1. kai tauta ta dikaiwmata a paraqhseiV enwpion autwn

2. ean kthsh paida ebraion ex eth douleusei soi tw de ebdomw etei apeleusetai eleuqeroV dwrean

3. ean autoV monoV eiselqh kai monoV exeleusetai ean de gunh suneiselqh met' autou exeleusetai kai h gunh met' autou

4. ean de o kurioV dw autw gunaika kai tekh autw uiouV h qugateraV h gunh kai ta paidia estai tw kuriw autou autoV de monoV exeleusetai

5. ean de apokriqeiV eiph o paiV hgaphka ton kurion mou kai thn gunaika kai ta paidia ouk apotrecw eleuqeroV

6. prosaxei auton o kurioV autou proV to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurioV to ouV tw ophtiw kai douleusei autw eiV ton aiwna

7. ean de tiV apodwtai thn eautou qugatera oiketin ouk apeleusetai wsper apotrecousin ai doulai

8. ean mh euaresthsh tw kuriw authV hn autw kaqwmologhsato apolutrwsei authn eqnei de allotriw ou kurioV estin pwlein authn oti hqethsen en auth

9. ean de tw uiw kaqomologhshtai authn kata to dikaiwma twn qugaterwn poihsei auth

10. ean de allhn labh eautw ta deonta kai ton imatismon kai thn omilian authV ouk aposterhsei

11. ean de ta tria tauta mh poihsh auth exeleusetai dwrean aneu arguriou

12. ean de pataxh tiV tina kai apoqanh qanatw qanatousqw

13. o de ouc ekwn alla o qeoV paredwken eiV taV ceiraV autou dwsw soi topon ou feuxetai ekei o foneusaV

14. ean de tiV epiqhtai tw plhsion apokteinai auton dolw kai katafugh apo tou qusiasthriou mou lhmyh auton qanatwsai

15. oV tuptei patera autou h mhtera autou qanatw qanatousqw

16. o kakologwn patera autou h mhtera autou teleuthsei qanatw

17. oV ean kleyh tiV tina twn uiwn israhl kai katadunasteusaV auton apodwtai kai eureqh en autw qanatw teleutatw

18. ean de loidorwntai duo andreV kai pataxh tiV ton plhsion liqw h pugmh kai mh apoqanh katakliqh de epi thn koithn

19. ean exanastaV o anqrwpoV peripathsh exw epi rabdou aqwoV estai o pataxaV plhn thV argiaV autou apoteisei kai ta iatreia

20. ean de tiV pataxh ton paida autou h thn paidiskhn autou en rabdw kai apoqanh upo taV ceiraV autou dikh ekdikhqhtw

21. ean de diabiwsh hmeran mian h duo ouk ekdikhqhsetai to gar argurion autou estin

22. ean de macwntai duo andreV kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion authV mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr thV gunaikoV dwsei meta axiwmatoV

23. ean de exeikonismenon hn dwsei yuchn anti yuchV

24. ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV ceira anti ceiroV poda anti podoV

25. katakauma anti katakaumatoV trauma anti traumatoV mwlwpa anti mwlwpoV

26. ean de tiV pataxh ton ofqalmon tou oiketou autou h ton ofqalmon thV qerapainhV autou kai ektuflwsh eleuqerouV exapostelei autouV anti tou ofqalmou autwn

27. ean de ton odonta tou oiketou h ton odonta thV qerapainhV autou ekkoyh eleuqerouV exapostelei autouV anti tou odontoV autwn

28. ean de keratish tauroV andra h gunaika kai apoqanh liqoiV liqobolhqhsetai o tauroV kai ou brwqhsetai ta krea autou o de kurioV tou taurou aqwoV estai

29. ean de o tauroV keratisthV h pro thV ecqeV kai pro thV trithV kai diamarturwntai tw kuriw autou kai mh afanish auton anelh de andra h gunaika o tauroV liqobolhqhsetai kai o kurioV autou prosapoqaneitai

30. ean de lutra epiblhqh autw dwsei lutra thV yuchV autou osa ean epibalwsin autw

31. ean de uion h qugatera keratish kata to dikaiwma touto poihsousin autw

32. ean de paida keratish o tauroV h paidiskhn arguriou triakonta didracma dwsei tw kuriw autwn kai o tauroV liqobolhqhsetai

33. ean de tiV anoixh lakkon h latomhsh lakkon kai mh kaluyh auton kai empesh ekei moscoV h onoV

34. o kurioV tou lakkou apoteisei argurion dwsei tw kuriw autwn to de teteleuthkoV autw estai

35. ean de keratish tinoV tauroV ton tauron tou plhsion kai teleuthsh apodwsontai ton tauron ton zwnta kai dielountai to argurion autou kai ton tauron ton teqnhkota dielountai

36. ean de gnwrizhtai o tauroV oti keratisthV estin pro thV ecqeV kai pro thV trithV hmeraV kai diamemarturhmenoi wsin tw kuriw autou kai mh afanish auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleuthkwV autw estai

37. ean de tiV kleyh moscon h probaton kai sfaxh auto h apodwtai pente moscouV apoteisei anti tou moscou kai tessara probata anti tou probatou

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina