2. kai eipen tade legei kurioV emnhsqhn eleouV neothtoV sou kai agaphV teleiwsewV sou tou exakolouqhsai se tw agiw israhl legei kurioV

3. agioV israhl tw kuriw arch genhmatwn autou panteV oi esqonteV auton plhmmelhsousin kaka hxei ep' autouV fhsin kurioV

4. akousate logon kuriou oikoV iakwb kai pasa patria oikou israhl

5. tade legei kurioV ti eurosan oi patereV umwn en emoi plhmmelhma oti apesthsan makran ap' emou kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan

6. kai ouk eipan pou estin kurioV o anagagwn hmaV ek ghV aiguptou o kaqodhghsaV hmaV en th erhmw en gh apeirw kai abatw en gh anudrw kai akarpw en gh en h ou diwdeusen en auth ouqen kai ou katwkhsen ekei uioV anqrwpou

7. kai eishgagon umaV eiV ton karmhlon tou fagein umaV touV karpouV autou kai ta agaqa autou kai eishlqate kai emianate thn ghn mou kai thn klhronomian mou eqesqe eiV bdelugma

8. oi iereiV ouk eipan pou estin kurioV kai oi antecomenoi tou nomou ouk hpistanto me kai oi poimeneV hseboun eiV eme kai oi profhtai eprofhteuon th baal kai opisw anwfelouV eporeuqhsan

9. dia touto eti kriqhsomai proV umaV legei kurioV kai proV touV uiouV twn uiwn umwn kriqhsomai

10. dioti dielqete eiV nhsouV cettiim kai idete kai eiV khdar aposteilate kai nohsate sfodra kai idete ei gegonen toiauta

11. ei allaxontai eqnh qeouV autwn kai outoi ouk eisin qeoi o de laoV mou hllaxato thn doxan autou ex hV ouk wfelhqhsontai

12. exesth o ouranoV epi toutw kai efrixen epi pleion sfodra legei kurioV

13. oti duo ponhra epoihsen o laoV mou eme egkatelipon phghn udatoV zwhV kai wruxan eautoiV lakkouV suntetrimmenouV oi ou dunhsontai udwr sunecein

14. mh douloV estin israhl h oikogenhV estin dia ti eiV pronomhn egeneto

15. ep' auton wruonto leonteV kai edwkan thn fwnhn autwn oi etaxan thn ghn autou eiV erhmon kai ai poleiV autou kateskafhsan para to mh katoikeisqai

16. kai uioi memfewV kai tafnaV egnwsan se kai katepaizon sou

17. ouci tauta epoihsen soi to katalipein se eme legei kurioV o qeoV sou

18. kai nun ti soi kai th odw aiguptou tou piein udwr ghwn kai ti soi kai th odw assuriwn tou piein udwr potamwn

19. paideusei se h apostasia sou kai h kakia sou elegxei se kai gnwqi kai ide oti pikron soi to katalipein se eme legei kurioV o qeoV sou kai ouk eudokhsa epi soi legei kurioV o qeoV sou

20. oti ap' aiwnoV sunetriyaV ton zugon sou diespasaV touV desmouV sou kai eipaV ou douleusw alla poreusomai epi pan bounon uyhlon kai upokatw pantoV xulou kataskiou ekei diacuqhsomai en th porneia mou

21. egw de efuteusa se ampelon karpoforon pasan alhqinhn pwV estrafhV eiV pikrian h ampeloV h allotria

22. ean apoplunh en nitrw kai plhqunhV seauth poan kekhlidwsai en taiV adikiaiV sou enantion emou legei kurioV

23. pwV ereiV ouk emianqhn kai opisw thV baal ouk eporeuqhn ide taV odouV sou en tw poluandriw kai gnwqi ti epoihsaV oye fwnh authV wloluxen taV odouV authV

24. eplatunen ef' udata erhmou en epiqumiaiV yuchV authV epneumatoforeito paredoqh tiV epistreyei authn panteV oi zhtounteV authn ou kopiasousin en th tapeinwsei authV eurhsousin authn

25. apostreyon ton poda sou apo odou traceiaV kai ton farugga sou apo diyouV h de eipen andrioumai oti hgaphkei allotriouV kai opisw autwn eporeueto

26. wV aiscunh kleptou otan alw outwV aiscunqhsontai oi uioi israhl autoi kai oi basileiV autwn kai oi arconteV autwn kai oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn

27. tw xulw eipan oti pathr mou ei su kai tw liqw su egennhsaV me kai estreyan ep' eme nwta kai ou proswpa autwn kai en tw kairw twn kakwn autwn erousin anasta kai swson hmaV

28. kai pou eisin oi qeoi sou ouV epoihsaV seautw ei anasthsontai kai swsousin se en kairw thV kakwsewV sou oti kat' ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou iouda kai kat' ariqmon diodwn thV ierousalhm equon th baal

29. ina ti laleite proV me panteV umeiV hsebhsate kai panteV umeiV hnomhsate eiV eme legei kurioV

30. mathn epataxa ta tekna umwn paideian ouk edexasqe macaira katefagen touV profhtaV umwn wV lewn oleqreuwn kai ouk efobhqhte

31. akousate logon kuriou tade legei kurioV mh erhmoV egenomhn tw israhl h gh kecerswmenh dia ti eipen o laoV mou ou kurieuqhsomeqa kai ouc hxomen proV se eti

32. mh epilhsetai numfh ton kosmon authV kai parqenoV thn sthqodesmida authV o de laoV mou epelaqeto mou hmeraV wn ouk estin ariqmoV

33. ti eti kalon epithdeuseiV en taiV odoiV sou tou zhthsai agaphsin ouc outwV alla kai su eponhreusw tou mianai taV odouV sou

34. kai en taiV cersin sou eureqhsan aimata yucwn aqwwn ouk en diorugmasin euron autouV all' epi pash drui

35. kai eipaV aqwoV eimi alla apostrafhtw o qumoV autou ap' emou idou egw krinomai proV se en tw legein se ouc hmarton

36. ti katefronhsaV sfodra tou deuterwsai taV odouV sou kai apo aiguptou kataiscunqhsh kaqwV kathscunqhV apo assour

37. oti kai enteuqen exeleush kai ai ceireV sou epi thV kefalhV sou oti apwsato kurioV thn elpida sou kai ouk euodwqhsh en auth

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina