1. o logoV o genomenoV para kuriou proV ieremian en tw eniautw tw dekatw tw basilei sedekia outoV eniautoV oktwkaidekatoV tw basilei naboucodonosor basilei babulwnoV

2. kai dunamiV basilewV babulwnoV ecarakwsen epi ierousalhm kai ieremiaV efulasseto en aulh thV fulakhV h estin en oikw tou basilewV

3. en h katekleisen auton o basileuV sedekiaV legwn dia ti su profhteueiV legwn outwV eipen kurioV idou egw didwmi thn polin tauthn en cersin basilewV babulwnoV kai lhmyetai authn

4. kai sedekiaV ou mh swqh ek ceiroV twn caldaiwn oti paradosei paradoqhsetai eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai lalhsei stoma autou proV stoma autou kai oi ofqalmoi autou touV ofqalmouV autou oyontai

5. kai eiseleusetai sedekiaV eiV babulwna kai ekei kaqieitai

6. kai logoV kuriou egenhqh proV ieremian legwn

7. idou anamehl uioV salwm adelfou patroV sou ercetai proV se legwn kthsai seautw ton agron mou ton en anaqwq oti soi krima paralabein eiV kthsin

8. kai hlqen proV me anamehl uioV salwm adelfou patroV mou eiV thn aulhn thV fulakhV kai eipen moi kthsai ton agron mou ton en gh beniamin ton en anaqwq oti soi krima kthsasqai kai su presbuteroV kai egnwn oti logoV kuriou estin

9. kai ekthsamhn ton agron anamehl uiou adelfou patroV mou kai esthsa autw epta siklouV kai deka arguriou

10. kai egraya eiV biblion kai esfragisamhn kai diemarturamhn marturaV kai esthsa to argurion en zugw

11. kai elabon to biblion thV kthsewV to esfragismenon kai to anegnwsmenon

12. kai edwka auto tw barouc uiw nhriou uiou maasaiou kat' ofqalmouV anamehl uiou adelfou patroV mou kai kat' ofqalmouV twn esthkotwn kai grafontwn en tw bibliw thV kthsewV kai kat' ofqalmouV twn ioudaiwn twn en th aulh thV fulakhV

13. kai sunetaxa tw barouc kat' ofqalmouV autwn legwn

14. outwV eipen kurioV pantokratwr labe to biblion thV kthsewV touto kai to biblion to anegnwsmenon kai qhseiV auto eiV aggeion ostrakinon ina diameinh hmeraV pleiouV

15. oti outwV eipen kurioV eti kthqhsontai agroi kai oikiai kai ampelwneV en th gh tauth

16. kai proseuxamhn proV kurion meta to dounai me to biblion thV kthsewV proV barouc uion nhriou legwn

17. w kurie su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn th iscui sou th megalh kai tw bracioni sou tw uyhlw kai tw metewrw ou mh apokrubh apo sou ouqen

18. poiwn eleoV eiV ciliadaV kai apodidouV amartiaV paterwn eiV kolpouV teknwn autwn met' autouV o qeoV o megaV kai iscuroV

19. kurioV megalhV boulhV kai dunatoV toiV ergoiV o qeoV o megaV o pantokratwr kai megalwnumoV kurioV oi ofqalmoi sou eiV taV odouV twn uiwn twn anqrwpwn dounai ekastw kata thn odon autou

20. oV epoihsaV shmeia kai terata en gh aiguptw ewV thV hmeraV tauthV kai en israhl kai en toiV ghgenesin kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

21. kai exhgageV ton laon sou israhl ek ghV aiguptou en shmeioiV kai en terasin kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megaloiV

22. kai edwkaV autoiV thn ghn tauthn hn wmosaV toiV patrasin autwn ghn reousan gala kai meli

23. kai eishlqosan kai elabosan authn kai ouk hkousan thV fwnhV sou kai en toiV prostagmasin sou ouk eporeuqhsan apanta a eneteilw autoiV ouk epoihsan kai epoihsaV sumbhnai autoiV panta ta kaka tauta

24. idou ocloV hkei eiV thn polin tauthn sullabein authn kai h poliV edoqh eiV ceiraV caldaiwn twn polemountwn authn apo proswpou macairaV kai tou limou wV elalhsaV outwV egeneto

25. kai su legeiV proV me kthsai seautw agron arguriou kai egraya biblion kai esfragisamhn kai epemarturamhn marturaV kai h poliV edoqh eiV ceiraV caldaiwn

26. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

27. egw kurioV o qeoV pashV sarkoV mh ap' emou krubhsetai ti

28. dia touto outwV eipen kurioV o qeoV israhl doqeisa paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai lhmyetai authn

29. kai hxousin oi caldaioi polemounteV epi thn polin tauthn kai kausousin thn polin tauthn en puri kai katakausousin taV oikiaV en aiV equmiwsan epi twn dwmatwn autwn th baal kai espendon spondaV qeoiV eteroiV proV to parapikranai me

30. oti hsan oi uioi israhl kai oi uioi iouda monoi poiounteV to ponhron kat' ofqalmouV mou ek neothtoV autwn

31. oti epi thn orghn mou kai epi ton qumon mou hn h poliV auth af' hV hmeraV wkodomhsan authn kai ewV thV hmeraV tauthV apallaxai authn apo proswpou mou

32. dia pasaV taV ponhriaV twn uiwn israhl kai iouda wn epoihsan pikranai me autoi kai oi basileiV autwn kai oi arconteV autwn kai oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn andreV iouda kai oi katoikounteV ierousalhm

33. kai epestreyan proV me nwton kai ou proswpon kai edidaxa autouV orqrou kai edidaxa kai ouk hkousan epilabein paideian

34. kai eqhkan ta miasmata autwn en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep' autw en akaqarsiaiV autwn

35. kai wkodomhsan touV bwmouV th baal touV en faraggi uiou ennom tou anaferein touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn tw moloc basilei a ou sunetaxa autoiV kai ouk anebh epi kardian mou tou poihsai to bdelugma touto proV to efamartein ton ioudan

36. kai nun outwV eipen kurioV o qeoV israhl epi thn polin hn su legeiV paradoqhsetai eiV ceiraV basilewV babulwnoV en macaira kai en limw kai en apostolh

37. idou egw sunagw autouV ek pashV thV ghV ou diespeira autouV ekei en orgh mou kai tw qumw mou kai paroxusmw megalw kai epistreyw autouV eiV ton topon touton kai kaqiw autouV pepoiqotaV

38. kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon

39. kai dwsw autoiV odon eteran kai kardian eteran fobhqhnai me pasaV taV hmeraV eiV agaqon autoiV kai toiV teknoiV autwn met' autouV

40. kai diaqhsomai autoiV diaqhkhn aiwnian hn ou mh apostreyw opisqen autwn kai ton fobon mou dwsw eiV thn kardian autwn proV to mh aposthnai autouV ap' emou

41. kai episkeyomai tou agaqwsai autouV kai futeusw autouV en th gh tauth en pistei kai en pash kardia kai en pash yuch

42. oti outwV eipen kurioV kaqa ephgagon epi ton laon touton panta ta kaka ta megala tauta outwV egw epaxw ep' autouV panta ta agaqa a elalhsa ep' autouV

43. kai kthqhsontai eti agroi en th gh h su legeiV abatoV estin apo anqrwpwn kai kthnouV kai paredoqhsan eiV ceiraV caldaiwn

44. kai kthsontai agrouV en arguriw kai grayeiV biblion kai sfragih kai diamarturh marturaV en gh beniamin kai kuklw ierousalhm kai en polesin iouda kai en polesin tou orouV kai en polesin thV sefhla kai en polesin thV nageb oti apostreyw taV apoikiaV autwn

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina