1. aphran de ex ailim kai hlqosan pasa sunagwgh uiwn israhl eiV thn erhmon sin o estin ana meson ailim kai ana meson sina th de pentekaidekath hmera tw mhni tw deuterw exelhluqotwn autwn ek ghV aiguptou

2. diegogguzen pasa sunagwgh uiwn israhl epi mwushn kai aarwn

3. kai eipan proV autouV oi uioi israhl ofelon apeqanomen plhgenteV upo kuriou en gh aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artouV eiV plhsmonhn oti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw

4. eipen de kurioV proV mwushn idou egw uw umin artouV ek tou ouranou kai exeleusetai o laoV kai sullexousin to thV hmeraV eiV hmeran opwV peirasw autouV ei poreusontai tw nomw mou h ou

5. kai estai th hmera th ekth kai etoimasousin o ean eisenegkwsin kai estai diploun o ean sunagagwsin to kaq' hmeran eiV hmeran

6. kai eipen mwushV kai aarwn proV pasan sunagwghn uiwn israhl esperaV gnwsesqe oti kurioV exhgagen umaV ek ghV aiguptou

7. kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn

8. kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou

9. eipen de mwushV proV aarwn eipon pash sunagwgh uiwn israhl proselqate enantion tou qeou eisakhkoen gar umwn ton goggusmon

10. hnika de elalei aarwn pash sunagwgh uiwn israhl kai epestrafhsan eiV thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh

11. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

12. eisakhkoa ton goggusmon twn uiwn israhl lalhson proV autouV legwn to proV esperan edesqe krea kai to prwi plhsqhsesqe artwn kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn

13. egeneto de espera kai anebh ortugomhtra kai ekaluyen thn parembolhn to prwi egeneto katapauomenhV thV drosou kuklw thV parembolhV

14. kai idou epi proswpon thV erhmou lepton wsei korion leukon wsei pagoV epi thV ghV

15. idonteV de auto oi uioi israhl eipan eteroV tw eterw ti estin touto ou gar hdeisan ti hn eipen de mwushV proV autouV outoV o artoV on edwken kurioV umin fagein

16. touto to rhma o sunetaxen kurioV sunagagete ap' autou ekastoV eiV touV kaqhkontaV gomor kata kefalhn kata ariqmon yucwn umwn ekastoV sun toiV suskhnioiV umwn sullexate

17. epoihsan de outwV oi uioi israhl kai sunelexan o to polu kai o to elatton

18. kai metrhsanteV tw gomor ouk epleonasen o to polu kai o to elatton ouk hlattonhsen ekastoV eiV touV kaqhkontaV par' eautw sunelexan

19. eipen de mwushV proV autouV mhdeiV katalipetw ap' autou eiV to prwi

20. kai ouk eishkousan mwush alla katelipon tineV ap' autou eiV to prwi kai exezesen skwlhkaV kai epwzesen kai epikranqh ep' autoiV mwushV

21. kai sunelexan auto prwi prwi ekastoV to kaqhkon autw hnika de dieqermainen o hlioV ethketo

22. egeneto de th hmera th ekth sunelexan ta deonta dipla duo gomor tw eni eishlqosan de panteV oi arconteV thV sunagwghV kai anhggeilan mwusei

23. eipen de mwushV proV autouV touto to rhma estin o elalhsen kurioV sabbata anapausiV agia tw kuriw aurion osa ean pesshte pessete kai osa ean eyhte eyete kai pan to pleonazon katalipete auto eiV apoqhkhn eiV to prwi

24. kai kateliposan ap' autou eiV to prwi kaqaper sunetaxen autoiV mwushV kai ouk epwzesen oude skwlhx egeneto en autw

25. eipen de mwushV fagete shmeron estin gar sabbata shmeron tw kuriw ouc eureqhsetai en tw pediw

26. ex hmeraV sullexete th de hmera th ebdomh sabbata oti ouk estai en auth

27. egeneto de en th hmera th ebdomh exhlqosan tineV ek tou laou sullexai kai ouc euron

28. eipen de kurioV proV mwushn ewV tinoV ou boulesqe eisakouein taV entolaV mou kai ton nomon mou

29. idete o gar kurioV edwken umin thn hmeran tauthn ta sabbata dia touto autoV edwken umin th hmera th ekth artouV duo hmerwn kaqhsesqe ekastoV eiV touV oikouV umwn mhdeiV ekporeuesqw ek tou topou autou th hmera th ebdomh

30. kai esabbatisen o laoV th hmera th ebdomh

31. kai epwnomasan oi uioi israhl to onoma autou man hn de wV sperma koriou leukon to de geuma autou wV egkriV en meliti

32. eipen de mwushV touto to rhma o sunetaxen kurioV plhsate to gomor tou man eiV apoqhkhn eiV taV geneaV umwn ina idwsin ton arton on efagete umeiV en th erhmw wV exhgagen umaV kurioV ek ghV aiguptou

33. kai eipen mwushV proV aarwn labe stamnon crusoun ena kai embale eiV auton plhreV to gomor tou man kai apoqhseiV auto enantion tou qeou eiV diathrhsin eiV taV geneaV umwn

34. on tropon sunetaxen kurioV tw mwush kai apeqeto aarwn enantion tou marturiou eiV diathrhsin

35. oi de uioi israhl efagon to man eth tessarakonta ewV hlqon eiV ghn oikoumenhn to man efagosan ewV paregenonto eiV meroV thV foinikhV

36. to de gomor to dekaton twn triwn metrwn hn

“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina