1. upolabwn de iwb legei

2. eita umeiV este anqrwpoi h meq' umwn teleuthsei sofia

3. kamoi men kardia kaq' umaV estin

4. dikaioV gar anhr kai amemptoV egenhqh eiV cleuasma

5. eiV cronon gar takton htoimasto pesein upo allouV oikouV te autou ekporqeisqai upo anomwn

6. ou mhn de alla mhdeiV pepoiqetw ponhroV wn aqwoV esesqai osoi parorgizousin ton kurion wV ouci kai etasiV autwn estai

7. alla dh eperwthson tetrapoda ean soi eipwsin peteina de ouranou ean soi apaggeilwsin

8. ekdihghsai de gh ean soi frash kai exhghsontai soi oi icqueV thV qalasshV

9. tiV ouk egnw en pasi toutoiV oti ceir kuriou epoihsen tauta

10. ei mh en ceiri autou yuch pantwn twn zwntwn kai pneuma pantoV anqrwpou

11. ouV men gar rhmata diakrinei larugx de sita geuetai

12. en pollw cronw sofia en de pollw biw episthmh

13. par' autw sofia kai dunamiV autw boulh kai sunesiV

14. ean katabalh tiV oikodomhsei ean kleish kata anqrwpwn tiV anoixei

15. ean kwlush to wdwr xhranei thn ghn ean de epafh apwlesen authn katastreyaV

16. par' autw kratoV kai iscuV autw episthmh kai sunesiV

17. diagwn bouleutaV aicmalwtouV kritaV de ghV exesthsen

18. kaqizanwn basileiV epi qronouV kai periedhsen zwnh osfuaV autwn

19. exapostellwn iereiV aicmalwtouV dunastaV de ghV katestreyen

20. diallasswn ceilh pistwn sunesin de presbuterwn egnw

21. ekcewn atimian ep' arcontaV tapeinouV de iasato

22. anakaluptwn baqea ek skotouV exhgagen de eiV fwV skian qanatou

23. planwn eqnh kai apolluwn auta katastrwnnuwn eqnh kai kaqodhgwn auta

24. diallasswn kardiaV arcontwn ghV eplanhsen de autouV odw h ouk hdeisan

25. yhlafhsaisan skotoV kai mh fwV planhqeihsan de wsper o mequwn

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina