1. kai en tw katametreisqai umaV thn ghn en klhronomia aforieite aparchn tw kuriw agion apo thV ghV pente kai eikosi ciliadaV mhkoV kai euroV eikosi ciliadaV agion estai en pasi toiV orioiV autou kukloqen

2. kai estai ek toutou eiV agiasma pentakosioi epi pentakosiouV tetragwnon kukloqen kai phceiV penthkonta diasthma autw kukloqen

3. kai ek tauthV thV diametrhsewV diametrhseiV mhkoV pente kai eikosi ciliadaV kai euroV deka ciliadaV kai en auth estai to agiasma agia twn agiwn

4. apo thV ghV estai toiV iereusin toiV leitourgousin en tw agiw kai estai toiV eggizousi leitourgein tw kuriw kai estai autoiV topoV eiV oikouV afwrismenouV tw agiasmw autwn

5. eikosi kai pente ciliadeV mhkoV kai euroV deka ciliadeV estai toiV leuitaiV toiV leitourgousin tw oikw autoiV eiV katascesin poleiV tou katoikein

6. kai thn katascesin thV polewV dwseiV pente ciliadaV euroV kai mhkoV pente kai eikosi ciliadaV on tropon h aparch twn agiwn panti oikw israhl esontai

7. kai tw hgoumenw ek toutou kai apo toutou eiV taV aparcaV twn agiwn eiV katascesin thV polewV kata proswpon twn aparcwn twn agiwn kai kata proswpon thV katascesewV thV polewV ta proV qalassan kai apo twn proV qalassan proV anatolaV kai to mhkoV wV mia twn meridwn apo twn oriwn twn proV qalassan kai to mhkoV epi ta oria ta proV anatolaV thV ghV

8. kai estai autw eiV katascesin en tw israhl kai ou katadunasteusousin ouketi oi afhgoumenoi tou israhl ton laon mou kai thn ghn kataklhronomhsousin oikoV israhl kata fulaV autwn

9. tade legei kurioV qeoV ikanousqw umin oi afhgoumenoi tou israhl adikian kai talaipwrian afelesqe kai krima kai dikaiosunhn poihsate exarate katadunasteian apo tou laou mou legei kurioV qeoV

10. zugoV dikaioV kai metron dikaion kai coinix dikaia estw umin

11. to metron kai h coinix omoiwV mia estai tou lambanein to dekaton tou gomor h coinix kai to dekaton tou gomor to metron proV to gomor estai ison

12. kai to staqmion eikosi oboloi oi pente sikloi pente kai oi deka sikloi deka kai penthkonta sikloi h mna estai umin

13. kai auth h aparch hn aforieite ekton tou metrou apo tou gomor tou purou kai to ekton tou oifi apo tou korou twn kriqwn

14. kai to prostagma tou elaiou kotulhn elaiou apo deka kotulwn oti ai deka kotulai eisin gomor

15. kai probaton apo twn deka probatwn afairema ek paswn twn patriwn tou israhl eiV qusiaV kai eiV olokautwmata kai eiV swthriou tou exilaskesqai peri umwn legei kurioV qeoV

16. kai paV o laoV dwsei thn aparchn tauthn tw afhgoumenw tou israhl

17. kai dia tou afhgoumenou estai ta olokautwmata kai ai qusiai kai ai spondai esontai en taiV eortaiV kai en taiV noumhniaiV kai en toiV sabbatoiV kai en pasaiV taiV eortaiV oikou israhl autoV poihsei ta uper amartiaV kai thn qusian kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou tou exilaskesqai uper tou oikou israhl

18. tade legei kurioV qeoV en tw prwtw mhni mia tou mhnoV lhmyesqe moscon ek bown amwmon tou exilasasqai to agion

19. kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou exilasmou kai dwsei epi taV fliaV tou oikou kai epi taV tessaraV gwniaV tou ierou kai epi to qusiasthrion kai epi taV fliaV thV pulhV thV aulhV thV eswteraV

20. kai outwV poihseiV en tw ebdomw mhni mia tou mhnoV lhmyh par' ekastou apomoiran kai exilasesqe ton oikon

21. kai en tw prwtw mhni tessareskaidekath tou mhnoV estai umin to pasca eorth epta hmeraV azuma edesqe

22. kai poihsei o afhgoumenoV en ekeinh th hmera uper autou kai tou oikou kai uper pantoV tou laou thV ghV moscon uper amartiaV

23. kai taV epta hmeraV thV eorthV poihsei olokautwmata tw kuriw epta moscouV kai epta kriouV amwmouV kaq' hmeran taV epta hmeraV kai uper amartiaV erifon aigwn kaq' hmeran

24. kai qusian pemma tw moscw kai pemma tw kriw poihseiV kai elaiou to in tw pemmati

25. kai en tw ebdomw mhni pentekaidekath tou mhnoV en th eorth poihseiV kata ta auta epta hmeraV kaqwV ta uper thV amartiaV kai kaqwV ta olokautwmata kai kaqwV to manaa kai kaqwV to elaion

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina