1. kai exhgagen me eiV thn aulhn thn exwteran kata anatolaV katenanti thV pulhV thV proV borran kai eishgagen me kai idou exedrai pente ecomenai tou apoloipou kai ecomenai tou diorizontoV proV borran

2. epi phceiV ekaton mhkoV proV borran kai to platoV penthkonta phcewn

3. diagegrammenai on tropon ai pulai thV aulhV thV eswteraV kai on tropon ta peristula thV aulhV thV exwteraV esticismenai antiproswpoi stoai trissai

4. kai katenanti twn exedrwn peripatoV phcwn deka to platoV epi phceiV ekaton to mhkoV kai ta qurwmata autwn proV borran

5. kai oi peripatoi oi uperwoi wsautwV oti exeiceto to peristulon ex autou ek tou upokatwqen peristulou kai to diasthma outwV peristulon kai diasthma kai outwV stoai

6. dioti triplai hsan kai stulouV ouk eicon kaqwV oi stuloi twn exwterwn dia touto exeiconto twn upokatwqen kai twn meswn apo thV ghV

7. kai fwV exwqen on tropon ai exedrai thV aulhV thV exwteraV ai blepousai apenanti twn exedrwn twn proV borran mhkoV phcewn penthkonta

8. oti to mhkoV twn exedrwn twn blepouswn eiV thn aulhn thn exwteran phcwn penthkonta kai autai eisin antiproswpoi tautaiV to pan phcwn ekaton

9. kai ai qurai twn exedrwn toutwn thV eisodou thV proV anatolaV tou eisporeuesqai di' autwn ek thV aulhV thV exwteraV

10. kata to fwV tou en arch peripatou kai ta proV noton kata proswpon tou notou kata proswpon tou apoloipou kai kata proswpon tou diorizontoV exedrai

11. kai o peripatoV kata proswpon autwn kata ta metra twn exedrwn twn proV borran kai kata to mhkoV autwn kai kata to euroV autwn kai kata pasaV taV exodouV autwn kai kata pasaV taV epistrofaV autwn kai kata ta fwta autwn kai kata ta qurwmata autwn

12. twn exedrwn twn proV noton kai kata ta qurwmata ap' archV tou peripatou wV epi fwV diasthmatoV kalamou kai kat' anatolaV tou eisporeuesqai di' autwn

13. kai eipen proV me ai exedrai ai proV borran kai ai exedrai ai proV noton ai ousai kata proswpon twn diasthmatwn autai eisin ai exedrai tou agiou en aiV fagontai ekei oi iereiV uioi saddouk oi eggizonteV proV kurion ta agia twn agiwn kai ekei qhsousin ta agia twn agiwn kai thn qusian kai ta peri amartiaV kai ta peri agnoiaV dioti o topoV agioV

14. ouk eiseleusontai ekei parex twn ierewn ouk exeleusontai ek tou agiou eiV thn aulhn thn exwteran opwV dia pantoV agioi wsin oi prosagonteV kai mh aptwntai tou stolismou autwn en oiV leitourgousin en autoiV dioti agia estin kai endusontai imatia etera otan aptwntai tou laou

15. kai sunetelesqh h diametrhsiV tou oikou eswqen kai exhgagen me kaq' odon thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV kai diemetrhsen to upodeigma tou oikou kukloqen en diataxei

16. kai esth kata nwtou thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV kai diemetrhsen pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

17. kai epestreyen proV borran kai diemetrhsen to kata proswpon tou borra phceiV pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

18. kai epestreyen proV qalassan kai diemetrhsen to kata proswpon thV qalasshV pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

19. kai epestreyen proV noton kai diemetrhsen katenanti tou notou pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

20. ta tessara merh tou autou kalamou kai dietaxen auton kai peribolon autwn kuklw pentakosiwn proV anatolaV kai pentakosiwn phcwn euroV tou diastellein ana meson twn agiwn kai ana meson tou proteicismatoV tou en diataxei tou oikou

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina