1. kai egeneto ep' eme ceir kuriou kai exhgagen me en pneumati kurioV kai eqhken me en mesw tou pediou kai touto hn meston ostewn anqrwpinwn

2. kai perihgagen me ep' auta kukloqen kuklw kai idou polla sfodra epi proswpou tou pediou xhra sfodra

3. kai eipen proV me uie anqrwpou ei zhsetai ta osta tauta kai eipa kurie su episth tauta

4. kai eipen proV me profhteuson epi ta osta tauta kai ereiV autoiV ta osta ta xhra akousate logon kuriou

5. tade legei kurioV toiV osteoiV toutoiV idou egw ferw eiV umaV pneuma zwhV

6. kai dwsw ef' umaV neura kai anaxw ef' umaV sarkaV kai ektenw ef' umaV derma kai dwsw pneuma mou eiV umaV kai zhsesqe kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV

7. kai eprofhteusa kaqwV eneteilato moi kai egeneto en tw eme profhteusai kai idou seismoV kai proshgage ta osta ekateron proV thn armonian autou

8. kai eidon kai idou ep' auta neura kai sarkeV efuonto kai anebainen ep' auta derma epanw kai pneuma ouk hn en autoiV

9. kai eipen proV me profhteuson uie anqrwpou profhteuson epi to pneuma kai eipon tw pneumati tade legei kurioV ek twn tessarwn pneumatwn elqe kai emfushson eiV touV nekrouV toutouV kai zhsatwsan

10. kai eprofhteusa kaqoti eneteilato moi kai eishlqen eiV autouV to pneuma kai ezhsan kai esthsan epi twn podwn autwn sunagwgh pollh sfodra

11. kai elalhsen kurioV proV me legwn uie anqrwpou ta osta tauta paV oikoV israhl estin kai autoi legousin xhra gegonen ta osta hmwn apolwlen h elpiV hmwn diapefwnhkamen

12. dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurioV idou egw anoigw umwn ta mnhmata kai anaxw umaV ek twn mnhmatwn umwn kai eisaxw umaV eiV thn ghn tou israhl

13. kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV en tw anoixai me touV tafouV umwn tou anagagein me ek twn tafwn ton laon mou

14. kai dwsw to pneuma mou eiV umaV kai zhsesqe kai qhsomai umaV epi thn ghn umwn kai gnwsesqe oti egw kurioV lelalhka kai poihsw legei kurioV

15. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

16. uie anqrwpou labe seautw rabdon kai grayon ep' authn ton ioudan kai touV uiouV israhl touV proskeimenouV ep' auton kai rabdon deuteran lhmyh seautw kai grayeiV authn tw iwshf rabdon efraim kai pantaV touV uiouV israhl touV prosteqentaV proV auton

17. kai sunayeiV autaV proV allhlaV sautw eiV rabdon mian tou dhsai autaV kai esontai en th ceiri sou

18. kai estai otan legwsin proV se oi uioi tou laou sou ouk anaggeleiV hmin ti estin tauta soi

19. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV idou egw lhmyomai thn fulhn iwshf thn dia ceiroV efraim kai taV fulaV israhl taV proskeimenaV proV auton kai dwsw autouV epi thn fulhn iouda kai esontai eiV rabdon mian en th ceiri iouda

20. kai esontai ai rabdoi ef' aiV su egrayaV ep' autaiV en th ceiri sou enwpion autwn

21. kai ereiV autoiV tade legei kurioV kurioV idou egw lambanw panta oikon israhl ek mesou twn eqnwn ou eishlqosan ekei kai sunaxw autouV apo pantwn twn perikuklw autwn kai eisaxw autouV eiV thn ghn tou israhl

22. kai dwsw autouV eiV eqnoV en en th gh mou kai en toiV oresin israhl kai arcwn eiV estai autwn kai ouk esontai eti eiV duo eqnh oude mh diaireqwsin ouketi eiV duo basileiaV

23. ina mh miainwntai eti en toiV eidwloiV autwn kai rusomai autouV apo paswn twn anomiwn autwn wn hmartosan en autaiV kai kaqariw autouV kai esontai moi eiV laon kai egw kurioV esomai autoiV eiV qeon

24. kai o douloV mou dauid arcwn en mesw autwn kai poimhn eiV estai pantwn oti en toiV prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou fulaxontai kai poihsousin auta

25. kai katoikhsousin epi thV ghV autwn hn egw dedwka tw doulw mou iakwb ou katwkhsan ekei oi patereV autwn kai katoikhsousin ep' authV autoi kai dauid o douloV mou arcwn autwn estai eiV ton aiwna

26. kai diaqhsomai autoiV diaqhkhn eirhnhV diaqhkh aiwnia estai met' autwn kai qhsw ta agia mou en mesw autwn eiV ton aiwna

27. kai estai h kataskhnwsiV mou en autoiV kai esomai autoiV qeoV kai autoi mou esontai laoV

28. kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV o agiazwn autouV en tw einai ta agia mou en mesw autwn eiV ton aiwna

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina