1. kai tauta ta onomata twn fulwn apo thV archV thV proV borran kata to meroV thV katabasewV tou periscizontoV epi thn eisodon thV hmaq aulhV tou ainan orion damaskou proV borran kata meroV hmaq aulhV kai estai autoiV ta proV anatolaV ewV proV qalassan dan mia

2. kai apo twn oriwn tou dan ta proV anatolaV ewV twn proV qalassan ashr mia

3. kai apo twn oriwn ashr apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan nefqalim mia

4. kai apo twn oriwn nefqali apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan manassh mia

5. kai apo twn oriwn manassh apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan efraim mia

6. kai apo twn oriwn efraim apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan roubhn mia

7. kai apo twn oriwn roubhn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan iouda mia

8. kai apo twn oriwn iouda apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan estai h aparch tou aforismou pente kai eikosi ciliadeV euroV kai mhkoV kaqwV mia twn meridwn apo twn proV anatolaV kai ewV twn proV qalassan kai estai to agion en mesw autwn

9. aparch hn aforiousi tw kuriw mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV eikosi kai pente ciliadeV

10. toutwn estai h aparch twn agiwn toiV iereusin proV borran pente kai eikosi ciliadeV kai proV qalassan platoV deka ciliadeV kai proV anatolaV platoV deka ciliadeV kai proV noton mhkoV eikosi kai pente ciliadeV kai to oroV twn agiwn estai en mesw autou

11. toiV iereusi toiV hgiasmenoiV uioiV saddouk toiV fulassousi taV fulakaV tou oikou oitineV ouk eplanhqhsan en th planhsei uiwn israhl on tropon eplanhqhsan oi leuitai

12. kai estai autoiV h aparch dedomenh ek twn aparcwn thV ghV agion agiwn apo twn oriwn twn leuitwn

13. toiV de leuitaiV ta ecomena twn oriwn twn ierewn mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV deka ciliadeV pan to mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV eikosi ciliadeV

14. ou praqhsetai ex autou oude katametrhqhsetai oude afaireqhsetai ta prwtogenhmata thV ghV oti agion estin tw kuriw

15. taV de pente ciliadaV taV perissaV epi tw platei epi taiV pente kai eikosi ciliasin proteicisma estai th polei eiV thn katoikian kai eiV diasthma autou kai estai h poliV en mesw autou

16. kai tauta ta metra authV apo twn proV borran pentakosioi kai tetrakiscilioi kai apo twn proV noton pentakosioi kai tessareV ciliadeV kai apo twn proV anatolaV pentakosioi kai tessareV ciliadeV kai apo twn proV qalassan tetrakisciliouV pentakosiouV

17. kai estai diasthma th polei proV borran diakosioi penthkonta kai proV noton diakosioi kai penthkonta kai proV anatolaV diakosioi penthkonta kai proV qalassan diakosioi penthkonta

18. kai to perisson tou mhkouV to ecomenon twn aparcwn twn agiwn deka ciliadeV proV anatolaV kai deka ciliadeV proV qalassan kai esontai ai aparcai tou agiou kai estai ta genhmata authV eiV artouV toiV ergazomenoiV thn polin

19. oi de ergazomenoi thn polin ergwntai authn ek paswn twn fulwn tou israhl

20. pasa h aparch pente kai eikosi ciliadeV epi pente kai eikosi ciliadaV tetragwnon aforieite autou thn aparchn tou agiou apo thV katascesewV thV polewV

21. to de perisson tw afhgoumenw ek toutou kai ek toutou apo twn aparcwn tou agiou kai eiV thn katascesin thV polewV epi pente kai eikosi ciliadaV mhkoV ewV twn oriwn twn proV anatolaV kai proV qalassan epi pente kai eikosi ciliadaV ewV twn oriwn twn proV qalassan ecomena twn meridwn tou afhgoumenou kai estai h aparch twn agiwn kai to agiasma tou oikou en mesw authV

22. kai apo thV katascesewV twn leuitwn kai apo thV katascesewV thV polewV en mesw twn afhgoumenwn estai ana meson twn oriwn iouda kai ana meson twn oriwn beniamin twn afhgoumenwn estai

23. kai to perisson twn fulwn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan beniamin mia

24. kai apo twn oriwn twn beniamin apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan sumewn mia

25. kai apo twn oriwn twn sumewn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan issacar mia

26. kai apo twn oriwn twn issacar apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan zaboulwn mia

27. kai apo twn oriwn twn zaboulwn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan gad mia

28. kai apo twn oriwn twn gad ewV twn proV liba kai estai ta oria autou apo qaiman kai udatoV marimwq kadhV klhronomiaV ewV thV qalasshV thV megalhV

29. auth h gh hn baleite en klhrw taiV fulaiV israhl kai outoi oi diamerismoi autwn legei kurioV qeoV

30. kai autai ai diekbolai thV polewV ai proV borran tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw

31. kai ai pulai thV polewV ep' onomasin fulwn tou israhl pulai treiV proV borran pulh roubhn mia kai pulh iouda mia kai pulh leui mia

32. kai ta proV anatolaV tetrakiscilioi kai pentakosioi kai pulai treiV pulh iwshf mia kai pulh beniamin mia kai pulh dan mia

33. kai ta proV noton tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treiV pulh sumewn mia kai pulh issacar mia kai pulh zaboulwn mia

34. kai ta proV qalassan tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treiV pulh gad mia kai pulh ashr mia kai pulh nefqalim mia

35. kuklwma deka kai oktw ciliadeV kai to onoma thV polewV af' hV an hmeraV genhtai estai to onoma authV .

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina