1. kai iwram uioV acaab ebasileusen en israhl en etei oktwkaidekatw iwsafat basilei iouda kai ebasileusen dwdeka eth

2. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou plhn ouc wV o pathr autou kai ouc wV h mhthr autou kai metesthsen taV sthlaV tou baal aV epoihsen o pathr autou

3. plhn en th amartia ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl ekollhqh ouk apesth ap' authV

4. kai mwsa basileuV mwab hn nwkhd kai epestrefen tw basilei israhl en th epanastasei ekaton ciliadaV arnwn kai ekaton ciliadaV kriwn epi pokwn

5. kai egeneto meta to apoqanein acaab kai hqethsen basileuV mwab en basilei israhl

6. kai exhlqen o basileuV iwram en th hmera ekeinh ek samareiaV kai epeskeyato ton israhl

7. kai eporeuqh kai exapesteilen proV iwsafat basilea iouda legwn basileuV mwab hqethsen en emoi ei poreush met' emou eiV mwab eiV polemon kai eipen anabhsomai omoioV moi omoioV soi wV o laoV mou o laoV sou wV oi ippoi mou oi ippoi sou

8. kai eipen poia odw anabw kai eipen odon erhmon edwm

9. kai eporeuqh o basileuV israhl kai o basileuV iouda kai o basileuV edwm kai ekuklwsan odon epta hmerwn kai ouk hn udwr th parembolh kai toiV kthnesin toiV en toiV posin autwn

10. kai eipen o basileuV israhl w oti keklhken kurioV touV treiV basileiV parercomenouV dounai autouV en ceiri mwab

11. kai eipen iwsafat ouk estin wde profhthV tou kuriou kai epizhthswmen ton kurion par' autou kai apekriqh eiV twn paidwn basilewV israhl kai eipen wde elisaie uioV safat oV epeceen udwr epi ceiraV hliou

12. kai eipen iwsafat estin autw rhma kuriou kai katebh proV auton basileuV israhl kai iwsafat basileuV iouda kai basileuV edwm

13. kai eipen elisaie proV basilea israhl ti emoi kai soi deuro proV touV profhtaV tou patroV sou kai eipen autw o basileuV israhl mh oti keklhken kurioV touV treiV basileiV tou paradounai autouV eiV ceiraV mwab

14. kai eipen elisaie zh kurioV twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti ei mh proswpon iwsafat basilewV iouda egw lambanw ei epebleya proV se kai eidon se

15. kai nuni de labe moi yallonta kai egeneto wV eyallen o yallwn kai egeneto ep' auton ceir kuriou

16. kai eipen tade legei kurioV poihsate ton ceimarroun touton boqunouV boqunouV

17. oti tade legei kurioV ouk oyesqe pneuma kai ouk oyesqe ueton kai o ceimarrouV outoV plhsqhsetai udatoV kai piesqe umeiV kai ai kthseiV umwn kai ta kthnh umwn

18. kai koufh auth en ofqalmoiV kuriou kai paradwsw thn mwab en ceiri umwn

19. kai pataxete pasan polin ocuran kai pan xulon agaqon katabaleite kai pasaV phgaV udatoV emfraxete kai pasan merida agaqhn acreiwsete en liqoiV

20. kai egeneto to prwi anabainoushV thV qusiaV kai idou udata hrconto ex odou edwm kai eplhsqh h gh udatoV

21. kai pasa mwab hkousan oti anebhsan oi basileiV polemein autouV kai anebohsan ek pantoV periezwsmenou zwnhn kai epanw kai esthsan epi tou oriou

22. kai wrqrisan to prwi kai o hlioV aneteilen epi ta udata kai eiden mwab ex enantiaV ta udata purra wsei aima

23. kai eipan aima touto thV romfaiaV emacesanto oi basileiV kai epataxan anhr ton plhsion autou kai nun epi ta skula mwab

24. kai eishlqon eiV thn parembolhn israhl kai israhl anesthsan kai epataxan thn mwab kai efugon apo proswpou autwn kai eishlqon eisporeuomenoi kai tuptonteV thn mwab

25. kai taV poleiV kaqeilon kai pasan merida agaqhn erriyan anhr ton liqon kai eneplhsan authn kai pasan phghn udatoV enefraxan kai pan xulon agaqon katebalon ewV tou katalipein touV liqouV tou toicou kaqhrhmenouV kai ekukleusan oi sfendonhtai kai epataxan authn

26. kai eiden o basileuV mwab oti ekrataiwsen uper auton o polemoV kai elaben meq' eautou eptakosiouV andraV espasmenouV romfaian diakoyai proV basilea edwm kai ouk hdunhqhsan

27. kai elaben ton uion autou ton prwtotokon oV ebasileusen ant' autou kai anhnegken auton olokautwma epi tou teicouV kai egeneto metameloV megaV epi israhl kai aphran ap' autou kai epestreyan eiV thn ghn

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina