1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. kai su uie anqrwpou ei krineiV thn polin twn aimatwn kai paradeixon auth pasaV taV anomiaV authV

3. kai ereiV tade legei kurioV kurioV w poliV ekceousa aimata en mesw authV tou elqein kairon authV kai poiousa enqumhmata kaq' authV tou miainein authn

4. en toiV aimasin autwn oiV execeaV parapeptwkaV kai en toiV enqumhmasin sou oiV epoieiV emiainou kai hggisaV taV hmeraV sou kai hgageV kairon etwn sou dia touto dedwka se eiV oneidoV toiV eqnesin kai eiV empaigmon pasaiV taiV cwraiV

5. taiV eggizousaiV proV se kai taiV makran apecousaiV apo sou kai empaixontai en soi akaqartoV h onomasth kai pollh en taiV anomiaiV

6. idou oi afhgoumenoi oikou israhl ekastoV proV touV suggeneiV autou sunanefuronto en soi opwV ekcewsin aima

7. patera kai mhtera ekakologoun en soi kai proV ton proshluton anestrefonto en adikiaiV en soi orfanon kai chran katedunasteuon en soi

8. kai ta agia mou exoudenoun kai ta sabbata mou ebebhloun en soi

9. andreV lhstai en soi opwV ekcewsin en soi aima kai epi twn orewn hsqosan en soi anosia epoioun en mesw sou

10. aiscunhn patroV apekaluyan en soi kai en akaqarsiaiV apokaqhmenhn etapeinoun en soi

11. ekastoV thn gunaika tou plhsion autou hnomousan kai ekastoV thn numfhn autou emiainen en asebeia kai ekastoV thn adelfhn autou qugatera tou patroV autou etapeinoun en soi

12. dwra elambanosan en soi opwV ekcewsin aima tokon kai pleonasmon elambanosan en soi kai sunetelesw sunteleian kakiaV sou thn en katadunasteia emou de epelaqou legei kurioV

13. ean de pataxw ceira mou proV ceira mou ef' oiV suntetelesai oiV epoihsaV kai epi toiV aimasin sou toiV gegenhmenoiV en mesw sou

14. ei uposthsetai h kardia sou ei krathsousin ai ceireV sou en taiV hmeraiV aiV egw poiw en soi egw kurioV lelalhka kai poihsw

15. kai diaskorpiw se en toiV eqnesin kai diasperw se en taiV cwraiV kai ekleiyei h akaqarsia sou ek sou

16. kai kataklhronomhsw en soi kat' ofqalmouV twn eqnwn kai gnwsesqe dioti egw kurioV

17. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

18. uie anqrwpou idou gegonasi moi o oikoV israhl anamemeigmenoi panteV calkw kai sidhrw kai kassiterw kai molibw en mesw arguriou anamemeigmenoV estin

19. dia touto eipon tade legei kurioV anq' wn egenesqe panteV eiV sugkrasin mian dia touto egw eisdecomai umaV eiV meson ierousalhm

20. kaqwV eisdecetai arguroV kai calkoV kai sidhroV kai kassiteroV kai moliboV eiV meson kaminou tou ekfushsai eiV auto pur tou cwneuqhnai outwV eisdexomai umaV en orgh mou kai sunaxw kai cwneusw umaV

21. kai ekfushsw ef' umaV en puri orghV mou kai cwneuqhsesqe en mesw authV

22. on tropon cwneuetai argurion en mesw kaminou outwV cwneuqhsesqe en mesw authV kai epignwsesqe dioti egw kurioV execea ton qumon mou ef' umaV

23. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

24. uie anqrwpou eipon auth su ei gh h ou brecomenh oude uetoV egeneto epi se en hmera orghV

25. hV oi afhgoumenoi en mesw authV wV leonteV wruomenoi arpazonteV arpagmata yucaV katesqionteV en dunasteia timaV lambanonteV en adikia kai ai chrai sou eplhqunqhsan en mesw sou

26. kai oi iereiV authV hqethsan nomon mou kai ebebhloun ta agia mou ana meson agiou kai bebhlou ou diestellon kai ana meson akaqartou kai tou kaqarou ou diestellon kai apo twn sabbatwn mou parekalupton touV ofqalmouV autwn kai ebebhloumhn en mesw autwn

27. oi arconteV authV en mesw authV wV lukoi arpazonteV arpagmata tou ekceai aima opwV pleonexia pleonektwsin

28. kai oi profhtai authV aleifonteV autouV pesountai orwnteV mataia manteuomenoi yeudh legonteV tade legei kurioV kai kurioV ou lelalhken

29. laon thV ghV ekpiezounteV adikia kai diarpazonteV arpagmata ptwcon kai penhta katadunasteuonteV kai proV ton proshluton ouk anastrefomenoi meta krimatoV

30. kai ezhtoun ex autwn andra anastrefomenon orqwV kai estwta pro proswpou mou oloscerwV en kairw thV ghV tou mh eiV teloV exaleiyai authn kai ouc euron

31. kai execea ep' authn qumon mou en puri orghV mou tou suntelesai taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka legei kurioV kurioV

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina