1. ou mhn de alla akouson iwb ta rhmata mou kai lalian enwtizou mou

2. idou gar hnoixa to stoma mou kai elalhsen h glwssa mou

3. kaqara mou h kardia rhmasin sunesiV de ceilewn mou kaqara nohsei

4. pneuma qeion to poihsan me pnoh de pantokratoroV h didaskousa me

5. ean dunh doV moi apokrisin proV tauta upomeinon sthqi kat' eme kai egw kata se

6. ek phlou dihrtisai su wV kai egw ek tou autou dihrtismeqa

7. ouc o foboV mou se strobhsei oude h ceir mou bareia estai epi soi

8. plhn eipaV en wsin mou fwnhn rhmatwn sou akhkoa

9. dioti legeiV kaqaroV eimi ouc amartwn amemptoV de eimi ou gar hnomhsa

10. memyin de kat' emou euren hghtai de me wsper upenantion

11. eqeto de en xulw ton poda mou efulaxen de mou pasaV taV odouV

12. pwV gar legeiV dikaioV eimi kai ouk epakhkoen mou aiwnioV gar estin o epanw brotwn

13. legeiV de dia ti thV dikhV mou ouk epakhkoen pan rhma

14. en gar tw apax lalhsai o kurioV en de tw deuterw enupnion

15. h en meleth nukterinh wV otan epipipth deinoV foboV ep' anqrwpouV epi nustagmatwn epi koithV

16. tote anakaluptei noun anqrwpwn en eidesin fobou toioutoiV autouV exefobhsen

17. apostreyai anqrwpon ex adikiaV to de swma autou apo ptwmatoV errusato

18. efeisato de thV yuchV autou apo qanatou kai mh pesein auton en polemw

19. palin de hlegxen auton en malakia epi koithV kai plhqoV ostwn autou enarkhsen

20. pan de brwton sitou ou mh dunhtai prosdexasqai kai h yuch autou brwsin epiqumhsei

21. ewV an sapwsin autou ai sarkeV kai apodeixh ta osta autou kena

22. hggisen de eiV qanaton h yuch autou h de zwh autou en adh

23. ean wsin cilioi aggeloi qanathforoi eiV autwn ou mh trwsh auton ean nohsh th kardia epistrafhnai epi kurion anaggeilh de anqrwpw thn eautou memyin thn de anoian autou deixh

24. anqexetai tou mh pesein auton eiV qanaton ananewsei de autou to swma wsper aloifhn epi toicou ta de osta autou emplhsei muelou

25. apalunei de autou taV sarkaV wsper nhpiou apokatasthsei de auton andrwqenta en anqrwpoiV

26. euxamenoV de proV kurion kai dekta autw estai eiseleusetai de proswpw kaqarw sun exhgoria apodwsei de anqrwpoiV dikaiosunhn

27. eita tote apomemyetai anqrwpoV autoV eautw legwn oia suneteloun kai ouk axia htasen me wn hmarton

28. swson yuchn mou tou mh elqein eiV diafqoran kai h zwh mou fwV oyetai

29. idou panta tauta ergatai o iscuroV odouV treiV meta androV

30. all' errusato thn yuchn mou ek qanatou ina h zwh mou en fwti ainh auton

31. enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw

32. ei eisin logoi apokriqhti moi lalhson qelw gar dikaiwqhnai se

33. ei mh su akouson mou kwfeuson kai didaxw se sofian

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina