1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou lalhson toiV uioiV tou laou sou kai ereiV proV autouV gh ef' hn an epagw romfaian kai labh o laoV thV ghV anqrwpon ena ex autwn kai dwsin auton eautoiV eiV skopon

3. kai idh thn romfaian ercomenhn epi thn ghn kai salpish th salpiggi kai shmanh tw law

4. kai akoush o akousaV thn fwnhn thV salpiggoV kai mh fulaxhtai kai epelqh h romfaia kai katalabh auton to aima autou epi thV kefalhV autou estai

5. oti thn fwnhn thV salpiggoV akousaV ouk efulaxato to aima autou ep' autou estai kai outoV oti efulaxato thn yuchn autou exeilato

6. kai o skopoV ean idh thn romfaian ercomenhn kai mh shmanh th salpiggi kai o laoV mh fulaxhtai kai elqousa h romfaia labh ex autwn yuchn auth dia thn authV anomian elhmfqh kai to aima ek thV ceiroV tou skopou ekzhthsw

7. kai su uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw israhl kai akoush ek stomatoV mou logon

8. en tw eipai me tw amartwlw qanatw qanatwqhsh kai mh lalhshV tou fulaxasqai ton asebh apo thV odou autou autoV o anomoV th anomia autou apoqaneitai to de aima autou ek thV ceiroV sou ekzhthsw

9. su de ean proapaggeilhV tw asebei thn odon autou tou apostreyai ap' authV kai mh apostreyh apo thV odou autou outoV th asebeia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sautou exhrhsai

10. kai su uie anqrwpou eipon tw oikw israhl outwV elalhsate legonteV ai planai hmwn kai ai anomiai hmwn ef' hmin eisin kai en autaiV hmeiV thkomeqa kai pwV zhsomeqa

11. eipon autoiV zw egw tade legei kurioV ou boulomai ton qanaton tou asebouV wV to apostreyai ton asebh apo thV odou autou kai zhn auton apostrofh apostreyate apo thV odou umwn kai ina ti apoqnhskete oikoV israhl

12. eipon proV touV uiouV tou laou sou dikaiosunh dikaiou ou mh exelhtai auton en h an hmera planhqh kai anomia asebouV ou mh kakwsh auton en h an hmera apostreyh apo thV anomiaV autou kai dikaioV ou mh dunhtai swqhnai

13. en tw eipai me tw dikaiw outoV pepoiqen epi th dikaiosunh autou kai poihsh anomian pasai ai dikaiosunai autou ou mh anamnhsqwsin en th adikia autou h epoihsen en auth apoqaneitai

14. kai en tw eipai me tw asebei qanatw qanatwqhsh kai apostreyh apo thV amartiaV autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn

15. kai enecurasma apodw kai arpagma apoteish en prostagmasin zwhV diaporeuhtai tou mh poihsai adikon zwh zhsetai kai ou mh apoqanh

16. pasai ai amartiai autou aV hmarten ou mh anamnhsqwsin oti krima kai dikaiosunhn epoihsen en autoiV zhsetai

17. kai erousin oi uioi tou laou sou ouk euqeia h odoV tou kuriou kai auth h odoV autwn ouk euqeia

18. en tw apostreyai dikaion apo thV dikaiosunhV autou kai poihsh anomiaV kai apoqaneitai en autaiV

19. kai en tw apostreyai ton amartwlon apo thV anomiaV autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn en autoiV autoV zhsetai

20. kai touto estin o eipate ouk euqeia h odoV kuriou ekaston en taiV odoiV autou krinw umaV oikoV israhl

21. kai egenhqh en tw dwdekatw etei en tw dwdekatw mhni pempth tou mhnoV thV aicmalwsiaV hmwn hlqen o anaswqeiV proV me apo ierousalhm legwn ealw h poliV

22. kai egenhqh ep' eme ceir kuriou esperaV prin elqein auton kai hnoixen mou to stoma ewV hlqen proV me to prwi kai anoicqen mou to stoma ou sunesceqh eti

23. kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

24. uie anqrwpou oi katoikounteV taV hrhmwmenaV epi thV ghV tou israhl legousin eiV hn abraam kai katescen thn ghn kai hmeiV pleiouV esmen hmin dedotai h gh eiV katascesin

25. dia touto eipon autoiV tade legei kurioV kurioV

27. zw egw ei mhn oi en taiV hrhmwmenaiV macaira pesountai kai oi epi proswpou tou pediou toiV qhrioiV tou agrou doqhsontai eiV katabrwma kai touV en taiV teteicismenaiV kai touV en toiV sphlaioiV qanatw apoktenw

28. kai dwsw thn ghn erhmon kai apoleitai h ubriV thV iscuoV authV kai erhmwqhsetai ta orh tou israhl dia to mh einai diaporeuomenon

29. kai gnwsontai oti egw eimi kurioV kai poihsw thn ghn autwn erhmon kai erhmwqhsetai dia panta ta bdelugmata autwn a epoihsan

30. kai su uie anqrwpou oi uioi tou laou sou oi lalounteV peri sou para ta teich kai en toiV pulwsi twn oikiwn kai lalousin anqrwpoV tw adelfw autou legonteV sunelqwmen kai akouswmen ta ekporeuomena para kuriou

31. ercontai proV se wV sumporeuetai laoV kai kaqhntai enantion sou kai akouousin ta rhmata sou kai auta ou mh poihsousin oti yeudoV en tw stomati autwn kai opisw twn miasmatwn h kardia autwn

32. kai ginh autoiV wV fwnh yalthriou hdufwnou euarmostou kai akousontai sou ta rhmata kai ou mh poihsousin auta

33. kai hnika an elqh erousin idou hkei kai gnwsontai oti profhthV hn en mesw autwn

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina