1. kai eishgagen me eiV ton naon w diemetrhsen to ailam phcwn ex to platoV enqen kai phcwn ex to euroV tou ailam enqen

2. kai to euroV tou pulwnoV phcwn deka kai epwmideV tou pulwnoV phcwn pente enqen kai phcwn pente enqen kai diemetrhsen to mhkoV autou phcwn tessarakonta kai to euroV phcwn eikosi

3. kai eishlqen eiV thn aulhn thn eswteran kai diemetrhsen to ail tou qurwmatoV phcwn duo kai to qurwma phcwn ex kai taV epwmidaV tou qurwmatoV phcwn epta enqen kai phcwn epta enqen

4. kai diemetrhsen to mhkoV twn qurwn phcwn tessarakonta kai euroV phcwn eikosi kata proswpon tou naou kai eipen touto to agion twn agiwn

5. kai diemetrhsen ton toicon tou oikou phcwn ex kai to euroV thV pleuraV phcwn tessarwn kukloqen

6. kai ta pleura pleuron epi pleuron triakonta kai treiV diV kai diasthma en tw toicw tou oikou en toiV pleuroiV kuklw tou einai toiV epilambanomenoiV oran opwV to parapan mh aptwntai twn toicwn tou oikou

7. kai to euroV thV anwteraV twn pleurwn kata to prosqema ek tou toicou proV thn anwteran kuklw tou oikou opwV diaplatunhtai anwqen kai ek twn katwqen anabainwsin epi ta uperwa kai ek twn meswn epi ta triwrofa

8. kai to qrael tou oikou uyoV kuklw diasthma twn pleurwn ison tw kalamw phcewn ex diasthma

9. kai euroV tou toicou thV pleuraV exwqen phcwn pente kai ta apoloipa ana meson twn pleurwn tou oikou

10. kai ana meson twn exedrwn euroV phcwn eikosi to perifereV tw oikw kuklw

11. kai ai qurai twn exedrwn epi to apoloipon thV quraV thV miaV thV proV borran kai h qura h mia proV noton kai to euroV tou fwtoV tou apoloipou phcwn pente platoV kukloqen

12. kai to diorizon kata proswpon tou apoloipou wV proV qalassan phcwn ebdomhkonta platoV tou toicou tou diorizontoV phcewn pente euroV kukloqen kai mhkoV autou phcewn enenhkonta

13. kai diemetrhsen katenanti tou oikou mhkoV phcwn ekaton kai ta apoloipa kai ta diorizonta kai oi toicoi autwn mhkoV phcwn ekaton

14. kai to euroV kata proswpon tou oikou kai ta apoloipa katenanti phcwn ekaton

15. kai diemetrhsen mhkoV tou diorizontoV kata proswpon tou apoloipou twn katopisqen tou oikou ekeinou kai ta apoloipa enqen kai enqen phcewn ekaton to mhkoV kai o naoV kai ai gwniai kai to ailam to exwteron

16. pefatnwmena kai ai qurideV diktuwtai upofauseiV kuklw toiV trisin wste diakuptein kai o oikoV kai ta plhsion exulwmena kuklw kai to edafoV kai ek tou edafouV ewV twn quridwn kai ai qurideV anaptussomenai trisswV eiV to diakuptein

17. kai ewV plhsion thV eswteraV kai ewV thV exwteraV kai ef' olon ton toicon kuklw en tw eswqen kai en tw exwqen

18. geglummena ceroubin kai foinikeV ana meson ceroub kai ceroub duo proswpa tw ceroub

19. proswpon anqrwpou proV ton foinika enqen kai enqen kai proswpon leontoV proV ton foinika enqen kai enqen diageglummenoV oloV o oikoV kukloqen

20. ek tou edafouV ewV tou fatnwmatoV ta ceroubin kai oi foinikeV diageglummenoi

21. kai to agion kai o naoV anaptussomenoV tetragwna kata proswpon twn agiwn orasiV wV oyiV

22. qusiasthriou xulinou phcwn triwn to uyoV autou kai to mhkoV phcwn duo kai to euroV phcwn duo kai kerata eicen kai h basiV autou kai oi toicoi autou xulinoi kai eipen proV me auth h trapeza h pro proswpou kuriou

23. kai duo qurwmata tw naw kai tw agiw

24. duo qurwmata toiV dusi qurwmasi toiV strofwtoiV duo qurwmata tw eni kai duo qurwmata th qura th deutera

25. kai glufh ep' autwn kai epi ta qurwmata tou naou ceroubin kai foinikeV kata thn glufhn twn agiwn kai spoudaia xula kata proswpon tou ailam exwqen

26. kai qurideV kruptai kai diemetrhsen enqen kai enqen eiV ta orofwmata tou ailam kai ta pleura tou oikou ezugwmena

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina