1. kai eishgagen me epi ta proqura tou oikou kai idou udwr exeporeueto upokatwqen tou aiqriou kat' anatolaV oti to proswpon tou oikou eblepen kat' anatolaV kai to udwr katebainen apo tou klitouV tou dexiou apo notou epi to qusiasthrion

2. kai exhgagen me kata thn odon thV pulhV thV proV borran kai perihgagen me thn odon exwqen proV thn pulhn thV aulhV thV blepoushV kat' anatolaV kai idou to udwr katefereto apo tou klitouV tou dexiou

3. kaqwV exodoV androV ex enantiaV kai metron en th ceiri autou kai diemetrhsen ciliouV en tw metrw kai dihlqen en tw udati udwr afesewV

4. kai diemetrhsen ciliouV kai dihlqen en tw udati udwr ewV twn mhrwn kai diemetrhsen ciliouV kai dihlqen udwr ewV osfuoV

5. kai diemetrhsen ciliouV kai ouk hdunato dielqein oti exubrizen to udwr wV roizoV ceimarrou on ou diabhsontai

6. kai eipen proV me ei ewrakaV uie anqrwpou kai hgagen me epi to ceiloV tou potamou

7. en th epistrofh mou kai idou epi tou ceilouV tou potamou dendra polla sfodra enqen kai enqen

8. kai eipen proV me to udwr touto to ekporeuomenon eiV thn galilaian thn proV anatolaV kai katebainen epi thn arabian kai hrceto ewV epi thn qalassan epi to udwr thV diekbolhV kai ugiasei ta udata

9. kai estai pasa yuch twn zwwn twn ekzeontwn epi panta ef' a an epelqh ekei o potamoV zhsetai kai estai ekei icquV poluV sfodra oti hkei ekei to udwr touto kai ugiasei kai zhsetai pan ef' o an epelqh o potamoV ekei zhsetai

10. kai sthsontai ekei aleeiV apo aingadin ewV ainagalim yugmoV saghnwn estai kaq' authn estai kai oi icqueV authV wV oi icqueV thV qalasshV thV megalhV plhqoV polu sfodra

11. kai en th diekbolh autou kai en th epistrofh autou kai en th uperarsei autou ou mh ugiaswsin eiV alaV dedontai

12. kai epi tou potamou anabhsetai epi tou ceilouV autou enqen kai enqen pan xulon brwsimon ou mh palaiwqh ep' autou oude mh ekliph o karpoV autou thV kainothtoV autou prwtobolhsei dioti ta udata autwn ek twn agiwn tauta ekporeuetai kai estai o karpoV autwn eiV brwsin kai anabasiV autwn eiV ugieian

13. tade legei kurioV qeoV tauta ta oria kataklhronomhsete thV ghV taiV dwdeka fulaiV twn uiwn israhl prosqesiV scoinismatoV

14. kai kataklhronomhsete authn ekastoV kaqwV o adelfoV autou eiV hn hra thn ceira mou tou dounai authn toiV patrasin autwn kai peseitai h gh auth umin en klhronomia

15. kai tauta ta oria thV ghV proV borran apo thV qalasshV thV megalhV thV katabainoushV kai periscizoushV thV eisodou hmaq seddada

16. bhrwqa sebraim hliam ana meson oriwn damaskou kai ana meson oriwn hmaq aulh tou saunan ai eisin epanw twn oriwn auranitidoV

17. tauta ta oria apo thV qalasshV apo thV aulhV tou ainan oria damaskou kai ta proV borran

18. kai ta proV anatolaV ana meson thV auranitidoV kai ana meson damaskou kai ana meson thV galaaditidoV kai ana meson thV ghV tou israhl o iordanhV diorizei epi thn qalassan thn proV anatolaV foinikwnoV tauta ta proV anatolaV

19. kai ta proV noton kai liba apo qaiman kai foinikwnoV ewV udatoV marimwq kadhV parekteinon epi thn qalassan thn megalhn touto to meroV notoV kai liy

20. touto to meroV thV qalasshV thV megalhV orizei ewV katenanti thV eisodou hmaq ewV eisodou autou tauta estin ta proV qalassan hmaq

21. kai diamerisete thn ghn tauthn autoiV taiV fulaiV tou israhl

22. baleite authn en klhrw umin kai toiV proshlutoiV toiV paroikousin en mesw umwn oitineV egennhsan uiouV en mesw umwn kai esontai umin wV autocqoneV en toiV uioiV tou israhl meq' umwn fagontai en klhronomia en mesw twn fulwn tou israhl

23. kai esontai en fulh proshlutwn en toiV proshlutoiV toiV met' autwn ekei dwsete klhronomian autoiV legei kurioV qeoV

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina