1. kai egeneto en tw etei tw ebdomw en tw pemptw mhni dekath tou mhnoV hlqon andreV ek twn presbuterwn oikou israhl eperwthsai ton kurion kai ekaqisan pro proswpou mou

2. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

3. uie anqrwpou lalhson proV touV presbuterouV tou israhl kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ei eperwthsai me umeiV ercesqe zw egw ei apokriqhsomai umin legei kurioV

4. ei ekdikhsw autouV ekdikhsei uie anqrwpou taV anomiaV twn paterwn autwn diamarturai autoiV

5. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV af' hV hmeraV hretisa ton oikon israhl kai egnwrisqhn tw spermati oikou iakwb kai egnwsqhn autoiV en gh aiguptou kai antelabomhn th ceiri mou autwn legwn egw kurioV o qeoV umwn

6. en ekeinh th hmera antelabomhn th ceiri mou autwn tou exagagein autouV ek ghV aiguptou eiV thn ghn hn htoimasa autoiV ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn

7. kai eipa proV autouV ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autou aporriyatw kai en toiV epithdeumasin aiguptou mh miainesqe egw kurioV o qeoV umwn

8. kai apesthsan ap' emou kai ouk hqelhsan eisakousai mou ta bdelugmata twn ofqalmwn autwn ouk aperriyan kai ta epithdeumata aiguptou ouk egkatelipon kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep' autouV tou suntelesai thn orghn mou en autoiV en mesw ghV aiguptou

9. kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn autoi eisin en mesw autwn en oiV egnwsqhn proV autouV enwpion autwn tou exagagein autouV ek ghV aiguptou

10. kai exhgagon autouV ek ghV aiguptou kai hgagon autouV eiV thn erhmon

11. kai edwka autoiV ta prostagmata mou kai ta dikaiwmata mou egnwrisa autoiV osa poihsei auta anqrwpoV kai zhsetai en autoiV

12. kai ta sabbata mou edwka autoiV tou einai eiV shmeion ana meson emou kai ana meson autwn tou gnwnai autouV dioti egw kurioV o agiazwn autouV

13. kai eipa proV ton oikon tou israhl en th erhmw en toiV prostagmasin mou poreuesqe kai ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou apwsanto a poihsei auta anqrwpoV kai zhsetai en autoiV kai ta sabbata mou ebebhlwsan sfodra kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep' autouV en th erhmw tou exanalwsai autouV

14. kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autouV kat' ofqalmouV autwn

15. kai egw exhra thn ceira mou ep' autouV en th erhmw to parapan tou mh eisagagein autouV eiV thn ghn hn edwka autoiV ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn

16. anq' wn ta dikaiwmata mou apwsanto kai en toiV prostagmasin mou ouk eporeuqhsan en autoiV kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn kardiwn autwn eporeuonto

17. kai efeisato o ofqalmoV mou ep' autouV tou exaleiyai autouV kai ouk epoihsa autouV eiV sunteleian en th erhmw

18. kai eipa proV ta tekna autwn en th erhmw en toiV nomimoiV twn paterwn umwn mh poreuesqe kai ta dikaiwmata autwn mh fulassesqe kai en toiV epithdeumasin autwn mh sunanamisgesqe kai mh miainesqe

19. egw kurioV o qeoV umwn en toiV prostagmasin mou poreuesqe kai ta dikaiwmata mou fulassesqe kai poieite auta

20. kai ta sabbata mou agiazete kai estw eiV shmeion ana meson emou kai umwn tou ginwskein dioti egw kurioV o qeoV umwn

21. kai parepikranan me kai ta tekna autwn en toiV prostagmasin mou ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou ouk efulaxanto tou poiein auta a poihsei anqrwpoV kai zhsetai en autoiV kai ta sabbata mou ebebhloun kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep' autouV en th erhmw tou suntelesai thn orghn mou ep' autouV

22. kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autouV kat' ofqalmouV autwn

23. kai exhra thn ceira mou ep' autouV en th erhmw tou diaskorpisai autouV en toiV eqnesin kai diaspeirai autouV en taiV cwraiV

24. anq' wn ta dikaiwmata mou ouk epoihsan kai ta prostagmata mou apwsanto kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn paterwn autwn hsan oi ofqalmoi autwn

25. kai egw edwka autoiV prostagmata ou kala kai dikaiwmata en oiV ou zhsontai en autoiV

26. kai mianw autouV en toiV domasin autwn en tw diaporeuesqai me pan dianoigon mhtran opwV afanisw autouV

27. dia touto lalhson proV ton oikon tou israhl uie anqrwpou kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ewV toutou parwrgisan me oi patereV umwn en toiV paraptwmasin autwn en oiV parepeson eiV eme

28. kai eishgagon autouV eiV thn ghn hn hra thn ceira mou tou dounai autoiV kai eidon pan bounon uyhlon kai pan xulon kataskion kai equsan ekei toiV qeoiV autwn kai etaxan ekei osmhn euwdiaV kai espeisan ekei spondaV autwn

29. kai eipon proV autouV ti estin abama oti umeiV eisporeuesqe ekei kai epekalesan to onoma autou abama ewV thV shmeron hmeraV

30. dia touto eipon proV ton oikon tou israhl tade legei kurioV ei en taiV anomiaiV twn paterwn umwn umeiV miainesqe kai opisw twn bdelugmatwn autwn umeiV ekporneuete

31. kai en taiV aparcaiV twn domatwn umwn en toiV aforismoiV umeiV miainesqe en pasin toiV enqumhmasin umwn ewV thV shmeron hmeraV kai egw apokriqw umin oikoV tou israhl zw egw legei kurioV ei apokriqhsomai umin kai ei anabhsetai epi to pneuma umwn touto

32. kai ouk estai on tropon umeiV legete esomeqa wV ta eqnh kai wV ai fulai thV ghV tou latreuein xuloiV kai liqoiV

33. dia touto zw egw legei kurioV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw basileusw ef' umaV

34. kai exaxw umaV ek twn lawn kai eisdexomai umaV ek twn cwrwn ou dieskorpisqhte en autaiV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw

35. kai axw umaV eiV thn erhmon twn lawn kai diakriqhsomai proV umaV ekei proswpon kata proswpon

36. on tropon diekriqhn proV touV pateraV umwn en th erhmw ghV aiguptou outwV krinw umaV legei kurioV

37. kai diaxw umaV upo thn rabdon mou kai eisaxw umaV en ariqmw

38. kai eklexw ex umwn touV asebeiV kai touV afesthkotaV dioti ek thV paroikesiaV autwn exaxw autouV kai eiV thn ghn tou israhl ouk eiseleusontai kai epignwsesqe dioti egw kurioV

39. kai umeiV oikoV israhl tade legei kurioV kurioV ekastoV ta epithdeumata autou exarate kai meta tauta ei mh umeiV eisakouete mou kai to onoma mou to agion ou bebhlwsete ouketi en toiV dwroiV umwn kai en toiV epithdeumasin umwn

40. dioti epi tou orouV tou agiou mou ep' orouV uyhlou legei kurioV kurioV ekei douleusousin moi paV oikoV israhl eiV teloV kai ekei prosdexomai kai ekei episkeyomai taV aparcaV umwn kai taV aparcaV twn aforismwn umwn en pasin toiV agiasmasin umwn

41. en osmh euwdiaV prosdexomai umaV en tw exagagein me umaV ek twn lawn kai eisdecesqai umaV ek twn cwrwn en aiV dieskorpisqhte en autaiV kai agiasqhsomai en umin kat' ofqalmouV twn lawn

42. kai epignwsesqe dioti egw kurioV en tw eisagagein me umaV eiV thn ghn tou israhl eiV thn ghn eiV hn hra thn ceira mou tou dounai authn toiV patrasin umwn

43. kai mnhsqhsesqe ekei taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn en oiV emiainesqe en autoiV kai koyesqe ta proswpa umwn en pasaiV taiV kakiaiV umwn

44. kai epignwsesqe dioti egw kurioV en tw poihsai me outwV umin opwV to onoma mou mh bebhlwqh kata taV odouV umwn taV kakaV kai kata ta epithdeumata umwn ta diefqarmena legei kurioV

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina