1. kai poihseiV qusiasthrion qumiamatoV ek xulwn ashptwn kai poihseiV auto

2. phceoV to mhkoV kai phceoV to euroV tetragwnon estai kai duo phcewn to uyoV ex autou estai ta kerata autou

3. kai katacruswseiV auta crusiw kaqarw thn escaran autou kai touV toicouV autou kuklw kai ta kerata autou kai poihseiV autw strepthn stefanhn crushn kuklw

4. kai duo daktuliouV crusouV kaqarouV poihseiV upo thn strepthn stefanhn autou eiV ta duo klith poihseiV en toiV dusi pleuroiV kai esontai yalideV taiV skutalaiV wste airein auto en autaiV

5. kai poihseiV skutalaV ek xulwn ashptwn kai katacruswseiV autaV crusiw

6. kai qhseiV auto apenanti tou katapetasmatoV tou ontoV epi thV kibwtou twn marturiwn en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen

7. kai qumiasei ep' autou aarwn qumiama sunqeton lepton to prwi prwi otan episkeuazh touV lucnouV qumiasei ep' autou

8. kai otan exapth aarwn touV lucnouV oye qumiasei ep' autou qumiama endelecismou dia pantoV enanti kuriou eiV geneaV autwn

9. kai ouk anoiseiV ep' autou qumiama eteron karpwma qusian kai spondhn ou speiseiV ep' autou

10. kai exilasetai ep' auto aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatoV tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eiV taV geneaV autwn agion twn agiwn estin kuriw

11. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

12. ean labhV ton sullogismon twn uiwn israhl en th episkoph autwn kai dwsousin ekastoV lutra thV yuchV autou tw kuriw kai ouk estai en autoiV ptwsiV en th episkoph autwn

13. kai touto estin o dwsousin osoi an paraporeuwntai thn episkeyin to hmisu tou didracmou o estin kata to didracmon to agion eikosi oboloi to didracmon to de hmisu tou didracmou eisfora kuriw

14. paV o paraporeuomenoV eiV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw dwsousin thn eisforan kuriw

15. o ploutwn ou prosqhsei kai o penomenoV ouk elattonhsei apo tou hmisouV tou didracmou en tw didonai thn eisforan kuriw exilasasqai peri twn yucwn umwn

16. kai lhmyh to argurion thV eisforaV para twn uiwn israhl kai dwseiV auto eiV katergon thV skhnhV tou marturiou kai estai toiV uioiV israhl mnhmosunon enanti kuriou exilasasqai peri twn yucwn umwn

17. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

18. poihson louthra calkoun kai basin autw calkhn wste niptesqai kai qhseiV auton ana meson thV skhnhV tou marturiou kai ana meson tou qusiasthriou kai ekceeiV eiV auton udwr

19. kai niyetai aarwn kai oi uioi autou ex autou taV ceiraV kai touV podaV udati

20. otan eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou niyontai udati kai ou mh apoqanwsin h otan prosporeuwntai proV to qusiasthrion leitourgein kai anaferein ta olokautwmata kuriw

21. niyontai taV ceiraV kai touV podaV udati otan eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou niyontai udati ina mh apoqanwsin kai estai autoiV nomimon aiwnion autw kai taiV geneaiV autou met' auton

22. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

23. kai su labe hdusmata to anqoV smurnhV eklekthV pentakosiouV siklouV kai kinnamwmou euwdouV to hmisu toutou diakosiouV penthkonta kai kalamou euwdouV diakosiouV penthkonta

24. kai irewV pentakosiouV siklouV tou agiou kai elaion ex elaiwn in

25. kai poihseiV auto elaion crisma agion muron mureyikon tecnh mureyou elaion crisma agion estai

26. kai criseiV ex autou thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton tou marturiou

27. kai thn lucnian kai panta ta skeuh authV kai to qusiasthrion tou qumiamatoV

28. kai to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai panta autou ta skeuh kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV kai ton louthra kai thn basin autou

29. kai agiaseiV auta kai estai agia twn agiwn paV o aptomenoV autwn agiasqhsetai

30. kai aarwn kai touV uiouV autou criseiV kai agiaseiV autouV ierateuein moi

31. kai toiV uioiV israhl lalhseiV legwn elaion aleimma crisewV agion estai touto umin eiV taV geneaV umwn

32. epi sarka anqrwpou ou crisqhsetai kai kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin eautoiV wsautwV agion estin kai agiasma estai umin

33. oV an poihsh wsautwV kai oV an dw ap' autou allogenei exoleqreuqhsetai ek tou laou autou

34. kai eipen kurioV proV mwushn labe seautw hdusmata stakthn onuca calbanhn hdusmou kai libanon diafanh ison isw estai

35. kai poihsousin en autw qumiama mureyikon ergon mureyou memigmenon kaqaron ergon agion

36. kai sugkoyeiV ek toutwn lepton kai qhseiV apenanti twn marturiwn en th skhnh tou marturiou oqen gnwsqhsomai soi ekeiqen agion twn agiwn estai umin

37. qumiama kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin autoiV agiasma estai umin kuriw

38. oV an poihsh wsautwV wste osfrainesqai en autw apoleitai ek tou laou autou

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina