1. Számûzetésünk 25. esztendejében, az év kezdetén, a hónap tizedik napján, a város elfoglalása után a tizennegyedik évben, éppen azon a napon fölöttem volt az Úr keze. Elvitt

2. isteni látomásban Izrael földjére, és letett egy nagyon magas hegyre. Ezen a hegyen olyasmi tárult elém, mintha dél felé város épült volna.

3. Odavitt és lám, ott volt egy ember, aki mintha ércbõl lett volna; lenzsinórt tartott a kezében, meg egy mérõvesszõt és ott állt a kapuban.

4. A férfi megszólított: "Emberfia, jól nyisd ki a szemedet és a füledet! Nagyon figyelj mindenre, amit majd mutatok, mert azért kerültél ide, hogy ezt megmutassam neked! Mondj el Izrael házának mindent, amit csak látni fogsz."

5. És lám, a templomot fal vette körül minden oldalról. A férfi kezében egy hat könyök hosszú mérõvesszõ volt - egy könyök itt annyi, mint egy könyök meg egy tenyér.

6. Aztán ahhoz a kapuhoz ment, amely kelet felé nézett, fölment a lépcsõn, és megmérte a kapu küszöbét: egy vesszõ szélességû volt;

7. aztán a fülkét: egy vesszõ hosszú és egy vesszõ széles; a távolságot a fülkék között: öt könyök; és a kapu küszöbe, a kapu elõcsarnoka oldalán belülrõl: egy vesszõ.

8. Majd megmérte a kapu elõcsarnokát: A templom felõl: egy vesszõ.

9. Megmérte a kapu elõcsarnokát: nyolc könyök és oszlopai két könyök, a kapu elõcsarnoka pedig belül volt.

10. A keleti kapu fülkéi egymással szemben voltak: három az egyik, és három a másik oldalon, mindháromnak azonos volt a mérete. Az oszlopoknak is ugyanaz volt a méretük mindkét oldalon.

11. Ekkor megmérte a kapubejárat szélességét: tíz könyök, és a kapu hosszát: tizenhárom könyök.

12. A fülkék elõtt volt egy szegély, az egyik oldalán is, meg a másikon is egy könyök széles, a fülkék pedig hatkönyöknyiek voltak mind az egyik, mind a másik oldalon.

13. Megmérte a kaput is a fülke hátsó falától a másik falig: ajtótól ajtóig huszonöt könyök volt a szélessége.

14. Aztán megmérte az elõcsarnokot: húsz könyök; a pillér mellett a kapu udvara volt mindenfelõl körös-körül.

15. A kapu bejáratának homlokzatától a belsõ kapu csarnokának homlokzatáig ötven könyök volt.

16. A fülkéken és oszlopaikon rácsozott ablakok voltak, a kapun belül körös-körül, hasonlóképpen ablakok voltak a csarnokokon is, belül körös-körül, az oszlopokon pedig pálmafák voltak.

17. Aztán kivitt a külsõ udvarra, és lám, ott kamrák voltak és kõvel kirakott padlózat körös-körül az udvarban; harminc kamra volt a padlózaton körös-körül.

18. A kõpadló a kapuk két oldalán volt, a kapuk hosszának megfelelõen, ez volt az alsó kõpadló.

19. Aztán megmérte az udvar szélességét az alsó kapu homlokzatától egészen a belsõ kapu homlokzatáig: száz könyök volt kelet felé is, meg észak felé is.

20. A külsõ udvaron levõ, észak felé nézõ kapu hosszát és szélességét is megmérte.

21. Fülkéi - három az egyik és három a másik oldalon -, oszlopai és elõcsarnokai éppen olyan méretûek voltak, mint az elsõ kapué: ötvenkönyöknyi volt a hosszúságuk és huszonöt könyöknyi a szélességük.

22. Ablakai, elõcsarnoka és pálmái ugyanolyan méretûek voltak, mint a keletre nézõ kapué, hét lépcsõfokon lehetett feljutni hozzá, elõcsarnoka befelé volt.

23. Az a kapu is, amely az északi kapuval szemben a belsõ udvarra nyílt, olyan volt, mint a keleti kapu. Megmérte kaputól kapuig: száz könyök volt.

24. Aztán déli irányba vezetett, és ott is volt egy kapu, amely délnek nézett. Annak is megmérte a fülkéit, oszlopait és elõcsarnokát: ugyanolyan méretûek voltak.

25. Ablakai voltak körös-körül, akárcsak elõcsarnokának, az elõbb említett ablakokhoz hasonlóan, s ötvenkönyöknyi volt a hosszúságuk és huszonöt könyöknyi a szélességük.

26. Hét lépcsõfokon lehetett feljutni hozzá és elõcsarnoka befelé volt. Éppenúgy voltak pálmái: az egyik az oszlopok egyik felén, a másik a másik felén.

27. Volt a belsõ udvarnak is dél felé nézõ kapuja; az egyik kaputól a másikig déli irányban százkönyöknyi távolságot mért.

28. Aztán a déli kapun át a belsõ udvarba vitt: megmérte a déli kaput, ugyanolyan méretû volt.

29. Fülkéi, oszlopai és elõcsarnoka ugyanolyan méretû volt, ablakai is voltak körös-körül, akárcsak az elõcsarnoknak: ötven könyök volt a hosszuk és huszonöt könyök a szélességük.

30. Az elõcsarnok körös-körül: huszonöt könyök hosszú és öt könyök széles volt.

31. Elõcsarnoka a külsõ udvarra nyílott. Oszlopai, pálmái voltak, és nyolc lépcsõbõl állt a feljárata.

32. Aztán ahhoz a kapuhoz vitt, amely keletre nézett, és megmérte a kaput: ugyanolyan méretû volt.

33. Fülkéi, oszlopai és elõcsarnoka is ugyanolyan méretûek voltak. Körös-körül ablakai voltak, akárcsak az elõcsarnoknak. Hosszuk ötvenkönyöknyi, szélességük huszonöt könyöknyi.

34. Elõcsarnoka a külsõ udvarra nyílott. Oszlopain pálmák voltak, az egyik oldalon is meg a másikon is. Nyolc lépcsõbõl állt a feljárata.

35. Ezután az északi kapuhoz vitt, és azt is megmérte: az is ugyanolyan méretû volt.

36. Annak is voltak fülkéi, oszlopai meg elõcsarnoka, körös-körül meg ablakai, a hosszuk ötven könyök és a szélességük huszonöt könyök volt.

37. Elõcsarnoka a külsõ udvarra nyílott. Oszlopain pálmák voltak, az egyik felén is, meg a másikon is, s nyolc lépcsõbõl állt a feljárója.

38. Volt ott egy cella is, amelynek bejárata a kapuk elõcsarnokánál volt. Ott mosták le az égõáldozatnak szánt állatokat.

39. A kapu elõcsarnokában két asztal volt, az egyik oldalon is, meg a másikon is, ezeken vágták le a véres égõáldozatot, a bûnért való áldozatot és a jóvátételi áldozatot.

40. A külsõ oldalfalnál, amely az északra nyíló kapu bejárata felé húzódott, volt két asztal. A másik oldalon, a kapu elõcsarnoka elõtt ugyancsak két asztal volt:

41. négy asztal az egyik és négy asztal a másik oldalon a kapu mellett, összesen nyolc asztal; ezeken ölték le az áldozati állatokat.

42. Az égõáldozatokhoz használt négy asztal négyszögletes kövekbõl való volt, és másfél könyök hosszú, másfél könyök széles és egy könyök magas. Ezekre tették az égõ- és véresáldozatok leöléséhez szükséges szerszámokat.

43. Arasznyi perem is futott rajta körbe, amely befelé hajlott. Ezekre az asztalokra tették az áldozati húst.

44. Ezután a belsõ udvarba vitt, és lám, ott, a belsõ udvarban két cella volt: az egyik az északi kapu oldalfalánál, ennek az eleje délre nézett, a másik meg a déli kapu oldalfalánál, ennek az eleje északra nézett.

45. Így szólt hozzám: Ez a cella, amelynek az eleje délre néz, azoké a papoké, akik a templomi szolgálatot látják el.

46. A másik cella pedig, amelynek az eleje északra néz, azoké a papoké, akik az oltár szolgálatát látják el. Ezek Cádok fiai, Lévi fiai közül csak õk közelíthetnek az Úrhoz, hogy szolgáljanak neki.

47. Megmérte az udvart: a hossza száz könyök volt, a szélessége is száz könyök, s négyzet alakú volt. Az oltár pedig a templom elõtt állt.

48. Ekkor a templom elõcsarnokába vitt, és megmérte az elõcsarnok oszlopait: öt könyök az egyik és öt könyök a másik oldalon. A kapu szélessége pedig: három könyök az egyik, három a másik oldalon.

49. Az elõcsarnok hossza húszkönyöknyi volt, szélessége pedig tizenkét könyöknyi, és tíz lépcsõn lehetett feljutni hozzá. Az oszlopok mellett pillérek is voltak: az egyik az egyik oldalon, a másik a másikon.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina