1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou ti umin h parabolh auth en toiV uioiV israhl legonteV oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn egomfiasan

3. zw egw legei kurioV ean genhtai eti legomenh h parabolh auth en tw israhl

4. oti pasai ai yucai emai eisin on tropon h yuch tou patroV outwV kai h yuch tou uiou emai eisin h yuch h amartanousa auth apoqaneitai

5. o de anqrwpoV oV estai dikaioV o poiwn krima kai dikaiosunhn

6. epi twn orewn ou fagetai kai touV ofqalmouV autou ou mh eparh proV ta enqumhmata oikou israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ou mh mianh kai proV gunaika en afedrw ousan ou proseggiei

7. kai anqrwpon ou mh katadunasteush enecurasmon ofeilontoV apodwsei kai arpagma ouc arpatai ton arton autou tw peinwnti dwsei kai gumnon peribalei

8. kai to argurion autou epi tokw ou dwsei kai pleonasmon ou lhmyetai kai ex adikiaV apostreyei thn ceira autou krima dikaion poihsei ana meson androV kai ana meson tou plhsion autou

9. kai toiV prostagmasin mou peporeutai kai ta dikaiwmata mou pefulaktai tou poihsai auta dikaioV outoV estin zwh zhsetai legei kurioV

10. kai ean gennhsh uion loimon ekceonta aima kai poiounta amarthmata

11. en th odw tou patroV autou tou dikaiou ouk eporeuqh alla kai epi twn orewn efagen kai thn gunaika tou plhsion autou emianen

12. kai ptwcon kai penhta katedunasteusen kai arpagma hrpasen kai enecurasmon ouk apedwken kai eiV ta eidwla eqeto touV ofqalmouV autou anomian pepoihken

13. meta tokou edwke kai pleonasmon elaben outoV zwh ou zhsetai pasaV taV anomiaV tautaV epoihsen qanatw qanatwqhsetai to aima autou ep' auton estai

14. ean de gennhsh uion kai idh pasaV taV amartiaV tou patroV autou aV epoihsen kai fobhqh kai mh poihsh kata tautaV

15. epi twn orewn ou bebrwken kai touV ofqalmouV autou ouk eqeto eiV ta enqumhmata oikou israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ouk emianen

16. kai anqrwpon ou katedunasteusen kai enecurasmon ouk enecurasen kai arpagma ouc hrpasen ton arton autou tw peinwnti edwken kai gumnon periebalen

17. kai ap' adikiaV apestreye thn ceira autou tokon oude pleonasmon ouk elaben dikaiosunhn epoihsen kai en toiV prostagmasin mou eporeuqh ou teleuthsei en adikiaiV patroV autou zwh zhsetai

18. o de pathr autou ean qliyei qliyh kai arpash arpagma enantia epoihsen en mesw tou laou mou kai apoqaneitai en th adikia autou

19. kai ereite ti oti ouk elaben thn adikian o uioV tou patroV autou oti o uioV dikaiosunhn kai eleoV epoihsen panta ta nomima mou sunethrhsen kai epoihsen auta zwh zhsetai

20. h de yuch h amartanousa apoqaneitai o de uioV ou lhmyetai thn adikian tou patroV autou oude o pathr lhmyetai thn adikian tou uiou autou dikaiosunh dikaiou ep' auton estai kai anomia anomou ep' auton estai

21. kai o anomoV ean apostreyh ek paswn twn anomiwn autou wn epoihsen kai fulaxhtai pasaV taV entolaV mou kai poihsh dikaiosunhn kai eleoV zwh zhsetai ou mh apoqanh

22. panta ta paraptwmata autou osa epoihsen ou mnhsqhsetai en th dikaiosunh autou h epoihsen zhsetai

23. mh qelhsei qelhsw ton qanaton tou anomou legei kurioV wV to apostreyai auton ek thV odou thV ponhraV kai zhn auton

24. en de tw apostreyai dikaion ek thV dikaiosunhV autou kai poihsh adikian kata pasaV taV anomiaV aV epoihsen o anomoV pasai ai dikaiosunai autou aV epoihsen ou mh mnhsqwsin en tw paraptwmati autou w parepesen kai en taiV amartiaiV autou aiV hmarten en autaiV apoqaneitai

25. kai eipate ou kateuqunei h odoV kuriou akousate dh paV oikoV israhl mh h odoV mou ou kateuqunei ouci h odoV umwn ou kateuqunei

26. en tw apostreyai ton dikaion ek thV dikaiosunhV autou kai poihsh paraptwma kai apoqanh en tw paraptwmati w epoihsen en autw apoqaneitai

27. kai en tw apostreyai anomon apo thV anomiaV autou hV epoihsen kai poihsh krima kai dikaiosunhn outoV thn yuchn autou efulaxen

28. kai apestreyen ek paswn twn asebeiwn autou wn epoihsen zwh zhsetai ou mh apoqanh

29. kai legousin o oikoV tou israhl ou katorqoi h odoV kuriou mh h odoV mou ou katorqoi oikoV israhl ouci h odoV umwn ou katorqoi

30. ekaston kata thn odon autou krinw umaV oikoV israhl legei kurioV epistrafhte kai apostreyate ek paswn twn asebeiwn umwn kai ouk esontai umin eiV kolasin adikiaV

31. aporriyate apo eautwn pasaV taV asebeiaV umwn aV hsebhsate eiV eme kai poihsate eautoiV kardian kainhn kai pneuma kainon kai ina ti apoqnhskete oikoV israhl

32. dioti ou qelw ton qanaton tou apoqnhskontoV legei kurioV

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina