1. kai anelaben me pneuma kai hgagen me epi thn pulhn tou oikou kuriou thn katenanti thn blepousan kata anatolaV kai idou epi twn proqurwn thV pulhV wV eikosi kai pente andreV kai eidon en mesw autwn ton iezonian ton tou ezer kai faltian ton tou banaiou touV afhgoumenouV tou laou

2. kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou outoi oi andreV oi logizomenoi mataia kai bouleuomenoi boulhn ponhran en th polei tauth

3. oi legonteV ouci prosfatwV wkodomhntai ai oikiai auth estin o lebhV hmeiV de ta krea

4. dia touto profhteuson ep' autouV profhteuson uie anqrwpou

5. kai epesen ep' eme pneuma kuriou kai eipen proV me lege tade legei kurioV outwV eipate oikoV israhl kai ta diaboulia tou pneumatoV umwn egw epistamai

6. eplhqunate nekrouV umwn en th polei tauth kai eneplhsate taV odouV authV traumatiwn

7. dia touto tade legei kurioV touV nekrouV umwn ouV epataxate en mesw authV outoi eisin ta krea auth de o lebhV estin kai umaV exaxw ek mesou authV

8. romfaian fobeisqe kai romfaian epaxw ef' umaV legei kurioV

9. kai exaxw umaV ek mesou authV kai paradwsw umaV eiV ceiraV allotriwn kai poihsw en umin krimata

10. en romfaia peseisqe epi twn oriwn tou israhl krinw umaV kai epignwsesqe oti egw kurioV

11. auth umin ouk estai eiV lebhta kai umeiV ou mh genhsqe en mesw authV eiV krea epi twn oriwn tou israhl krinw umaV

12. kai epignwsesqe dioti egw kurioV

13. kai egeneto en tw profhteuein me kai faltiaV o tou banaiou apeqanen kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa fwnh megalh kai eipa oimmoi oimmoi kurie eiV sunteleian su poieiV touV kataloipouV tou israhl

14. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

15. uie anqrwpou oi adelfoi sou kai oi andreV thV aicmalwsiaV sou kai paV o oikoV tou israhl suntetelestai oiV eipan autoiV oi katoikounteV ierousalhm makran apecete apo tou kuriou hmin dedotai h gh eiV klhronomian

16. dia touto eipon tade legei kurioV oti apwsomai autouV eiV ta eqnh kai diaskorpiw autouV eiV pasan thn ghn kai esomai autoiV eiV agiasma mikron en taiV cwraiV ou an eiselqwsin ekei

17. dia touto eipon tade legei kurioV kai eisdexomai autouV ek twn eqnwn kai sunaxw autouV ek twn cwrwn ou diespeira autouV en autaiV kai dwsw autoiV thn ghn tou israhl

18. kai eiseleusontai ekei kai exarousin panta ta bdelugmata authV kai pasaV taV anomiaV authV ex authV

19. kai dwsw autoiV kardian eteran kai pneuma kainon dwsw en autoiV kai ekspasw thn kardian thn liqinhn ek thV sarkoV autwn kai dwsw autoiV kardian sarkinhn

20. opwV en toiV prostagmasin mou poreuwntai kai ta dikaiwmata mou fulasswntai kai poiwsin auta kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon

21. kai eiV thn kardian twn bdelugmatwn autwn kai twn anomiwn autwn wV h kardia autwn eporeueto taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka legei kurioV

22. kai exhran ta ceroubin taV pterugaV autwn kai oi trocoi ecomenoi autwn kai h doxa qeou israhl ep' auta uperanw autwn

23. kai anebh h doxa kuriou ek meshV thV polewV kai esth epi tou orouV o hn apenanti thV polewV

24. kai anelaben me pneuma kai hgagen me eiV ghn caldaiwn eiV thn aicmalwsian en orasei en pneumati qeou kai anebhn apo thV orasewV hV eidon

25. kai elalhsa proV thn aicmalwsian pantaV touV logouV tou kuriou ouV edeixen moi

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina