1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, jövendölj, Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik: Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük?

3. A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek.

4. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek, nem kerestétek meg az elveszettet. Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöttük.

5. Így aztán szétszéledtek juhaim, mert nem volt pásztoruk, és a mezei vadak zsákmányává lettek és szétszéledtek.

6. A hegyekben és a magas dombokon kóborolt nyájam, szétszóródott nyájam az egész országban, és senki nem gondolt rá, senki nem kereste.

7. Ezért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát:

8. Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten: Mivel nyájam prédává lett és minden vadállat felfalhatta, mert nem volt pásztora, hiszen pásztoraim nem törõdtek nyájammal, pásztoraim magukat legeltették, nem a nyájamat legeltették,

9. azért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát:

10. Ezt mondta az Úr, az Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezükbõl nyájamat és véget vetek pásztorságuknak. A pásztorok nem legeltetik többé magukat, kiragadom torkukból juhaimat, és nem falhatják fel õket többé.

11. Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk.

12. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom õket mindenünnen, ahová a felhõ és sötétség napján szétszóródtak.

13. Hazahozom õket a népek közül, összegyûjtöm õket az országokból és hazavezérelem õket. Izrael hegyein legeltetem õket, a völgyekben és az ország lakott tájain.

14. Jó legelõre terelem majd õket, és Izrael magaslatain lesz a legelõjük. Jó legelõn pihennek majd, kövér legelõn, Izrael hegyein.

15. Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le õket - mondja az Úr, az Isten.

16. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg õrködöm. Az igazság szerint legeltetem õket.

17. Ami meg titeket illet, juhaim - mondja az Úr, az Isten -, nézzétek, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.

18. Nem volt elég, hogy lelegeltétek a legjobb legelõt, és ami megmaradt legelõtökbõl, azt összetiportátok a lábatokkal; hogy megittátok a tiszta vizet, és ami megmaradt belõle, azt felkavartátok a lábatokkal,

19. úgyhogy a juhaimnak azt kellett legelniük, amit lábatok összetiport, és azt kellett inniuk, amit lábatok felkavart?

20. Ezért ezt üzeni nekik az Úr, az Isten: Nos, majd én igazságot teszek a kövér juh és a sovány juh között.

21. Mivel ti oldalatokkal és vállatokkal lökdöstétek és szarvatokkal ökleltétek a gyenge juhokat, amíg csak el nem ûztétek õket,

22. azért segítek juhaimon, hogy ne legyenek többé prédává és igazságot teszek juh és juh között.

23. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti õket: szolgámat, Dávidot. Õ legelteti õket, és õ lesz a pásztoruk.

24. Én, az Úr leszek az Istenük, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük. Én, az Úr mondtam ezt.

25. Szövetséget kötök velük, és kiirtom az országból a vadállatokat. Biztonságban élhetnek a pusztában, és az erdõkben alhatnak.

26. Halmom köré telepítem õket, esõt rendelek a kellõ idõben, áldásos esõt.

27. A mezõ fái meghozzák gyümölcsüket, és a föld megadja termését, úgyhogy biztonságban lesznek országukban. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha összetöröm igájuk fáját, és kiszabadítom õket azok kezébõl, akik leigázták õket.

28. Nem lesznek többé a népek prédájává, és az ország fenevadjai nem falják fel õket. Biztonságban élhetnek majd, nem tartja õket senki rettegésben.

29. Bõséges termést adok nekik, hogy ne váljanak többé éhínség áldozatává az országban, és ne kelljen eltûrniük a népek gúnyolódását.

30. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr, az õ Istenük velük vagyok, és hogy õk, Izrael háza az én népem - mondja az Úr, az Isten.

31. És ti, juhaim, az én legelõm juhai vagytok, én meg a ti Istenetek vagyok - mondja az Úr, az Isten.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina