1. kai en tw eniautw tw tetartw iwakim uiou iwsia basilewV iouda egenhqh logoV kuriou proV me legwn

2. labe seautw cartion bibliou kai grayon ep' autou pantaV touV logouV ouV ecrhmatisa proV se epi ierousalhm kai epi ioudan kai epi panta ta eqnh af' hV hmeraV lalhsantoV mou proV se af' hmerwn iwsia basilewV iouda kai ewV thV hmeraV tauthV

3. iswV akousetai o oikoV iouda panta ta kaka a egw logizomai poihsai autoiV ina apostreywsin apo odou autwn thV ponhraV kai ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai taiV amartiaiV autwn

4. kai ekalesen ieremiaV ton barouc uion nhriou kai egrayen apo stomatoV ieremiou pantaV touV logouV kuriou ouV ecrhmatisen proV auton eiV cartion bibliou

5. kai eneteilato ieremiaV tw barouc legwn egw fulassomai ou mh dunwmai eiselqein eiV oikon kuriou

6. kai anagnwsh en tw cartiw toutw eiV ta wta tou laou en oikw kuriou en hmera nhsteiaV kai en wsi pantoV iouda twn ercomenwn ek polewV autwn anagnwsh autoiV

7. iswV peseitai eleoV autwn kata proswpon kuriou kai apostreyousin ek thV odou autwn thV ponhraV oti megaV o qumoV kai h orgh kuriou hn elalhsen epi ton laon touton

8. kai epoihsen barouc kata panta a eneteilato autw ieremiaV tou anagnwnai en tw bibliw logouV kuriou en oikw kuriou

9. kai egenhqh en tw etei tw ogdow basilei iwakim tw mhni tw enatw exekklhsiasan nhsteian kata proswpon kuriou paV o laoV en ierousalhm kai oikoV iouda

10. kai aneginwske barouc en tw bibliw touV logouV ieremiou en oikw kuriou en oikw gamariou uiou safan tou grammatewV en th aulh th epanw en proquroiV pulhV tou oikou kuriou thV kainhV en wsi pantoV tou laou

11. kai hkousen micaiaV uioV gamariou uiou safan apantaV touV logouV kuriou ek tou bibliou

12. kai katebh eiV oikon tou basilewV eiV ton oikon tou grammatewV kai idou ekei panteV oi arconteV ekaqhnto elisama o grammateuV kai dalaiaV uioV selemiou kai elnaqan uioV akcobwr kai gamariaV uioV safan kai sedekiaV uioV ananiou kai panteV oi arconteV

13. kai anhggeilen autoiV micaiaV pantaV touV logouV ouV hkousen anaginwskontoV tou barouc eiV ta wta tou laou

14. kai apesteilan panteV oi arconteV proV barouc uion nhriou ton ioudin uion naqaniou uiou selemiou uiou cousi legonteV to cartion en w su anaginwskeiV en autw en wsi tou laou labe auto eiV thn ceira sou kai hke kai elaben barouc to cartion kai katebh proV autouV

15. kai eipan autw palin anagnwqi eiV ta wta hmwn kai anegnw barouc

16. kai egenhqh wV hkousan pantaV touV logouV sunebouleusanto ekastoV proV ton plhsion autou kai eipan anaggellonteV anaggeilwmen tw basilei apantaV touV logouV toutouV

17. kai ton barouc hrwthsan legonteV poqen egrayaV pantaV touV logouV toutouV

18. kai eipen barouc apo stomatoV autou anhggeilen moi ieremiaV pantaV touV logouV toutouV kai egrafon en bibliw

19. kai eipan tw barouc badison katakrubhqi su kai ieremiaV anqrwpoV mh gnwtw pou umeiV

20. kai eishlqon proV ton basilea eiV thn aulhn kai to cartion edwkan fulassein en oikw elisama kai anhggeilan tw basilei pantaV touV logouV

21. kai apesteilen o basileuV ton ioudin labein to cartion kai elaben auto ex oikou elisama kai anegnw ioudin eiV ta wta tou basilewV kai eiV ta wta pantwn twn arcontwn twn esthkotwn peri ton basilea

22. kai o basileuV ekaqhto en oikw ceimerinw kai escara puroV kata proswpon autou

23. kai egenhqh anaginwskontoV ioudin treiV selidaV kai tessaraV apetemnen autaV tw xurw tou grammatewV kai erripten eiV to pur to epi thV escaraV ewV exelipen paV o carthV eiV to pur to epi thV escaraV

24. kai ouk ezhthsan kai ou dierrhxan ta imatia autwn o basileuV kai oi paideV autou oi akouonteV pantaV touV logouV toutouV

25. kai elnaqan kai godoliaV kai gamariaV upeqento tw basilei proV to mh katakausai to cartion

26. kai eneteilato o basileuV tw ieremehl uiw tou basilewV kai tw saraia uiw esrihl sullabein ton barouc kai ton ieremian kai katekrubhsan

27. kai egeneto logoV kuriou proV ieremian meta to katakausai ton basilea to cartion pantaV touV logouV ouV egrayen barouc apo stomatoV ieremiou legwn

28. palin labe su cartion eteron kai grayon pantaV touV logouV touV ontaV epi tou cartiou ouV katekausen o basileuV iwakim

29. kai ereiV outwV eipen kurioV su katekausaV to cartion touto legwn dia ti egrayaV ep' autw legwn eisporeuomenoV eisporeusetai o basileuV babulwnoV kai exoleqreusei thn ghn tauthn kai ekleiyei ap' authV anqrwpoV kai kthnh

30. dia touto outwV eipen kurioV epi iwakim basilea iouda ouk estai autw kaqhmenoV epi qronou dauid kai to qnhsimaion autou estai errimmenon en tw kaumati thV hmeraV kai en tw pagetw thV nuktoV

31. kai episkeyomai ep' auton kai epi to genoV autou kai epi touV paidaV autou kai epaxw ep' autouV kai epi touV katoikountaV ierousalhm kai epi ghn iouda panta ta kaka a elalhsa proV autouV kai ouk hkousan

32. kai elaben barouc cartion eteron kai egrayen ep' autw apo stomatoV ieremiou apantaV touV logouV tou bibliou ou katekausen iwakim kai eti proseteqhsan autw logoi pleioneV wV outoi

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina