1. upolabwn de eliouV legei

2. ti touto hghsw en krisei su tiV ei oti eipaV dikaioV eimi enanti kuriou

3. h ereiV ti poihsw amartwn

4. egw soi dwsw apokrisin kai toiV trisin filoiV sou

5. anableyon eiV ton ouranon kai ide katamaqe de nefh wV uyhla apo sou

6. ei hmarteV ti praxeiV ei de kai polla hnomhsaV ti dunasai poihsai

7. epei de oun dikaioV ei ti dwseiV autw h ti ek ceiroV sou lhmyetai

8. andri tw omoiw sou h asebeia sou kai uiw anqrwpou h dikaiosunh sou

9. apo plhqouV sukofantoumenoi kekraxontai bohsontai apo bracionoV pollwn

10. kai ouk eipen pou estin o qeoV o poihsaV me o katatasswn fulakaV nukterinaV

11. o diorizwn me apo tetrapodwn ghV apo de peteinwn ouranou

12. ekei kekraxontai kai ou mh eisakoush kai apo ubrewV ponhrwn

13. atopa gar ou bouletai o kurioV idein autoV gar o pantokratwr orathV estin

14. twn suntelountwn ta anoma kai swsei me kriqhti de enantion autou ei dunasai ainesai auton wV estin

15. kai nun oti ouk estin episkeptomenoV orghn autou kai ouk egnw paraptwmati sfodra

16. kai iwb mataiwV anoigei to stoma autou en agnwsia rhmata barunei

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina