1. upolabwn de iwb legei

2. ewV tinoV egkopon poihsete yuchn mou kai kaqaireite me logoiV

3. gnwte monon oti o kurioV epoihse me outwV katalaleite mou ouk aiscunomenoi me epikeisqe moi

4. nai dh ep' alhqeiaV egw eplanhqhn par' emoi de aulizetai planoV [4a] lalhsai rhma o ouk edei ta de rhmata mou planatai kai ouk epi kairou

5. ea de oti ep' emoi megalunesqe enallesqe de moi oneidei

6. gnwte oun oti o kurioV estin o taraxaV ocurwma de autou ep' eme uywsen

7. idou gelw oneidei kai ou lalhsw kekraxomai kai oudamou krima

8. kuklw periwkodomhmai kai ou mh diabw epi proswpon mou skotoV eqeto

9. thn de doxan ap' emou exedusen afeilen de stefanon apo kefalhV mou

10. diespasen me kuklw kai wcomhn exekoyen de wsper dendron thn elpida mou

11. deinwV de moi orgh ecrhsato hghsato de me wsper ecqron

12. omoqumadon de hlqon ta peirathria autou ep' emoi taiV odoiV mou ekuklwsan me egkaqetoi

13. ap' emou de adelfoi mou apesthsan egnwsan allotriouV h eme filoi de mou anelehmoneV gegonasin

14. ou prosepoihsanto me oi eggutatoi mou kai oi eidoteV mou to onoma epelaqonto mou

15. geitoneV oikiaV qerapainai te mou allogenhV hmhn enantion autwn

16. qeraponta mou ekalesa kai ouc uphkousen stoma de mou edeeto

17. kai iketeuon thn gunaika mou prosekaloumhn de kolakeuwn uiouV pallakidwn mou

18. oi de eiV ton aiwna me apepoihsanto otan anastw kat' emou lalousin

19. ebdeluxanto de me oi eidoteV me ouV dh hgaphkein epanesthsan moi

20. en dermati mou esaphsan ai sarkeV mou ta de osta mou en odousin ecetai

21. elehsate me elehsate me w filoi ceir gar kuriou h ayamenh mou estin

22. dia ti de me diwkete wsper kai o kurioV apo de sarkwn mou ouk empiplasqe

23. tiV gar an dwh grafhnai ta rhmata mou teqhnai de auta en bibliw eiV ton aiwna

24. en grafeiw sidhrw kai molibw h en petraiV egglufhnai

25. oida gar oti aenaoV estin o ekluein me mellwn epi ghV

26. anasthsai to derma mou to anatlwn tauta para gar kuriou tauta moi sunetelesqh

27. a egw emautw sunepistamai a o ofqalmoV mou eoraken kai ouk alloV panta de moi suntetelestai en kolpw

28. ei de kai ereite ti eroumen enanti autou kai rizan logou eurhsomen en autw

29. eulabhqhte dh kai umeiV apo epikalummatoV qumoV gar ep' anomouV epeleusetai kai tote gnwsontai pou estin autwn h ulh

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina