1. en tw kairw ekeinw legei kurioV exoisousin ta osta twn basilewn iouda kai ta osta twn arcontwn autou kai ta osta twn ierewn kai ta osta twn profhtwn kai ta osta twn katoikountwn ierousalhm ek twn tafwn autwn

2. kai yuxousin auta proV ton hlion kai thn selhnhn kai proV pantaV touV asteraV kai proV pasan thn stratian tou ouranou a hgaphsan kai oiV edouleusan kai wn eporeuqhsan opisw autwn kai wn anteiconto kai oiV prosekunhsan autoiV ou kophsontai kai ou tafhsontai kai esontai eiV paradeigma epi proswpou thV ghV

3. oti eilonto ton qanaton h thn zwhn kai pasin toiV kataloipoiV toiV kataleifqeisin apo thV geneaV ekeinhV en panti topw ou ean exwsw autouV ekei

4. oti tade legei kurioV mh o piptwn ouk anistatai h o apostrefwn ouk epistrefei

5. dia ti apestreyen o laoV mou outoV apostrofhn anaidh kai katekrathqhsan en th proairesei autwn kai ouk hqelhsan tou epistreyai

6. enwtisasqe dh kai akousate ouc outwV lalhsousin ouk estin anqrwpoV metanown apo thV kakiaV autou legwn ti epoihsa dielipen o trecwn apo tou dromou autou wV ippoV kaqidroV en cremetismw autou

7. kai h asida en tw ouranw egnw ton kairon authV trugwn kai celidwn agrou strouqia efulaxan kairouV eisodwn autwn o de laoV mou ouk egnw ta krimata kuriou

8. pwV ereite oti sofoi esmen hmeiV kai nomoV kuriou estin meq' hmwn eiV mathn egenhqh scoinoV yeudhV grammateusin

9. hscunqhsan sofoi kai eptohqhsan kai ealwsan oti ton logon kuriou apedokimasan sofia tiV estin en autoiV

10. dia touto dwsw taV gunaikaV autwn eteroiV kai touV agrouV autwn toiV klhronomoiV

13. kai sunaxousin ta genhmata autwn legei kurioV ouk estin stafulh en taiV ampeloiV kai ouk estin suka en taiV sukaiV kai ta fulla katerruhken

14. epi ti hmeiV kaqhmeqa sunacqhte kai eiselqwmen eiV taV poleiV taV ocuraV kai aporrifwmen oti o qeoV aperriyen hmaV kai epotisen hmaV udwr colhV oti hmartomen enantion autou

15. sunhcqhmen eiV eirhnhn kai ouk hn agaqa eiV kairon iasewV kai idou spoudh

16. ek dan akousomeqa fwnhn oxuthtoV ippwn autou apo fwnhV cremetismou ippasiaV ippwn autou eseisqh pasa h gh kai hxei kai katafagetai thn ghn kai to plhrwma authV polin kai touV katoikountaV en auth

17. dioti idou egw exapostellw eiV umaV ofeiV qanatountaV oiV ouk estin epasai kai dhxontai umaV

18. aniata met' odunhV kardiaV umwn aporoumenhV

19. idou fwnh kraughV qugatroV laou mou apo ghV makroqen mh kurioV ouk estin en siwn h basileuV ouk estin ekei dia ti parwrgisan me en toiV gluptoiV autwn kai en mataioiV allotrioiV

20. dihlqen qeroV parhlqen amhtoV kai hmeiV ou dieswqhmen

21. epi suntrimmati qugatroV laou mou eskotwqhn aporia katiscusan me wdineV wV tiktoushV

22. mh rhtinh ouk estin en galaad h iatroV ouk estin ekei dia ti ouk anebh iasiV qugatroV laou mou

23. tiV dwsei kefalh mou udwr kai ofqalmoiV mou phghn dakruwn kai klausomai ton laon mou touton hmeraV kai nuktoV touV tetraumatismenouV qugatroV laou mou

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina