1. ean exaposteilh anhr thn gunaika autou kai apelqh ap' autou kai genhtai andri eterw mh anakamptousa anakamyei proV auton eti ou miainomenh mianqhsetai h gunh ekeinh kai su exeporneusaV en poimesin polloiV kai anekampteV proV me legei kurioV

2. aron eiV euqeian touV ofqalmouV sou kai ide pou ouci exefurqhV epi taiV odoiV ekaqisaV autoiV wsei korwnh erhmoumenh kai emianaV thn ghn en taiV porneiaiV sou kai en taiV kakiaiV sou

3. kai esceV poimenaV pollouV eiV proskomma seauth oyiV pornhV egeneto soi aphnaiscunthsaV proV pantaV

4. ouc wV oikon me ekalesaV kai patera kai archgon thV parqeniaV sou

5. mh diamenei eiV ton aiwna h diafulacqhsetai eiV neikoV idou elalhsaV kai epoihsaV ta ponhra tauta kai hdunasqhV

6. kai eipen kurioV proV me en taiV hmeraiV iwsia tou basilewV eideV a epoihsen moi h katoikia tou israhl eporeuqhsan epi pan oroV uyhlon kai upokatw pantoV xulou alswdouV kai eporneusan ekei

7. kai eipa meta to porneusai authn tauta panta proV me anastreyon kai ouk anestreyen kai eiden thn asunqesian authV h asunqetoV iouda

8. kai eidon dioti peri pantwn wn katelhmfqh en oiV emoicato h katoikia tou israhl kai exapesteila authn kai edwka auth biblion apostasiou eiV taV ceiraV authV kai ouk efobhqh h asunqetoV iouda kai eporeuqh kai eporneusen kai auth

9. kai egeneto eiV ouqen h porneia authV kai emoiceusen to xulon kai ton liqon

10. kai en pasin toutoiV ouk epestrafh proV me h asunqetoV iouda ex olhV thV kardiaV authV all' epi yeudei

11. kai eipen kurioV proV me edikaiwsen thn yuchn autou israhl apo thV asunqetou iouda

12. poreuou kai anagnwqi touV logouV toutouV proV borran kai ereiV epistrafhti proV me h katoikia tou israhl legei kurioV kai ou sthriw to proswpon mou ef' umaV oti elehmwn egw eimi legei kurioV kai ou mhniw umin eiV ton aiwna

13. plhn gnwqi thn adikian sou oti eiV kurion ton qeon sou hsebhsaV kai dieceaV taV odouV sou eiV allotriouV upokatw pantoV xulou alswdouV thV de fwnhV mou ouc uphkousaV legei kurioV

14. epistrafhte uioi afesthkoteV legei kurioV dioti egw katakurieusw umwn kai lhmyomai umaV ena ek polewV kai duo ek patriaV kai eisaxw umaV eiV siwn

15. kai dwsw umin poimenaV kata thn kardian mou kai poimanousin umaV poimainonteV met' episthmhV

16. kai estai ean plhqunqhte kai auxhqhte epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV legei kurioV ouk erousin eti kibwtoV diaqhkhV agiou israhl ouk anabhsetai epi kardian ouk onomasqhsetai oude episkefqhsetai kai ou poihqhsetai eti

17. en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw kalesousin thn ierousalhm qronoV kuriou kai sunacqhsontai eiV authn panta ta eqnh kai ou poreusontai eti opisw twn enqumhmatwn thV kardiaV autwn thV ponhraV

18. en taiV hmeraiV ekeinaiV suneleusontai oikoV iouda epi ton oikon tou israhl kai hxousin epi to auto apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn epi thn ghn hn kateklhronomhsa touV pateraV autwn

19. kai egw eipa genoito kurie oti taxw se eiV tekna kai dwsw soi ghn eklekthn klhronomian qeou pantokratoroV eqnwn kai eipa patera kalesete me kai ap' emou ouk apostrafhsesqe

20. plhn wV aqetei gunh eiV ton sunonta auth outwV hqethsen eiV eme oikoV israhl legei kurioV

21. fwnh ek ceilewn hkousqh klauqmou kai dehsewV uiwn israhl oti hdikhsan en taiV odoiV autwn epelaqonto qeou agiou autwn

22. epistrafhte uioi epistrefonteV kai iasomai ta suntrimmata umwn idou douloi hmeiV esomeqa soi oti su kurioV o qeoV hmwn ei

23. ontwV eiV yeudoV hsan oi bounoi kai h dunamiV twn orewn plhn dia kuriou qeou hmwn h swthria tou israhl

24. h de aiscunh katanalwsen touV mocqouV twn paterwn hmwn apo neothtoV hmwn ta probata autwn kai touV moscouV autwn kai touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn

25. ekoimhqhmen en th aiscunh hmwn kai epekaluyen hmaV h atimia hmwn dioti enanti tou qeou hmwn hmartomen hmeiV kai oi patereV hmwn apo neothtoV hmwn ewV thV hmeraV tauthV kai ouc uphkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina