1. kamnwn th yuch mou stenwn epafhsw ep' auton ta rhmata mou lalhsw pikria yuchV mou sunecomenoV

2. kai erw proV kurion mh me asebein didaske kai dia ti me outwV ekrinaV

3. h kalon soi ean adikhsw oti apeipw erga ceirwn sou boulh de asebwn prosesceV

4. h wsper brotoV ora kaqoraV h kaqwV ora anqrwpoV bleyh

5. h o bioV sou anqrwpinoV estin h ta eth sou androV

6. oti anezhthsaV thn anomian mou kai taV amartiaV mou exicniasaV

7. oidaV gar oti ouk hsebhsa alla tiV estin o ek twn ceirwn sou exairoumenoV

8. ai ceireV sou eplasan me kai epoihsan me meta tauta metabalwn me epaisaV

9. mnhsqhti oti phlon me eplasaV eiV de ghn me palin apostrefeiV

10. h ouc wsper gala me hmelxaV eturwsaV de me isa turw

11. derma kai kreaV me enedusaV osteoiV de kai neuroiV me eneiraV

12. zwhn de kai eleoV eqou par' emoi h de episkoph sou efulaxen mou to pneuma

13. tauta ecwn en seautw oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen

14. ean te gar amartw fulasseiV me apo de anomiaV ouk aqwon me pepoihkaV

15. ean te gar asebhV w oimmoi ean te w dikaioV ou dunamai anakuyai plhrhV gar atimiaV eimi

16. agreuomai gar wsper lewn eiV sfaghn palin de metabalwn deinwV me olekeiV

17. epanakainizwn ep' eme thn etasin mou orgh de megalh moi ecrhsw ephgageV de ep' eme peirathria

18. ina ti oun ek koiliaV me exhgageV kai ouk apeqanon ofqalmoV de me ouk eiden

19. kai wsper ouk wn egenomhn dia ti gar ek gastroV eiV mnhma ouk aphllaghn

20. h ouk oligoV estin o cronoV tou biou mou eason me anapausasqai mikron

21. pro tou me poreuqhnai oqen ouk anastreyw eiV ghn skoteinhn kai gnoferan

22. eiV ghn skotouV aiwniou ou ouk estin feggoV oude oran zwhn brotwn

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina