1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi ta orh israhl kai profhteuson ep' auta

3. kai ereiV ta orh israhl akousate logon kuriou tade legei kurioV toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai taiV napaiV idou egw epagw ef' umaV romfaian kai exoleqreuqhsetai ta uyhla umwn

4. kai suntribhsontai ta qusiasthria umwn kai ta temenh umwn kai katabalw traumatiaV umwn enwpion twn eidwlwn umwn

5. kai diaskorpiw ta osta umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn

6. en pash th katoikia umwn ai poleiV exerhmwqhsontai kai ta uyhla afanisqhsetai opwV exoleqreuqh ta qusiasthria umwn kai suntribhsontai ta eidwla umwn kai exarqhsetai ta temenh umwn

7. kai pesountai traumatiai en mesw umwn kai epignwsesqe oti egw kurioV

8. en tw genesqai ex umwn anaswzomenouV ek romfaiaV en toiV eqnesin kai en tw diaskorpismw umwn en taiV cwraiV

9. kai mnhsqhsontai mou oi anaswzomenoi ex umwn en toiV eqnesin ou hcmalwteuqhsan ekei omwmoka th kardia autwn th ekporneuoush ap' emou kai toiV ofqalmoiV autwn toiV porneuousin opisw twn epithdeumatwn autwn kai koyontai proswpa autwn en pasi toiV bdelugmasin autwn

10. kai epignwsontai dioti egw kurioV lelalhka

11. tade legei kurioV krothson th ceiri kai yofhson tw podi kai eipon euge euge epi pasin toiV bdelugmasin oikou israhl en romfaia kai en qanatw kai en limw pesountai

12. o egguV en romfaia peseitai o de makran en qanatw teleuthsei kai o periecomenoV en limw suntelesqhsetai kai suntelesw thn orghn mou ep' autouV

13. kai gnwsesqe dioti egw kurioV en tw einai touV traumatiaV umwn en mesw twn eidwlwn umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn epi panta bounon uyhlon kai upokatw dendrou suskiou ou edwkan ekei osmhn euwdiaV pasi toiV eidwloiV autwn

14. kai ektenw thn ceira mou ep' autouV kai qhsomai thn ghn eiV afanismon kai eiV oleqron apo thV erhmou deblaqa ek pashV thV katoikiaV kai epignwsesqe oti egw kurioV

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina