1. kai egeneto wV hkousen o basileuV ezekiaV kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai eishlqen eiV oikon kuriou

2. kai apesteilen eliakim ton oikonomon kai somnan ton grammatea kai touV presbuterouV twn ierewn peribeblhmenouV sakkouV proV hsaian ton profhthn uion amwV

3. kai eipon proV auton tade legei ezekiaV hmera qliyewV kai elegmou kai parorgismou h hmera auth oti hlqon uioi ewV wdinwn kai iscuV ouk estin th tiktoush

4. ei pwV eisakousetai kurioV o qeoV sou pantaV touV logouV rayakou on apesteilen auton basileuV assuriwn o kurioV autou oneidizein qeon zwnta kai blasfhmein en logoiV oiV hkousen kurioV o qeoV sou kai lhmyh proseuchn peri tou leimmatoV tou euriskomenou

5. kai hlqon oi paideV tou basilewV ezekiou proV hsaian

6. kai eipen autoiV hsaiaV tade ereite proV ton kurion umwn tade legei kurioV mh fobhqhV apo twn logwn wn hkousaV wn eblasfhmhsan ta paidaria basilewV assuriwn

7. idou egw didwmi en autw pneuma kai akousetai aggelian kai apostrafhsetai eiV thn ghn autou kai katabalw auton en romfaia en th gh autou

8. kai epestreyen rayakhV kai euren ton basilea assuriwn polemounta epi lomna oti hkousen oti aphren apo laciV

9. kai hkousen peri qaraka basilewV aiqiopwn legwn idou exhlqen polemein meta sou kai epestreyen kai apesteilen aggelouV proV ezekian legwn

10. mh epairetw se o qeoV sou ef' w su pepoiqaV ep' autw legwn ou mh paradoqh ierousalhm eiV ceiraV basilewV assuriwn

11. idou su hkousaV panta osa epoihsan basileiV assuriwn pasaiV taiV gaiV tou anaqematisai autaV kai su rusqhsh

12. mh exeilanto autouV oi qeoi twn eqnwn ouV diefqeiran oi patereV mou thn te gwzan kai thn carran kai rafeV kai uiouV edem touV en qaesqen

13. pou estin o basileuV aimaq kai o basileuV arfad kai pou estin sepfarouain ana kai aua

14. kai elaben ezekiaV ta biblia ek ceiroV twn aggelwn kai anegnw auta kai anebh eiV oikon kuriou kai aneptuxen auta ezekiaV enantion kuriou

15. kai eipen kurie o qeoV israhl o kaqhmenoV epi twn ceroubin su ei o qeoV monoV en pasaiV taiV basileiaiV thV ghV su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn

16. klinon kurie to ouV sou kai akouson anoixon kurie touV ofqalmouV sou kai ide kai akouson touV logouV sennachrim ouV apesteilen oneidizein qeon zwnta

17. oti alhqeia kurie hrhmwsan basileiV assuriwn ta eqnh

18. kai edwkan touV qeouV autwn eiV to pur oti ou qeoi eisin all' h erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autouV

19. kai nun kurie o qeoV hmwn swson hmaV ek ceiroV autou kai gnwsontai pasai ai basileiai thV ghV oti su kurioV o qeoV monoV

20. kai apesteilen hsaiaV uioV amwV proV ezekian legwn tade legei kurioV o qeoV twn dunamewn o qeoV israhl a proshuxw proV me peri sennachrim basilewV assuriwn hkousa

21. outoV o logoV on elalhsen kurioV ep' auton exoudenhsen se kai emukthrisen se parqenoV qugathr siwn epi soi kefalhn authV ekinhsen qugathr ierousalhm

22. tina wneidisaV kai eblasfhmhsaV kai epi tina uywsaV fwnhn kai hraV eiV uyoV touV ofqalmouV sou eiV ton agion tou israhl

23. en ceiri aggelwn sou wneidisaV kurion kai eipaV en tw plhqei twn armatwn mou egw anabhsomai eiV uyoV orewn mhrouV tou libanou kai ekoya to megeqoV thV kedrou autou ta eklekta kuparisswn autou kai hlqon eiV melon telouV autou drumou karmhlou autou

24. egw eyuxa kai epion udata allotria kai exhrhmwsa tw icnei tou podoV mou pantaV potamouV periochV

25. eplasa authn nun hgagon authn kai egenhqh eiV eparseiV apoikesiwn macimwn poleiV ocuraV

26. kai oi enoikounteV en autaiV hsqenhsan th ceiri epthxan kai kathscunqhsan egenonto cortoV agrou h clwra botanh cloh dwmatwn kai pathma apenanti esthkotoV

27. kai thn kaqedran sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egnwn kai ton qumon sou ep' eme

28. dia to orgisqhnai se ep' eme kai to strhnoV sou anebh en toiV wsin mou kai qhsw ta agkistra mou en toiV mukthrsin sou kai calinon en toiV ceilesin sou kai apostreyw se en th odw h hlqeV en auth

29. kai touto soi to shmeion fagh touton ton eniauton automata kai tw etei tw deuterw ta anatellonta kai eti tritw spora kai amhtoV kai futeia ampelwnwn kai fagesqe ton karpon autwn

30. kai prosqhsei to diaseswsmenon oikou iouda to upoleifqen rizan katw kai poihsei karpon anw

31. oti ex ierousalhm exeleusetai kataleimma kai anaswzomenoV ex orouV siwn o zhloV kuriou twn dunamewn poihsei touto

32. ouc outwV tade legei kurioV proV basilea assuriwn ouk eiseleusetai eiV thn polin tauthn kai ou toxeusei ekei beloV kai ou profqasei authn qureoV kai ou mh ekceh proV authn proscwma

33. th odw h hlqen en auth apostrafhsetai kai eiV thn polin tauthn ouk eiseleusetai legei kurioV

34. kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di' eme kai dia dauid ton doulon mou

35. kai egeneto ewV nuktoV kai exhlqen aggeloV kuriou kai epataxen en th parembolh twn assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadaV kai wrqrisan to prwi kai idou panteV swmata nekra

36. kai aphren kai eporeuqh kai apestreyen sennachrim basileuV assuriwn kai wkhsen en nineuh

37. kai egeneto autou proskunountoV en oikw neserac qeou autou kai adramelec kai sarasar oi uioi autou epataxan auton en macaira kai autoi eswqhsan eiV ghn ararat kai ebasileusen asordan o uioV autou ant' autou

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina