13. osa eprofhteusen ieremiaV epi panta ta eqnh

15. outwV eipen kurioV o qeoV israhl labe to pothrion tou oinou tou akratou toutou ek ceiroV mou kai potieiV panta ta eqnh proV a egw apostellw se proV autouV

16. kai piontai kai exemountai kai manhsontai apo proswpou thV macairaV hV egw apostellw ana meson autwn

17. kai elabon to pothrion ek ceiroV kuriou kai epotisa ta eqnh proV a apesteilen me kurioV ep' auta

18. thn ierousalhm kai taV poleiV iouda kai basileiV iouda kai arcontaV autou tou qeinai autaV eiV erhmwsin kai eiV abaton kai eiV surigmon

19. kai ton faraw basilea aiguptou kai touV paidaV autou kai touV megistanaV autou kai panta ton laon autou

20. kai pantaV touV summiktouV autou kai pantaV touV basileiV allofulwn thn askalwna kai thn gazan kai thn akkarwn kai to epiloipon azwtou

21. kai thn idoumaian kai thn mwabitin kai touV uiouV ammwn

22. kai pantaV basileiV turou kai basileiV sidwnoV kai basileiV touV en tw peran thV qalasshV

23. kai thn daidan kai thn qaiman kai thn rwV kai pan perikekarmenon kata proswpon autou

24. kai pantaV touV summiktouV touV kataluontaV en th erhmw

25. kai pantaV basileiV ailam kai pantaV basileiV perswn

26. kai pantaV basileiV apo aphliwtou touV porrw kai touV egguV ekaston proV ton adelfon autou kai pasaV taV basileiaV taV epi proswpou thV ghV

27. kai ereiV autoiV outwV eipen kurioV pantokratwr piete kai mequsqhte kai exemesate kai peseisqe kai ou mh anasthte apo proswpou thV macairaV hV egw apostellw ana meson umwn

28. kai estai otan mh boulwntai dexasqai to pothrion ek thV ceiroV sou wste piein kai ereiV outwV eipen kurioV pionteV piesqe

29. oti en polei en h wnomasqh to onoma mou ep' authn egw arcomai kakwsai kai umeiV kaqarsei ou mh kaqarisqhte oti macairan egw kalw epi touV kaqhmenouV epi thV ghV

30. kai su profhteuseiV ep' autouV touV logouV toutouV kai ereiV kurioV af' uyhlou crhmatiei apo tou agiou autou dwsei fwnhn autou logon crhmatiei epi tou topou autou kai aidad wsper trugwnteV apokriqhsontai kai epi touV kaqhmenouV epi thn ghn

31. hkei oleqroV epi meroV thV ghV oti krisiV tw kuriw en toiV eqnesin krinetai autoV proV pasan sarka oi de asebeiV edoqhsan eiV macairan legei kurioV

32. outwV eipen kurioV idou kaka ercetai apo eqnouV epi eqnoV kai lailay megalh ekporeuetai ap' escatou thV ghV

33. kai esontai traumatiai upo kuriou en hmera kuriou ek merouV thV ghV kai ewV eiV meroV thV ghV ou mh katorugwsin eiV kopria epi proswpou thV ghV esontai

34. alalaxate poimeneV kai kekraxate kai koptesqe oi krioi twn probatwn oti eplhrwqhsan ai hmerai umwn eiV sfaghn kai peseisqe wsper oi krioi oi eklektoi

35. kai apoleitai fugh apo twn poimenwn kai swthria apo twn kriwn twn probatwn

36. fwnh kraughV twn poimenwn kai alalagmoV twn probatwn kai twn kriwn oti wleqreusen kurioV ta boskhmata autwn

37. kai pausetai ta kataloipa thV eirhnhV apo proswpou orghV qumou mou

38. egkatelipen wsper lewn kataluma autou oti egenhqh h gh autwn eiV abaton apo proswpou thV macairaV thV megalhV

“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina