1. upolabwn de elifaV o qaimanithV legei

2. poteron sofoV apokrisin dwsei sunesewV pneumatoV kai eneplhsen ponon gastroV

3. elegcwn en rhmasin oiV ou dei en logoiV oiV ouden ofeloV

4. ou kai su apepoihsw fobon sunetelesw de rhmata toiauta enanti tou kuriou

5. enocoV ei rhmasin stomatoV sou oude diekrinaV rhmata dunastwn

6. elegxai se to son stoma kai mh egw ta de ceilh sou katamarturhsousin sou

7. ti gar mh prwtoV anqrwpwn egenhqhV h pro qinwn epaghV

8. h suntagma kuriou akhkoaV eiV de se afiketo sofia

9. ti gar oidaV o ouk oidamen h ti sunieiV o ouci kai hmeiV

10. kai ge presbuthV kai ge palaioV en hmin baruteroV tou patroV sou hmeraiV

11. oliga wn hmarthkaV memastigwsai megalwV uperballontwV lelalhkaV

12. ti etolmhsen h kardia sou h ti ephnegkan oi ofqalmoi sou

13. oti qumon errhxaV enanti kuriou exhgageV de ek stomatoV rhmata toiauta

14. tiV gar wn brotoV oti estai amemptoV h wV esomenoV dikaioV gennhtoV gunaikoV

15. ei kata agiwn ou pisteuei ouranoV de ou kaqaroV enantion autou

16. ea de ebdelugmenoV kai akaqartoV anhr pinwn adikiaV isa potw

17. anaggelw de soi akoue mou a dh ewraka anaggelw soi

18. a sofoi erousin kai ouk ekruyan pateraV autwn

19. autoiV monoiV edoqh h gh kai ouk ephlqen allogenhV ep' autouV

20. paV o bioV asebouV en frontidi eth de ariqmhta dedomena dunasth

21. o de foboV autou en wsin autou otan dokh hdh eirhneuein hxei autou h katastrofh

22. mh pisteuetw apostrafhnai apo skotouV entetaltai gar hdh eiV ceiraV sidhrou

23. katatetaktai de eiV sita guyin oiden de en eautw oti menei eiV ptwma hmera de auton skoteinh strobhsei

24. anagkh de kai qliyiV auton kaqexei wsper strathgoV prwtostathV piptwn

25. oti hrken ceiraV enantion tou kuriou enanti de kuriou pantokratoroV etrachliasen

26. edramen de enantion autou ubrei en pacei nwtou aspidoV autou

27. oti ekaluyen to proswpon autou en steati autou kai epoihsen peristomion epi twn mhriwn

28. aulisqeih de poleiV erhmouV eiselqoi de eiV oikouV aoikhtouV a de ekeinoi htoimasan alloi apoisontai

29. oute mh ploutisqh oute mh meinh autou ta uparconta ou mh balh epi thn ghn skian

30. oude mh ekfugh to skotoV ton blaston autou maranai anemoV ekpesoi de autou to anqoV

31. mh pisteuetw oti upomenei kena gar apobhsetai autw

32. h tomh autou pro wraV fqarhsetai kai o radamnoV autou ou mh pukash

33. trughqeih de wsper omfax pro wraV ekpesoi de wV anqoV elaiaV

34. marturion gar asebouV qanatoV pur de kausei oikouV dwrodektwn

35. en gastri de lhmyetai odunaV apobhsetai de autw kena h de koilia autou upoisei dolon

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina