5. epikataratoV o anqrwpoV oV thn elpida ecei ep' anqrwpon kai sthrisei sarka bracionoV autou ep' auton kai apo kuriou aposth h kardia autou

6. kai estai wV h agriomurikh h en th erhmw ouk oyetai otan elqh ta agaqa kai kataskhnwsei en alimoiV kai en erhmw en gh almura htiV ou katoikeitai

7. kai euloghmenoV o anqrwpoV oV pepoiqen epi tw kuriw kai estai kurioV elpiV autou

8. kai estai wV xulon euqhnoun par' udata kai epi ikmada balei rizaV autou kai ou fobhqhsetai otan elqh kauma kai estai ep' autw stelech alswdh en eniautw abrociaV ou fobhqhsetai kai ou dialeiyei poiwn karpon

9. baqeia h kardia para panta kai anqrwpoV estin kai tiV gnwsetai auton

10. egw kurioV etazwn kardiaV kai dokimazwn nefrouV tou dounai ekastw kata taV odouV autou kai kata touV karpouV twn epithdeumatwn autou

11. efwnhsen perdix sunhgagen a ouk eteken poiwn plouton autou ou meta krisewV en hmisei hmerwn autou egkataleiyousin auton kai ep' escatwn autou estai afrwn

12. qronoV doxhV uywmenoV agiasma hmwn

13. upomonh israhl kurie panteV oi kataliponteV se kataiscunqhtwsan afesthkoteV epi thV ghV grafhtwsan oti egkatelipon phghn zwhV ton kurion

14. iasai me kurie kai iaqhsomai swson me kai swqhsomai oti kauchma mou su ei

15. idou autoi legousi proV me pou estin o logoV kuriou elqatw

16. egw de ouk ekopiasa katakolouqwn opisw sou kai hmeran anqrwpou ouk epequmhsa su episth ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou pro proswpou sou estin

17. mh genhqhV moi eiV allotriwsin feidomenoV mou en hmera ponhra

18. kataiscunqhtwsan oi diwkonteV me kai mh kataiscunqeihn egw ptohqeihsan autoi kai mh ptohqeihn egw epagage ep' autouV hmeran ponhran disson suntrimma suntriyon autouV

19. tade legei kurioV badison kai sthqi en pulaiV uiwn laou sou en aiV eisporeuontai en autaiV basileiV iouda kai en aiV ekporeuontai en autaiV kai en pasaiV taiV pulaiV ierousalhm

20. kai ereiV proV autouV akousate logon kuriou basileiV iouda kai pasa ioudaia kai pasa ierousalhm oi eisporeuomenoi en taiV pulaiV tautaiV

21. tade legei kurioV fulassesqe taV yucaV umwn kai mh airete bastagmata en th hmera twn sabbatwn kai mh ekporeuesqe taiV pulaiV ierousalhm

22. kai mh ekferete bastagmata ex oikiwn umwn en th hmera twn sabbatwn kai pan ergon ou poihsete agiasate thn hmeran twn sabbatwn kaqwV eneteilamhn toiV patrasin umwn kai ouk hkousan kai ouk eklinan to ouV autwn

23. kai esklhrunan ton trachlon autwn uper touV pateraV autwn tou mh akousai mou kai tou mh dexasqai paideian

24. kai estai ean akoh akoushte mou legei kurioV tou mh eisferein bastagmata dia twn pulwn thV polewV tauthV en th hmera twn sabbatwn kai agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh poiein pan ergon

25. kai eiseleusontai dia twn pulwn thV polewV tauthV basileiV kai arconteV kaqhmenoi epi qronou dauid kai epibebhkoteV ef' armasin kai ippoiV autwn autoi kai oi arconteV autwn andreV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm kai katoikisqhsetai h poliV auth eiV ton aiwna

26. kai hxousin ek twn polewn iouda kai kukloqen ierousalhm kai ek ghV beniamin kai ek thV pedinhV kai ek tou orouV kai ek thV proV noton feronteV olokautwmata kai qusian kai qumiamata kai manaa kai libanon feronteV ainesin eiV oikon kuriou

27. kai estai ean mh eisakoushte mou tou agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh airein bastagmata kai mh eisporeuesqai taiV pulaiV ierousalhm en th hmera twn sabbatwn kai anayw pur en taiV pulaiV authV kai katafagetai amfoda ierousalhm kai ou sbesqhsetai

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina