1. kai elisaie o profhthV ekalesen ena twn uiwn twn profhtwn kai eipen autw zwsai thn osfun sou kai labe ton fakon tou elaiou toutou en th ceiri sou kai deuro eiV remmwq galaad

2. kai eiseleush ekei kai oyh ekei iou uion iwsafat uiou namessi kai eiseleush kai anasthseiV auton ek mesou twn adelfwn autou kai eisaxeiV auton eiV to tamieion en tw tamieiw

3. kai lhmyh ton fakon tou elaiou kai epiceeiV epi thn kefalhn autou kai eipon tade legei kurioV kecrika se eiV basilea epi israhl kai anoixeiV thn quran kai feuxh kai ou meneiV

4. kai eporeuqh to paidarion o profhthV eiV remmwq galaad

5. kai eishlqen kai idou oi arconteV thV dunamewV ekaqhnto kai eipen logoV moi proV se o arcwn kai eipen iou proV tina ek pantwn hmwn kai eipen proV se o arcwn

6. kai anesth kai eishlqen eiV ton oikon kai epeceen to elaion epi thn kefalhn autou kai eipen autw tade legei kurioV o qeoV israhl kecrika se eiV basilea epi laon kuriou epi ton israhl

7. kai exoleqreuseiV ton oikon acaab tou kuriou sou ek proswpou mou kai ekdikhseiV ta aimata twn doulwn mou twn profhtwn kai ta aimata pantwn twn doulwn kuriou ek ceiroV iezabel

8. kai ek ceiroV olou tou oikou acaab kai exoleqreuseiV tw oikw acaab ourounta proV toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en israhl

9. kai dwsw ton oikon acaab wV ton oikon ieroboam uiou nabat kai wV ton oikon baasa uiou acia

10. kai thn iezabel katafagontai oi kuneV en th meridi iezrael kai ouk estin o qaptwn kai hnoixen thn quran kai efugen

11. kai iou exhlqen proV touV paidaV tou kuriou autou kai eipon autw ei eirhnh ti oti eishlqen o epilhmptoV outoV proV se kai eipen autoiV umeiV oidate ton andra kai thn adolescian autou

12. kai eipon adikon apaggeilon dh hmin kai eipen iou proV autouV outwV kai outwV elalhsen proV me legwn tade legei kurioV kecrika se eiV basilea epi israhl

13. kai akousanteV espeusan kai elabon ekastoV to imation autou kai eqhkan upokatw autou epi garem twn anabaqmwn kai esalpisan en keratinh kai eipon ebasileusen iou

14. kai sunestrafh iou uioV iwsafat uiou namessi proV iwram kai iwram autoV efulassen en remmwq galaad autoV kai paV israhl apo proswpou azahl basilewV suriaV

15. kai apestreyen iwram o basileuV iatreuqhnai en iezrael apo twn plhgwn wn epaisan auton oi suroi en tw polemein auton meta azahl basilewV suriaV kai eipen iou ei estin h yuch umwn met' emou mh exelqetw ek thV polewV diapefeugwV tou poreuqhnai kai apaggeilai en iezrael

16. kai ippeusen kai eporeuqh iou kai katebh eiV iezrael oti iwram basileuV israhl eqerapeueto en iezrael apo twn toxeumatwn wn katetoxeusan auton oi aramin en th rammaq en tw polemw meta azahl basilewV suriaV oti autoV dunatoV kai anhr dunamewV kai ocoziaV basileuV iouda katebh idein ton iwram

17. kai o skopoV anebh epi ton purgon en iezrael kai eiden ton koniorton iou en tw paraginesqai auton kai eipen koniorton egw blepw kai eipen iwram labe epibathn kai aposteilon emprosqen autwn kai eipatw ei eirhnh

18. kai eporeuqh epibathV ippou eiV apanthn autwn kai eipen tade legei o basileuV ei eirhnh kai eipen iou ti soi kai eirhnh epistrefe eiV ta opisw mou kai aphggeilen o skopoV legwn hlqen o aggeloV ewV autwn kai ouk anestreyen

19. kai apesteilen epibathn ippou deuteron kai hlqen proV auton kai eipen tade legei o basileuV ei eirhnh kai eipen iou ti soi kai eirhnh epistrefou eiV ta opisw mou

20. kai aphggeilen o skopoV legwn hlqen ewV autwn kai ouk anestreyen kai o agwn hgen ton iou uion namessiou oti en parallagh egeneto

21. kai eipen iwram zeuxon kai ezeuxen arma kai exhlqen iwram basileuV israhl kai ocoziaV basileuV iouda anhr en tw armati autou kai exhlqon eiV apanthn iou kai euron auton en th meridi nabouqai tou iezrahlitou

22. kai egeneto wV eiden iwram ton iou kai eipen ei eirhnh iou kai eipen iou ti eirhnh eti ai porneiai iezabel thV mhtroV sou kai ta farmaka authV ta polla

23. kai epestreyen iwram taV ceiraV autou tou fugein kai eipen proV ocozian doloV ocozia

24. kai eplhsen iou thn ceira autou en tw toxw kai epataxen ton iwram ana meson twn bracionwn autou kai exhlqen to beloV dia thV kardiaV autou kai ekamyen epi ta gonata autou

25. kai eipen iou proV badekar ton tristathn autou riyon auton en th meridi agrou nabouqai tou iezrahlitou oti mnhmoneuw egw kai su epibebhkoteV epi zeugh opisw acaab tou patroV autou kai kurioV elaben ep' auton to lhmma touto legwn

26. ei mh meta twn aimatwn nabouqai kai ta aimata twn uiwn autou eidon ecqeV fhsin kurioV kai antapodwsw autw en th meridi tauth fhsin kurioV kai nun araV dh riyon auton en th meridi kata to rhma kuriou

27. kai ocoziaV basileuV iouda eiden kai efugen odon baiqaggan kai ediwxen opisw autou iou kai eipen kai ge auton kai epataxen auton en tw armati en tw anabainein gai h estin ieblaam kai efugen eiV mageddwn kai apeqanen ekei

28. kai epebibasan auton oi paideV autou epi to arma kai hgagon auton eiV ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei dauid

29. kai en etei endekatw iwram basilewV israhl ebasileusen ocoziaV epi ioudan

30. kai hlqen iou eiV iezrael kai iezabel hkousen kai estimisato touV ofqalmouV authV kai hgaqunen thn kefalhn authV kai diekuyen dia thV quridoV

31. kai iou eiseporeueto en th polei kai eipen ei eirhnh zambri o foneuthV tou kuriou autou

32. kai ephren to proswpon autou eiV thn qurida kai eiden authn kai eipen tiV ei su katabhqi met' emou kai katekuyan proV auton duo eunoucoi

33. kai eipen kulisate authn kai ekulisan authn kai errantisqh tou aimatoV authV proV ton toicon kai proV touV ippouV kai sunepathsan authn

34. kai eishlqen iou kai efagen kai epien kai eipen episkeyasqe dh thn kathramenhn tauthn kai qayate authn oti qugathr basilewV estin

35. kai eporeuqhsan qayai authn kai ouc euron en auth allo ti h to kranion kai oi podeV kai ta icnh twn ceirwn

36. kai epestreyan kai anhggeilan autw kai eipen logoV kuriou on elalhsen en ceiri doulou autou hliou tou qesbitou legwn en th meridi iezrael katafagontai oi kuneV taV sarkaV iezabel

37. kai estai to qnhsimaion iezabel wV kopria epi proswpou tou agrou en th meridi iezrael wste mh eipein autouV iezabel

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina