1. kai sunhqroisen mwushV pasan sunagwghn uiwn israhl kai eipen proV autouV outoi oi logoi ouV eipen kurioV poihsai autouV

2. ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh katapausiV agion sabbata anapausiV kuriw paV o poiwn ergon en auth teleutatw

3. ou kausete pur en pash katoikia umwn th hmera twn sabbatwn egw kurioV

4. kai eipen mwushV proV pasan sunagwghn uiwn israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurioV legwn

5. labete par' umwn autwn afairema kuriw paV o katadecomenoV th kardia oisousin taV aparcaV kuriw crusion argurion calkon

6. uakinqon porfuran kokkinon diploun dianenhsmenon kai busson keklwsmenhn kai tricaV aigeiaV

7. kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta

9. kai liqouV sardiou kai liqouV eiV thn glufhn eiV thn epwmida kai ton podhrh

10. kai paV sofoV th kardia en umin elqwn ergazesqw panta osa sunetaxen kurioV

11. thn skhnhn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai touV moclouV kai touV stulouV

12. kai thn kibwton tou marturiou kai touV anaforeiV authV kai to ilasthrion authV kai to katapetasma [12a] kai ta istia thV aulhV kai touV stulouV authV kai touV liqouV thV smaragdou kai to qumiama kai to elaion tou crismatoV

13. kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV

14. kai thn lucnian tou fwtoV kai panta ta skeuh authV

16. kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou

19. kai taV stolaV taV agiaV aarwn tou ierewV kai taV stolaV en aiV leitourghsousin en autaiV kai touV citwnaV toiV uioiV aarwn thV ierateiaV kai to elaion tou crismatoV kai to qumiama thV sunqesewV

20. kai exhlqen pasa sunagwgh uiwn israhl apo mwush

21. kai hnegkan ekastoV wn eferen autwn h kardia kai osoiV edoxen th yuch autwn hnegkan afairema kuriw eiV panta ta erga thV skhnhV tou marturiou kai eiV panta ta katerga authV kai eiV pasaV taV stolaV tou agiou

22. kai hnegkan oi andreV para twn gunaikwn paV w edoxen th dianoia hnegkan sfragidaV kai enwtia kai daktuliouV kai emplokia kai peridexia pan skeuoV crusoun kai panteV osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw

23. kai par' w eureqh bussoV kai dermata uakinqina kai dermata kriwn hruqrodanwmena hnegkan

24. kai paV o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par' oiV eureqh xula ashpta eiV panta ta erga thV kataskeuhV hnegkan

25. kai pasa gunh sofh th dianoia taiV cersin nhqein hnegkan nenhsmena thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson

26. kai pasai ai gunaikeV aiV edoxen th dianoia autwn en sofia enhsan taV tricaV taV aigeiaV

27. kai oi arconteV hnegkan touV liqouV thV smaragdou kai touV liqouV thV plhrwsewV eiV thn epwmida kai eiV to logeion

28. kai taV sunqeseiV kai to elaion thV crisewV kai thn sunqesin tou qumiamatoV

29. kai paV anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontaV poiein panta ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw

30. kai eipen mwushV toiV uioiV israhl idou anakeklhken o qeoV ex onomatoV ton beselehl ton tou ouriou ton wr ek fulhV iouda

31. kai eneplhsen auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV pantwn

32. arcitektonein kata panta ta erga thV arcitektoniaV poiein to crusion kai to argurion kai ton calkon

33. kai liqourghsai ton liqon kai katergazesqai ta xula kai poiein en panti ergw sofiaV

34. kai probibasai ge edwken autw en th dianoia autw te kai eliab tw tou acisamak ek fulhV dan

35. eneplhsen autouV sofiaV kai sunesewV dianoiaV panta sunienai poihsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tw kokkinw kai th bussw poiein pan ergon arcitektoniaV poikiliaV

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina