1. upolabwn de elifaV o qaimanithV legei

2. mh pollakiV soi lelalhtai en kopw iscun de rhmatwn sou tiV upoisei

3. ei gar su enouqethsaV pollouV kai ceiraV asqenouV parekalesaV

4. asqenountaV te exanesthsaV rhmasin gonasin te adunatousin qarsoV perieqhkaV

5. nun de hkei epi se ponoV kai hyato sou su de espoudasaV

6. poteron ouc o foboV sou estin en afrosunh kai h elpiV sou kai h akakia thV odou sou

7. mnhsqhti oun tiV kaqaroV wn apwleto h pote alhqinoi olorrizoi apwlonto

8. kaq' on tropon eidon touV arotriwntaV ta atopa oi de speironteV auta odunaV qeriousin eautoiV

9. apo prostagmatoV kuriou apolountai apo de pneumatoV orghV autou afanisqhsontai

10. sqenoV leontoV fwnh de leainhV gauriama de drakontwn esbesqh

11. murmhkolewn wleto para to mh ecein boran skumnoi de leontwn elipon allhlouV

12. ei de ti rhma alhqinon egegonei en logoiV sou ouqen an soi toutwn kakon aphnthsen poteron ou dexetai mou to ouV exaisia par' autou

13. foboi de kai hcw nukterinh epipiptwn foboV ep' anqrwpouV

14. frikh de moi sunhnthsen kai tromoV kai megalwV mou ta osta suneseisen

15. kai pneuma epi proswpon mou ephlqen efrixan de mou triceV kai sarkeV

16. anesthn kai ouk epegnwn eidon kai ouk hn morfh pro ofqalmwn mou all' h auran kai fwnhn hkouon

17. ti gar mh kaqaroV estai brotoV enantion kuriou h apo twn ergwn autou amemptoV anhr

18. ei kata paidwn autou ou pisteuei kata de aggelwn autou skolion ti epenohsen

19. touV de katoikountaV oikiaV phlinaV ex wn kai autoi ek tou autou phlou esmen epaisen autouV shtoV tropon

20. kai apo prwiqen ewV esperaV ouketi eisin para to mh dunasqai autouV eautoiV bohqhsai apwlonto

21. enefushsen gar autoiV kai exhranqhsan apwlonto para to mh ecein autouV sofian

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina