1. peridramete en taiV odoiV ierousalhm kai idete kai gnwte kai zhthsate en taiV plateiaiV authV ean eurhte andra ei estin poiwn krima kai zhtwn pistin kai ilewV esomai autoiV legei kurioV

2. zh kurioV legousin dia touto ouk epi yeudesin omnuousin

3. kurie oi ofqalmoi sou eiV pistin emastigwsaV autouV kai ouk eponesan sunetelesaV autouV kai ouk hqelhsan dexasqai paideian esterewsan ta proswpa autwn uper petran kai ouk hqelhsan epistrafhnai

4. kai egw eipa iswV ptwcoi eisin dioti ouk edunasqhsan oti ouk egnwsan odon kuriou kai krisin qeou

5. poreusomai proV touV adrouV kai lalhsw autoiV oti autoi epegnwsan odon kuriou kai krisin qeou kai idou omoqumadon sunetriyan zugon dierrhxan desmouV

6. dia touto epaisen autouV lewn ek tou drumou kai lukoV ewV twn oikiwn wleqreusen autouV kai pardaliV egrhgorhsen epi taV poleiV autwn panteV oi ekporeuomenoi ap' autwn qhreuqhsontai oti eplhqunan asebeiaV autwn iscusan en taiV apostrofaiV autwn

7. poia toutwn ilewV genwmai soi oi uioi sou egkatelipon me kai wmnuon en toiV ouk ousin qeoiV kai ecortasa autouV kai emoicwnto kai en oikoiV pornwn kateluon

8. ippoi qhlumaneiV egenhqhsan ekastoV epi thn gunaika tou plhsion autou ecremetizon

9. mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en eqnei toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

10. anabhte epi touV promacwnaV authV kai kataskayate sunteleian de mh poihshte upolipesqe ta uposthrigmata authV oti tou kuriou eisin

11. oti aqetwn hqethsen eiV eme legei kurioV oikoV israhl kai oikoV iouda

12. eyeusanto tw kuriw eautwn kai eipan ouk estin tauta ouc hxei ef' hmaV kaka kai macairan kai limon ouk oyomeqa

13. oi profhtai hmwn hsan eiV anemon kai logoV kuriou ouc uphrcen en autoiV outwV estai autoiV

14. dia touto tade legei kurioV pantokratwr anq' wn elalhsate to rhma touto idou egw dedwka touV logouV mou eiV to stoma sou pur kai ton laon touton xula kai katafagetai autouV

15. idou egw epagw ef' umaV eqnoV porrwqen oikoV israhl legei kurioV eqnoV ou ouk akoush thV fwnhV thV glwsshV autou

16. panteV iscuroi

17. kai katedontai ton qerismon umwn kai touV artouV umwn kai katedontai touV uiouV umwn kai taV qugateraV umwn kai katedontai ta probata umwn kai touV moscouV umwn kai katedontai touV ampelwnaV umwn kai touV sukwnaV umwn kai touV elaiwnaV umwn kai alohsousin taV poleiV taV ocuraV umwn ef' aiV umeiV pepoiqate ep' autaiV en romfaia

18. kai estai en taiV hmeraiV ekeinaiV legei kurioV o qeoV sou ou mh poihsw umaV eiV sunteleian

19. kai estai otan eiphte tinoV eneken epoihsen kurioV o qeoV hmwn hmin apanta tauta kai ereiV autoiV anq' wn edouleusate qeoiV allotrioiV en th gh umwn outwV douleusete allotrioiV en gh ouc umwn

20. anaggeilate tauta eiV ton oikon iakwb kai akousqhtw en tw iouda

21. akousate dh tauta laoV mwroV kai akardioV ofqalmoi autoiV kai ou blepousin wta autoiV kai ouk akouousin

22. mh eme ou fobhqhsesqe legei kurioV h apo proswpou mou ouk eulabhqhsesqe ton taxanta ammon orion th qalassh prostagma aiwnion kai ouc uperbhsetai auto kai taracqhsetai kai ou dunhsetai kai hchsousin ta kumata authV kai ouc uperbhsetai auto

23. tw de law toutw egenhqh kardia anhkooV kai apeiqhV kai exeklinan kai aphlqosan

24. kai ouk eipon en th kardia autwn fobhqwmen dh kurion ton qeon hmwn ton didonta hmin ueton proimon kai oyimon kata kairon plhrwsewV prostagmatoV qerismou kai efulaxen hmin

25. ai anomiai umwn exeklinan tauta kai ai amartiai umwn apesthsan ta agaqa af' umwn

26. oti eureqhsan en tw law mou asebeiV kai pagidaV esthsan diafqeirai andraV kai sunelambanosan

27. wV pagiV efestamenh plhrhV peteinwn outwV oi oikoi autwn plhreiV dolou dia touto emegalunqhsan kai eplouthsan

28. kai parebhsan krisin ouk ekrinan krisin orfanou kai krisin chraV ouk ekrinosan

29. mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en eqnei tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

30. ekstasiV kai frikta egenhqh epi thV ghV

31. oi profhtai profhteuousin adika kai oi iereiV epekrothsan taiV cersin autwn kai o laoV mou hgaphsen outwV kai ti poihsete eiV ta meta tauta

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina