1. o logoV o genomenoV proV ieremian para kuriou eipein

2. outwV eipen kurioV o qeoV israhl legwn grayon pantaV touV logouV ouV ecrhmatisa proV se epi bibliou

3. oti idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai apostreyw thn apoikian laou mou israhl kai iouda eipen kurioV kai apostreyw autouV eiV thn ghn hn edwka toiV patrasin autwn kai kurieusousin authV

4. kai outoi oi logoi ouV elalhsen kurioV epi israhl kai iouda

5. outwV eipen kurioV fwnhn fobou akousesqe foboV kai ouk estin eirhnh

6. erwthsate kai idete ei eteken arsen kai peri fobou en w kaqexousin osfun kai swthrian dioti ewraka panta anqrwpon kai ai ceireV autou epi thV osfuoV autou estrafhsan proswpa eiV ikteron

7. egenhqh oti megalh h hmera ekeinh kai ouk estin toiauth kai cronoV stenoV estin tw iakwb kai apo toutou swqhsetai

8. en th hmera ekeinh eipen kurioV suntriyw ton zugon apo tou trachlou autwn kai touV desmouV autwn diarrhxw kai ouk ergwntai autoi eti allotrioiV

9. kai ergwntai tw kuriw qew autwn kai ton dauid basilea autwn anasthsw autoiV

12. outwV eipen kurioV anesthsa suntrimma alghra h plhgh sou

13. ouk estin krinwn krisin sou eiV alghron iatreuqhV wfeleia ouk estin soi

14. panteV oi filoi sou epelaqonto sou ou mh eperwthsousin oti plhghn ecqrou epaisa se paideian sterean epi pasan adikian sou eplhqunan ai amartiai sou

16. dia touto panteV oi esqonteV se brwqhsontai kai panteV oi ecqroi sou kreaV autwn pan edontai epi plhqoV adikiwn sou eplhqunqhsan ai amartiai sou epoihsan tauta soi kai esontai oi diaforounteV se eiV diaforhma kai pantaV touV pronomeuontaV se dwsw eiV pronomhn

17. oti anaxw to iama sou apo plhghV odunhraV iatreusw se fhsin kurioV oti esparmenh eklhqhV qhreuma umwn estin oti zhtwn ouk estin authn

18. outwV eipen kurioV idou egw apostreyw thn apoikian iakwb kai aicmalwsian autou elehsw kai oikodomhqhsetai poliV epi to uyoV authV kai o naoV kata to krima autou kaqedeitai

19. kai exeleusontai ap' autwn adonteV kai fwnh paizontwn kai pleonasw autouV kai ou mh elattwqwsin

20. kai eiseleusontai oi uioi autwn wV to proteron kai ta marturia autwn kata proswpon mou orqwqhsetai kai episkeyomai touV qlibontaV autouV

21. kai esontai iscuroteroi autou ep' autouV kai o arcwn autou ex autou exeleusetai kai sunaxw autouV kai apostreyousin proV me oti tiV estin outoV oV edwken thn kardian autou apostreyai proV me fhsin kurioV

23. oti orgh kuriou exhlqen qumwdhV exhlqen orgh strefomenh ep' asebeiV hxei

24. ou mh apostrafh orgh qumou kuriou ewV poihsh kai ewV katasthsh egceirhma kardiaV autou ep' escatwn twn hmerwn gnwsesqe auta

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina