1. o logoV o genomenoV proV ieremian para kuriou en hmeraiV iwakim basilewV iouda legwn

2. badison eiV oikon arcabin kai axeiV autouV eiV oikon kuriou eiV mian twn aulwn kai potieiV autouV oinon

3. kai exhgagon ton iezonian uion ieremin uiou cabasin kai touV adelfouV autou kai touV uiouV autou kai pasan thn oikian arcabin

4. kai eishgagon autouV eiV oikon kuriou eiV to pastoforion uiwn ananiou uiou godoliou anqrwpou tou qeou o estin egguV tou oikou twn arcontwn twn epanw tou oikou maasaiou uiou selwm tou fulassontoV thn aulhn

5. kai edwka kata proswpon autwn keramion oinou kai pothria kai eipa piete oinon

6. kai eipan ou mh piwmen oinon oti iwnadab uioV rhcab o pathr hmwn eneteilato hmin legwn ou mh pihte oinon umeiV kai oi uioi umwn ewV aiwnoV

7. kai oikian ou mh oikodomhshte kai sperma ou mh speirhte kai ampelwn ouk estai umin oti en skhnaiV oikhsete pasaV taV hmeraV umwn opwV an zhshte hmeraV pollaV epi thV ghV ef' hV diatribete umeiV ep' authV

8. kai hkousamen thV fwnhV iwnadab tou patroV hmwn proV to mh piein oinon pasaV taV hmeraV hmwn hmeiV kai ai gunaikeV hmwn kai oi uioi hmwn kai ai qugatereV hmwn

9. kai proV to mh oikodomein oikiaV tou katoikein ekei kai ampelwn kai agroV kai sperma ouk egeneto hmin

10. kai wkhsamen en skhnaiV kai hkousamen kai epoihsamen kata panta a eneteilato hmin iwnadab o pathr hmwn

11. kai egenhqh ote anebh naboucodonosor epi thn ghn kai eipamen eiselqate kai eiselqwmen eiV ierousalhm apo proswpou thV dunamewV twn caldaiwn kai apo proswpou thV dunamewV twn assuriwn kai wkoumen ekei

12. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

13. outwV legei kurioV poreuou kai eipon anqrwpw iouda kai toiV katoikousin ierousalhm ou mh labhte paideian tou akouein touV logouV mou

14. esthsan rhma uioi iwnadab uiou rhcab o eneteilato toiV teknoiV autou proV to mh piein oinon kai ouk epiosan kai egw elalhsa proV umaV orqrou kai elalhsa kai ouk hkousate

15. kai apesteila proV umaV touV paidaV mou touV profhtaV legwn apostrafhte ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai beltiw poihsate ta epithdeumata umwn kai ou poreusesqe opisw qewn eterwn tou douleuein autoiV kai oikhsete epi thV ghV hV edwka umin kai toiV patrasin umwn kai ouk eklinate ta wta umwn kai ouk hkousate

16. kai esthsan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patroV autwn o de laoV outoV ouk hkousan mou

17. dia touto outwV eipen kurioV idou egw ferw epi ioudan kai epi touV katoikountaV ierousalhm panta ta kaka a elalhsa ep' autouV

18. dia touto outwV eipen kurioV epeidh hkousan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patroV autwn poiein kaqoti eneteilato autoiV o pathr autwn

19. ou mh ekliph anhr twn uiwn iwnadab uiou rhcab paresthkwV kata proswpon mou pasaV taV hmeraV thV ghV

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina