kai exhgagen auton ex oikou fulakhV autou

28. kai elalhsen met' autou agaqa kai edwken ton qronon autou epanwqen twn qronwn twn basilewn twn met' autou en babulwni

29. kai hlloiwsen ta imatia thV fulakhV autou kai hsqien arton dia pantoV enwpion autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

30. kai h estiatoria autou estiatoria dia pantoV edoqh autw ex oikou tou basilewV logon hmeraV en th hmera autou pasaV taV hmeraV thV zwhV autou .

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina