1. upolabwn de swfar o minaioV legei

2. o ta polla legwn kai antakousetai h kai o eulaloV oietai einai dikaioV euloghmenoV gennhtoV gunaikoV oligobioV

3. mh poluV en rhmasin ginou ou gar estin o antikrinomenoV soi

4. mh gar lege oti kaqaroV eimi toiV ergoiV kai amemptoV enantion autou

5. alla pwV an o kurioV lalhsai proV se kai anoixei ceilh autou meta sou

6. eita anaggelei soi dunamin sofiaV oti diplouV estai twn kata se kai tote gnwsh oti axia soi apebh apo kuriou wn hmarthkaV

7. h icnoV kuriou eurhseiV h eiV ta escata afikou a epoihsen o pantokratwr

8. uyhloV o ouranoV kai ti poihseiV baqutera de twn en adou ti oidaV

9. h makrotera metrou ghV h eurouV qalasshV

10. ean de katastreyh ta panta tiV erei autw ti epoihsaV

11. autoV gar oiden erga anomwn idwn de atopa ou paroyetai

12. anqrwpoV de allwV nhcetai logoiV brotoV de gennhtoV gunaikoV isa onw erhmith

13. ei gar su kaqaran eqou thn kardian sou uptiazeiV de ceiraV proV auton

14. ei anomon ti estin en cersin sou porrw poihson auto apo sou adikia de en diaith sou mh aulisqhtw

15. outwV gar analamyei sou to proswpon wsper udwr kaqaron ekdush de rupon kai ou mh fobhqhV

16. kai ton kopon epilhsh wsper kuma parelqon kai ou ptohqhsh

17. h de euch sou wsper ewsforoV ek de meshmbriaV anatelei soi zwh

18. pepoiqwV te esh oti estin soi elpiV ek de merimnhV kai frontidoV anafaneitai soi eirhnh

19. hsucaseiV gar kai ouk estai o polemwn se metabalomenoi de polloi sou dehqhsontai

20. swthria de autouV apoleiyei h gar elpiV autwn apwleia ofqalmoi de asebwn takhsontai

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina