1. upolabwn de iwb legei

2. akhkoa toiauta polla paraklhtoreV kakwn panteV

3. ti gar mh taxiV estin rhmasin pneumatoV h ti parenoclhsei soi oti apokrinh

4. kagw kaq' umaV lalhsw ei upekeito ge h yuch umwn anti thV emhV eit' enaloumai umin rhmasin kinhsw de kaq' umwn kefalhn

5. eih de iscuV en tw stomati mou kinhsin de ceilewn ou feisomai

6. ean gar lalhsw ouk alghsw to trauma ean de kai siwphsw ti elatton trwqhsomai

7. nun de katakopon me pepoihken mwron seshpota

8. kai epelabou mou eiV marturion egenhqh kai anesth en emoi to yeudoV mou kata proswpon mou antapekriqh

9. orgh crhsamenoV katebalen me ebruxen ep' eme touV odontaV belh peiratwn autou ep' emoi epesen

10. akisin ofqalmwn enhlato oxei epaisen me eiV siagona omoqumadon de katedramon ep' emoi

11. paredwken gar me o kurioV eiV ceiraV adikou epi de asebesin erriyen me

12. eirhneuonta dieskedasen me labwn me thV komhV dietilen katesthsen me wsper skopon

13. ekuklwsan me logcaiV ballonteV eiV nefrouV mou ou feidomenoi execean eiV thn ghn thn colhn mou

14. katebalon me ptwma epi ptwmati edramon proV me dunamenoi

15. sakkon erraya epi burshV mou to de sqenoV mou en gh esbesqh

16. h gasthr mou sugkekautai apo klauqmou epi de blefaroiV mou skia

17. adikon de ouden hn en cersin mou euch de mou kaqara

18. gh mh epikaluyhV ef' aimati thV sarkoV mou mhde eih topoV th kraugh mou

19. kai nun idou en ouranoiV o martuV mou o de sunistwr mou en uyistoiV

20. afikoito mou h dehsiV proV kurion enanti de autou stazoi mou o ofqalmoV

21. eih de elegcoV andri enanti kuriou kai uioV anqrwpou tw plhsion autou

22. eth de ariqmhta hkasin odw de h ouk epanastrafhsomai poreusomai

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina